Версия за печат

00267-2015-0071

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Общинско предприятие Чистота - гр.Пловдив, ул.Даме Груев № 64А, За: Тодор Анчев - гл.юрисконсулт, Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: tchistota.plov@abv.bg, Факс: 032 675810; 032 660571

Място/места за контакт: Общинско предприятие Чистота - гр.Пловдив

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chistota-plovdiv.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150901fYzT2013081.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Общинско предприятие Чистота - гр.Пловдив, ул.Даме Груев № 64А, За: Даниела Тенчева, Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 675810

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на 2 (два) броя употребявана специализирана техника: 1 брой Контейнеровоз – двураменен и 1 брой сметосъбираща техника, автоматизирана с кран за нуждите на ОП „Чистота” - Община Пловдив".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Пловдив, ул.Даме Груев № 64А, ОП "Чистота"
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на 2 (два) броя употребявана специализирана техника: 1 брой Контейнеровоз – двураменен и 1 брой сметосъбираща техника, автоматизирана с кран за нуждите на ОП „Чистота” - Община Пловдив".

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42900000

Описание:

Различни видове машини с общо и специално предназначение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на 2 (два) броя употребявана специализирана техника: 1 брой Контейнеровоз – двураменен и 1 брой сметосъбираща техника, автоматизирана с кран в съответствие с условията и техническите спецификации, посочени в документацията за участие. Прогнозната стойност на поръчката е 250 000 лв.без ДДС. Прогнозната стойност е максимална и не може да бъде надвишавана.Участник в процедурата, чието ценово предложение надхвърля прогнозната стойност на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
250000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

2


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие, предвидена от Възложителя съобразно чл.59, ал.2 от ЗОП, е в размер на 2 500.00 (две хиляди и петстотин) лева. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по банкова сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: "ИНВЕСТБАНК" АД, гр. Пловдив Банков код (BIC): IORTBGSF Банкова сметка (IBAN): BG 48 IORT 73753302500103 Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата се осигуряват от бюджета на ОП „Чистота” за 2015г., съгласно Решение на Общински съвет – гр.Пловдив № 120 взето с протокол № 8 от 23.04.2015г. Заплащането на доставените автомобили ще се извърши по банков път, в срок, съгласно клаузите на договора, и след представяне на съответните документи, доказващи изпълнението на договора. Общата стойност на договора за изпълнение на поръчката ще е равна на общата стойност на ценовото предложение на избрания за изпълнител участник, която от своя страна не може да бъде по-голяма от прогнозната стойност на поръчката.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко лице, което отговаря на предварително обявените условия. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединения. За да бъде допуснат до участие в процедурата, участникът трябва да отговаря на предварително обявените условия в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие, както и да представи всички изискуеми документи, изготвени съгласно условията на настоящата документация. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник:/ - за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1-4, ал.2, т.1, 2а, т.5 и ал.5 от ЗОП; - който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл.56 от ЗОП; - който представи оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. Съгласно чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикциите с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), на дружествата, регистрирани в юрисдикциите с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвенно участие в процедура по реда на ЗОП, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружеството, регистрирано в юрисдикциите с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, съдържащ три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: І. Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който участникът трябва да постави следните документи:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. 2. Документ „Оферта”, изготвен в съответствие с образеца от документацията за участие (по образец).3. Представяне на участника, което включва: А) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена в съответствие с образеца от документацията (по образец). Декларацията по чл.47, ал.9 от ЗОП се представя от лицата, които представляват участника, съобразено с чл.47, ал.4 от ЗОП. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.3 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ , подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия.5. Доказателства за икономически и финансови възможности, съгласно раздел III.2.2). 6. Доказателства за технически възможности, съгласно раздел III.2.3). 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, по образец. 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване/неползване на подизпълнители, по образец, а когато участникът предвижда участие на подизпълнители - и декларация за съгласие за участие като подизпълнител, по образец. 9.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, по образец. 10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, по образец. Когато участник в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, офертата се подава на български език, а документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод. IІ. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който участникът трябва да постави попълнен документа „Техническо предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие, с приложени необходимите документи съгласно документацията за участие. Ако е приложимо, се прилага и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. ІІІ. Плик №3 с надпис „Предлагана цена”, в който участникът трябва да постави документа „Ценово предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. Всички документи, съдържащи се в Пликове №1, 2 и 3 от офертата на участника, трябва да са попълнени на български език, без поправки и/или изтривания. Документите в офертата трябва да са подписани само от лица с представителни функции, назовани в документа за регистрация в Агенцията по вписванията – Търговски регистър или в удостоверението за актуално състояние, или от изрично упълномощени за това лица. Във втория случай в офертата трябва да се представи нотариално заверено пълномощно.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За доказване на наличния финансов ресурс участниците представят един или няколко от следните документи: 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра, в своята оферта. В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да разполагат с финансов ресурс в размер на 50 % от прогнозната стойност на поръчката, а именно: минимум 125 000 лв. (сто двадесет и пет хиляди лева) без ДДС.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участникът следва да представи списък с изпълнени доставки, доказващи опит на участника в изпълнението на доставки, сходни с обекта на поръчката през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността, заедно с доказателства за извършената доставка - по образец.*Доказателство за извършената доставка се представя под формата на Удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Участникът следва да предсатви декларация – опис (в свободен текст) на разполагаемата от доставчика на специализираната техника сервизна база.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да има изпълнена минимум 1 доставка с предмет, еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка. * Под сходен предмет се има предвид доставка на специализирана техника (машини). 2. Участникът следва да има на свое разположение не по-малко от 1 (една) сервизна база, намираща се на територията на гр.Пловдив
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател 1 - Предлагана цена; тежест: 70
Показател: показател 2 - Срок за доставка; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
29.09.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.09.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.09.2015 г.  Час: 10:00
Място

ОП "Чистота" - гр.Пловдив, ул."Даме Груев" № 64А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите, в т.ч. и на плика с предлагана цена, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ