00373-2015-0014

BG-Стара Загора:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1803 от 03.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Тракийски университет, гр.Стара Загора, Студентски град, Ректорат, За: Петя Дечева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет, гр.Стара Загора

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150903WMxD316159.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изготвяне на допълнителна техническа документация по части: „Архитектурна”, „Строителни конструкции”, „ОВК (соларна инсталация за топла вода)”, „Електрически инсталации (относно соларната инсталация)”, „План за безопастност и здраве”, „Противопожарна безопастност, топлосъхранение и икономия на енергия в строителството”, „Проект за управление на строителните отпадъци” към одобрен проект „Архитектурно заснемане на Общежитие-Блок № 1 на ДИПКУ към Тракийски университет – гр. Стара Загора, с адрес ул. „Мусала” № 32” в съответствие с действащите общи и специфични нормативни изисквания. Чрез участието на Тракийски университет – гр. Стара Загора в проект за финансиране в рамките на Националната схема за зелени инвестиции: „Осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура в Общежитие № 1 на Тракийски университет гр. Стара Загора за постигане на устойчиво развитие и повишаване качеството на живот“, ще се осигури необходимата битова гореща вода при намалени експлоатационни разходи, тъй като ще се използва възобновяем енергиен източник. Проектът ще способства за създаване на подобрена, естетична и привлекателна жизнена среда и повишаване качеството на предоставените услуги в съответствие със съвременните изисквания. Намаляването на експлоатационните разходи за отопление и топла вода ще създаде възможност да бъдат вложени средства за подобряване и на оборудването в хотелските стаи, баните и залите на сградата на ДИПКУ при Тракийски университет – Стара Загора.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се открива във връзка с необходимостта от изготвяне на допълнителна техническа документация по части: „Архитектурна”, „Строителни конструкции”, „ОВК (соларна инсталация за топла вода)”, „Електрически инсталации (относно соларната инсталация)”, „План за безопастност и здраве”, „Противопожарна безопастност, топлосъхранение и икономия на енергия в строителството”, „Проект за управление на строителните отпадъци” към одобрен проект „Архитектурно заснемане на Общежитие-Блок № 1 на ДИПКУ към Тракийски университет – гр. Стара Загора, с адрес: ул. „Мусала” № 32. Необходимостта от изготвяне на допълнителната техническа документация е във връзка с участие на Тракийски университет в проект за финансиране в рамките на Националната схема за зелени инвестиции: „Осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура в Общежитие № 1 на Тракийски университет гр. Стара Загора за постигане на устойчиво развитие и повишаване качеството на живот“. Одобреният проект „Архитектурно заснемане на Общежитие-Блок № 1 на ДИПКУ към Тракийски университет – гр. Стара Загора, с адрес ул. „Мусала” № 32” е изготвен от Пректанско бюро „ВЕБЕР” ЕООД по възлагане на Тракийски университет – Стара Загора. Възложената дейност по изработване на проекта е предмет на Договор № 245ДИПКУ/10.07.2013 г., сключен между Тракийски университет – гр. Стара Загора за нуждите на ДИПКУ-Стара Загора и Проектанско бюро „ВЕБЕР” ЕООД, гр. Стара Загора. Договорът е сключен на основание чл. 14, ал. 5 от Закона за обществените поръчки. Възложената работа по договора е приета от Възложителя с Приемо-предавателно писмо от 21.08.2013 г., подписано от представители на двете страни. По смисъла на чл. 162, ал. 1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, проектант на горепосочения проект е Проектанско бюро „ВЕБЕР” ЕООД, чиито едноличен собственик на капитала и управител е арх. Веселин Симеонов Беров, притежаващ пълна проектанска правоспособност. Проектанско бюро „ВЕБЕР” ЕООД се явява носител на авторско право по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права, вкл. на изключителното право на използване чрез доработване на създаденото от него произведение по смисъла на чл. 18, ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 8 от ЗАПСП. Възлагането на дейността по изработване на допълнителната техническа документация към одобрения инвестиционен проект на трето лице, различно от неговия автор, би довело до нарушение на установените в чл. 18, ал. 1 във вр. с ал. 2, т. 8 от ЗАПСП и защитени със същия закон изключителни имуществени права на разработения от проектанта проект за архитектурно заснемане на Блок № 1 от общежитие на ДИПКУ-Стара Загора. Горепосочените обстоятелства дават основание да бъде приложена нормата на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като възлагането на поръчката за изготвяне на допълнителна техническа документация по посочените части към одобрения инвестиционен проект следва да бъде извършено по реда и условията на Раздел ІІ, Глава Седма на Закона за обществените поръчки чрез процедура на Договаряне без обявление, като поканата за договаряне следва бъде отправена до Проектанско бюро „ВЕБЕР” ЕООД, гр. Стара Загора, с ЕИК 123630062, с адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 100, ет. 2, офис 4, представлявано от управителя Арх. Веселин Симеонов Беров.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Покана за участие в процедура по договаряне без обявление ще бъде изпратена на Проектанско бюро „ВЕБЕР” ЕООД, гр. Стара Загора, с ЕИК 123630062, с адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 100, ет. 2, офис 4, представлявано от управителя Арх. Веселин Симеонов Беров.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Място и дата на провеждане на договарянето: 10:00ч. на 15.09.2015г. в Заседателната зала на Тракийски университет гр.Стара Загора. За участие в договарянето следва да бъдат представени следните документи: 1. Попълнено и подписано заявление за участие в договарянето – Образец № 1; 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 3. Заверено копие на застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на обекта на поръчката и да е валидна за срока на изпълнение на договора; 4. Заверено копие на валидно Удостоверение за пълна проектантска правоспособност съгласно Закона за камарата на архитектите и инженерите; 5. Оферта, съдържаща предложение за изпълнение на поръчката и ценово предложение за възнаграждение без ДДС. 6. Декларация за съответствие с изискванията за изпълнение на поръчката /свободен текст/. 7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Срок и място за подаване на офертите: 15,30 ч. на 14.09.2015 г. в деловодството на Тракийски университет гр.Стара Загора.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Проф. двмн Иван Тодоров Въшин
Длъжност: И.Д. Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора