00833-2015-0009

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 10-00-039 от 01.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Висш съдебен съвет /ВСС/, ул.Екзарх Йосиф № 12, За: Красимира Василева, България 1000, София, Тел.: 02 9304985, E-mail: kr.vasileva@vss.justice.bg, Факс: 02 9807632

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vss.justice.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществен ред и сигурност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на дизелово гориво за отопление за органите на съдебната власт за отоплителен сезон 2015/2016

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обект на поръчката е доставка на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища и одобрен от Министерския съвет с Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). С чл.38, ал.1 от ППЗОП се регламентира, че в случаите на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, когато предмет на обществената поръчка е доставка на стоки, определени по списък, договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържища. Съгласно чл.92а, ал.9 от ЗОП, в случаите по чл.90, ал.1, т.11, разпоредбите на ал.1-8 не се прилагат и договорът се сключва по правилата на съответната стокова борса.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Хипервръзка по чл.22в от ЗОП http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150901BHwM2462630


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Юлиана Генчева Колева
Длъжност: И.Ф. Представляващ ВСС/Заповед №95-00-256/07.08.2015г./