00045-2014-0006

BG-Пловдив:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул. В. Априлов 15а, За: Екатерина Манчева, Петя Динчийска, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg

Място/места за контакт: Екатерина Манчева, Петя Динчийска

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 65 от 14.03.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00045-2014-0006
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Извършване на медицински изследвания - компютърни томографии на амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ-Пловдив”ЕООД.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 22.05.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Диагностично-Консултативен Център V - Пловдив ЕООД, ЕИК: 000466329, бул. Съединение №42, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 261126

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Извършване на медицински изследвания - компютърни томографии на амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ-Пловдив”ЕООД.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
150000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

28.08.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 60.67% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
91005.4 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

02.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Красимир Спасов Вальов
Длъжност: Управител