Версия за печат

00274-2015-0005

BG-с.Руен:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-11 от 01.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Руен, ул. Първи май 18, За: Хасибе Рамаданова, Република България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: www.obstinaruen.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.2 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз на учениците на територията на Община Руен, до СОУ "Елин Пелин" с. Руен и обратно към местоживеенето им. Превозът ще се осъществява по предварително маршрутно разписание при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с дейността.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На 17.06.2015г. с Решение с изх.№ ОП-7 на Кмета на община Руен беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрути и разписания на територията на Община Руен по обособени позиции, както следва:1. специализиран превоз на учениците на СОУ "Елин Пелин" с. Руен - 52 км. пробег по разписание;2. специализиран превоз на учениците на ОУ "Димитър Полянов" с. Трънак – 58 км. пробег по разписание;3. специализиран превоз на учениците на ОУ "Реджеб Кюпчю" с. Топчийско – 60 км. пробег по разписание;4. специализиран превоз на учениците на ОУ "Реджеб Кюпчу" с. Сини рид – 36 км. пробег по разписание" с УНП в АОП 00274-2015-0002. В последствие след приключване на работа на комисия по разаглеждане, оценка и класиране на подадените оферти стана ясно, че участникът, подал оферта и която отговаря на изискванията 672189 за Обосаобена позиция 1: „Специализиран превоз на учениците на СОУ "Елин Пелин" с. Руен - 52 км. пробег по разписание“ е предложил цена за изпълнение на поръчката, която надхвърля финансовия ресурс, осигурен от възложителя. С Решение от 05.08.2015г.на Кмета на община Руен откритата „открита“ по вид процедура е прекратена в частта за обособена позиция 1 на основание чл.39, ал.1, т.3 от ЗОП, поради това, че всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия надхвърлят финансовия ресурс, който той може да осигури. Цититраното решение за прекратяване към настоящия момент е влязло в сила. С оглед на горното и на основание чл.90, ал.1, т.2 от ЗОП откривам настоящата процедура договаряне без обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"ШАНС-76" ЕООД, с. Зайчар, община руен, обл. Бургас.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: ОП-7 от 17.06.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00274-2015-0002

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Прогнозната стойност на поръчката е 19 448лв. без ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Исмаил Юсмен Осман
Длъжност: Кмет на община Руен