00159-2015-0007

BG-Добрич: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Добричка, ул.Независимост №20, За: инж.Милена Желязкова, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

община Добричка, ул.Независимост №20, За: Диана Игнатова Господинова, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: община добричка

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.dobrichka.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

община Добричка, ул.Независимост №20, За: Диана Игнатова Господинова, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: община Добричка

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на община добричка през зимния сезон 2015/2016 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Общинската пътна мрежа на територията на община Добричка, съгласно тръжните документи.
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Зимно поддържане на пътищата на община Добричка - снегопочистване и опесъчаване, подготвителни работи по пътищата за зимния период. Поръчката е разпределена на 15 обособени позиции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общата дължина на общинските пътища, подлежащи на подготвителни действия, зимно поддържане и снегопочистване е 205,3 км.

Прогнозна стойност без ДДС
484476 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.04.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата. 1.1. Условия и размер на гаранцията за участие. 1.1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие за всяка избрана за изпълнение обособена позиция от поръчката, в размер на посочените по-долу стойности, представляващи по-малко от 1% от прогнозните стойности за изпълнение на всяка обособена позиция от поръчката: ОП 1 – 55.00(петдесет и пет) лева; ОП 2 – 204.00(двеста и четири) лева; ОП 3 – 273.00(двеста седемдесет и три) лева; ОП 4 – 297.00(двеста деветдесет и седем) лева; ОП 5 – 141.00(сто четиридесет и един) лева; ОП 6 – 238.00(двеста тридесет и осем) лева; ОП 7 – 85.00(осемдесет и пет) лева; ОП 8 – 118.00(сто и осемнадесет) лева; ОП 9 – 222.00(двеста двадесет и два) лева; ОП 10 –230.00(двеста и тридесет) лева; ОП 11– 201.00(двеста и един) лева; ОП 12 –211.00(двеста и единадесет) лева; ОП 13 - 341.00(триста четиридесет и един) лева; ОП 14 –230.00(двеста и тридесет) лева; ОП 15 – 2000.00(две хиляди) лева; 1.1.2. Гаранцията може да се представи в една от следните форми: - парична сума, преведена по следната сметка на община Добричка: Общинска банка АД, клон Добрич: IBAN BG 87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC SOMBBGSF или внесена в касата на Община Добричка; - или банкова гаранция. 1.1.3. Участникът избира сам формата за представяне на гаранцията за участие. 1.1.4. Комисията изисква от участника представяне на документ за внесена гаранция за участие. Комисията няма да приема за валидна-гаранция за участие, която е внесена/учредена след крайния срок за подаване на оферти, с цел осигуряване на равнопоставеност между всички участници в процедурата. 1.2.5. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора. 2.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение. 2.1.1. В случай на избор на участник за изпълнител на една/няколко или всички обособени позиции / от 1-14/ от поръчката, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 2% от прогнозните стойности за изпълнение на всяка отделна обособена позиция от поръчката, а за обособена позиция №15 - 5% от прогнозната стойност. 2.1.2. Гаранцията може да се внесе в една от следните форми: - парична сума, преведена по следната сметка на община Добричка: Общинска банка АД, клон Добрич: IBAN BG 87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC SOMBBGSF или внесена в касата на Община Добричка; - или банкова гаранция. 2.1.3. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата за представяне на гаранцията за изпълнение. 2.1.4. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране със средства от Републиканския бюджет. Плащането ще се извърши в левове по банков път, съгласно сключения договор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на Закона за обществени поръчки, на обявлението за обществена поръчка от възложителя, и посочените от възложителя условия и изисквания в настоящата документация. Участниците представят:Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;(по образец)Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, съгласно приложения към документацията образец.(по образец). Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.(по образец).Декларация за конфедициалност по чл.33, ал.4 от ЗОП.(по образец).Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.(по образец).Декларация за приемане условията на проекто договора. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП ( подава се от подизпълнител).(по образец) Декларация (по образец) от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв. Оферта за участие (по образец). Техническо предложение (по образец), изготвено в съответствие с изискванията на техническите спецификации от настоящата документация. Предлагана цена в ценово предложение (образец за всяка обособена позиция от поръчката, избрана от участника за изпълнение).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване за икономическото и финансовото състояние на участниците по чл. 50 от ЗОП, участникът представя следните документи и информация, посочени от възложителя в обявлението за настоящата обществена поръчка. Заверено копие от документа за годишния финансов отчет-счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на участника за 2014 г., когато участникът е физическо лице-копие на данъчната декларация, заверена от НАП; удостоверение от банка; В случай, че участникът не е представил изискваните документи и информация по т. 2.9, комисията изисква допълнителни документи и информация в съответствие с чл. 68, ал. 7-10 от ЗОП.
Минимални изисквания: Участникът да има финансов ресурс, с който разполага и който да бъде не по малко от 2770 лв. за обособена позиция 1, а за всички останали 4400 лв.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на участниците по чл. 51 от ЗОП, участникът представя следните документи и информация, посочени в обявлението за настоящата обществена поръчка: Справка за услуги, съдържаща: - списък-декларация (по образец) на договорите за услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и възложителите; Декларация (по образец) за конкретното техническо оборудване (собствено или наето), обезпечаващо изпълнението на съответната обособена позиция, избрана от участника за изпълнение. Декларацията се попълва за всяка обособена позиция поотделно.
Минимални изисквания: Участникът следва да има поне един договор за изпълнена услуга през последните три години, сходна с предмета на поръчката. Участникът следва да има собствена или наета техника за изпълняване на отделната позиция, а именно:трактор, снегорин, грейдер, мулчер, косачка и др.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.09.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.10.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.10.2015 г.  Час: 10:00
Място

Постъпилите оферти се отварят на 30.09.2014 г. от 14.00 часа в заседателната зала № 108 на общинската администрация, град Добрич, ул. „Независимост” № 20 При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват на интернет страницата на община Добричка – www.dobrichka.bg, раздел „Профил на купувача“– http//dobrichka.bg/profile/.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

община Добричка, ул.Независимост №20, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

URL: www.dobrichka.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут №1 - район с.Фелдфебел Дянково
1) Кратко описание

Почистване от сняг и опесъчаване на пътните настилки по маршрут №1

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Обща дължина на маршрута- 4,00 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
5542.64 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2016 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут №2 - район с.Карапелит
1) Кратко описание

почистване от сняг и опесъчаване на пътните настилки по маршрут №2

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Обща дължина на маршрута - 14,70 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
20369.2 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2016 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Зимино поддържане и снегопочистване на маршрут №3 - район с.Владимирово
1) Кратко описание

Почистване от сняг и опесъчаване на пътните настилки по маршрут №3

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Обща дължина на маршрута - 19,70 м.

Прогнозна стойност, без ДДС
27297.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2016 г. 

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут №4 - район с.Смолница и район с.Ловчанци
1) Кратко описание

Почистване от сняг и опесъчаване на пътните настилки по маршрут №4

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Обща дължина на маршрута - 21,4 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
29653.12 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2016 г. 

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут №5 - район с.Самуилово
1) Кратко описание

Почистване от сняг и опесъчаване на пътните настилки по маршрут №5

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Обща дължина на маршрута -10,2 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
14133.73 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2016 г. 

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 6 - район с.Дончево
1) Кратко описание

Почистване от сняг и опесъчаване на пътните настилки по маршрут №6

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Обща дължина на маршрута - 17.2 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
23833.35 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2016 г. 

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут №7 - район с.Ведрина
1) Кратко описание

Почистване от сняг и опесъчаване на пътните настилки по маршрут №7

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Обща дължина на маршрута - 6,1 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
8452.53 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2016 г. 

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут №8 - район с.Стожер
1) Кратко описание

Почистване от сняг и опесъчаване на пътните настилки по маршрут №8

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Обща дължина на маршрута - 14,5 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
20092.07 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2016 г. 

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут №9 - район с.Стефаново и район с.Батово
1) Кратко описание

Почистване от сняг и опесъчаване на пътните настилки по маршрут №9

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Обща дължина на маршрута - 16,00 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
22170.56 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2016 г. 

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут №10 - район с.Победа и район с.Плачи дол
1) Кратко описание

Почистване от сняг и опесъчаване на пътните настилки по маршрут №10

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Обща дължина на маршрута - 16,60 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
23001.96 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2016 г. 

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут №11 - район с.Царевец
1) Кратко описание

Почистване от сняг и опесъчаване на пътните настилки по маршрут №11

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Обща дължина на маршрута - 8,50 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
11778.11 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2016 г. 

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут №12 - район с.Овчарово
1) Кратко описание

Почистване от сняг и опесъчаване на пътните настилки по маршрут №12

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Обща дължина на маршрута - 15.2 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
21062.03 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2016 г. 

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване по маршрут №13 - район с.Божурово
1) Кратко описание

Почистване от сняг и опесъчаване на пътните настилки по маршрут №13

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Обща дължина на маршрута - 24,6 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
34087.24 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2016 г. 

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут №14 - район с.Черна
1) Кратко описание

Почистване от сняг и опесъчаване на пътните настилки по маршрут №14

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Обща дължина на маршрута - 16,6 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
23001.96 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2016 г. 

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Подготвителни работи за зимно поддържане на общинската пътна мрежа
1) Кратко описание

заравняване на банкети, почистване на храсти и саморасли дървета и изрязване на клони надвиснали над пътя;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

3) Количество или обем

Общата дължина на общинската пътна мрежа - 205, 300 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
200000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2016 г.