00270-2015-0010

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерски съвет, бул. Дондуков № 1, За: Георги Йончев, Виктория Юнакова, България 1000, София, Тел.: 03592 9402860; 03592 9403636; 03592 9402562, E-mail: v.yunakova@government.bg, Факс: 0359 2940562

Място/места за контакт: отдел АПОУС, дирекция Административно и правно обслужване и управление на собствеността

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.government.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: Министерски съвет

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Министерски съветДруго (моля пояснете): Министерски съвет

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предоставяне на юридически услуги с код 79140000 съгласно Класификатора на ОП (CPV), свързани с разработването и защита при приемането на нов Закон за концесиите (ЗК), с който да се въведат в българското законодателство (транспонират) изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия, наричана по-нататък „Директивата за концесиите“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 7
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. София, сградата на Министерски съвет
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Юридическите услуги са по етапи и със съдържание, както следва: 1. Етап І, който включва разработване на концепция за новия ЗК. Концепцията съдържа предложения за възможните решения относно транспонирането на Директивата за концесиите при отчитане на традиционните за българското законодателство законодателни решения относно концесиите, публично-частното партньорство и управлението на/разпореждането с държавната и общинската собственост, както и на спецификата на националната ни законова уредба и практиката по предоставянето на концесии. 2. Етап ІІ, който включва: 2.1. Разработването на проект на нов ЗК (Законопроекта), в съответствие с одобрената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Концепция по Етап І, заедно с мотиви; 2.2. Защита на Законопроекта при провеждане на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, организирани от него обществено обсъждане (публична консултация) и други обсъждания; 2.3. Разработване на окончателен Законопроект за внасяне в заседание на Министерския съвет, в който са отразени резултатите от проведените обществени обсъждания и от съгласуването по Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА). Етап ІІІ: Защита на Законопроекта при обсъждането му в Народното събрание.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79140000

Описание:

Други юридически консултации и услуги


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
85000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление (в случаите, изброени в букви к) и л) от приложение Г)

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № МС-114 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Предоставяне на юридически услуги с код Класификатора на ОП (CPV), свързани с разработването и защита при приемането на нов закон Закон за концесиите (ЗК), с който да се въведат в българското законодателство (транспонират) изискванията на Директива 2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия“
V.1) Дата на сключване договора
18.08.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.07.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Адвокатско дружество Бузева и партньори, БУЛСТАТ 175614515, бул. Цар Освободител 17а, ет.1,3 и 4, България 1504, София, Тел.: 02 9427910

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 85000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 85000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

01.09.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Адвокатско дружество "Бузева и партньори", БУЛСТАТ 175614515


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

к) Предмет на поръчката са услугите, посочени в Приложение № 3 към ЗОП.

При изготвянето на изискванията за изпълнение на обществената поръчка се установи, че качествен законопроект може да бъде подготвен от лице, което едновременно отговаря най-малко на следните условия: 1. Да има опит в: а) предоставянето на юридически консултации в областите концесии, публично-частно партньорство, обществени поръчки, вещно право, договорно право; б) изготвянето на правни анализи или становища в областите по б. „а“; в) предоставянето на консултации или участие в разработването на нормативни актове; г) предоставянето на консултации относно транспонирането на европейски актове в българското законодателство. 2. Да се ползва с доверие и уважение както в професионалните среди, така и пред широката общественост. Обстоятелството, че предоставянето на висококвалифицирана правна помощ основно зависи от персоналните качества на изпълнителя, които са свързани и със специфичен професионален опит, е отчетено от законодателя: С чл. 90, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки е допусната възможността поръчки за услуги по категория 21 от Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗОП – „Юридически услуги“ – да се възлагат чрез процедура на договаряне без обявление, ако са на стойност по чл. 14, ал. 3 от ЗОП – по-високи от 66 000 лв. до 391 160 лв. С оглед на изложеното, изготвянето на качествен законопроект, който да отчете традиционните за българското законодателство законодателни решения относно концесиите, публично-частното партньорство и управлението на/разпореждането с държавната и общинската собственост и да съобрази спецификата на националната ни законова уредба и практиката по предоставянето на концесии, може да бъде извършено от тесен кръг лица. При избора на лице, което да отговаря на така изброените условия, отчетохме и обстоятелството, че материята относно концесиите и публично- частното партньорство (ПЧП) е строго специфична и при разработването на нормативните актове в тази област са участвали тесен кръг юристи.