01346-2015-0002

BG-София: 20 - Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев 8, За: Невена Георгиева, Република България 1303, София, Тел.: 02 8903443, E-mail: bda@bda.bg, Факс: 02 8903434

Място/места за контакт: ул. Дамян Груев 8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bda.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.bda.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150813BzPZ172048.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ, ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ И ЗАСТРАХОВКА „ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА” ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ИАЛ)

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 20
Място на изпълнение: Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев 8, 1303 София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ, ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ И ЗАСТРАХОВКА „ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА” ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ИАЛ)

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63500000, 63510000, 63515000, 66510000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги
Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги
Услуги, свързани с пътувания
Застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

По заявки на възложителя при необходимост за срока на договора

Прогнозна стойност без ДДС
130000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

18


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1300.00 лв. (хиляда триста лева). Гаранция за изпълнение - При възлагането на конкретната услуга гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на поръчката без ДДС. При избор на гаранция под формата на парична сума, тя следва да бъде внесена по следната сметка на Изпълнителна агенция по лекарствата: Банка: Уникредит Булбанк, Клон Калоян, IBAN: BG85 UNCR 7630 3100 1128 90, BIС: UNCRBGSF. В случаите по чл. 16г от ЗОП не се изискват гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на предоставената услуга се извършва по банков път, в лева, чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочена банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Заплащането на услугите се извършва в срок до 10 (десет) работни дни след изпълнение на всяка писмена заявка за доставка за закупените билети и представена от Изпълнителя фактура за съответната услуга, включваща цената на самолетните билети, ваучерите за хотелско настаняване и застрахователните полици и размера на съответните такси.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква създаването на юридическо лице за участие в процедурата, когато участник е обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Предметът на настоящата поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което същата е предназначена съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. С оглед на гореизложеното определените в настоящата документация критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. Участникът трябва да включи декларация относно това дали той, респ. всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър. В случай, че в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра и/или техни обединения и техните оферти отговарят на изискванията на възложителя, заложени в настоящата документация, офертите на останалите участници в процедурата не се разглеждат и оценяват. Когато кандидатът или участникът е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в настоящата процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Участникът трябва да отговаря на изискванията, заложени в настоящата документация за участие. Не се изисква създаването на юридическо лице за участие в процедурата, когато участник е обединение. Лице, което участва самостоятелно, няма право да участва като част от обединение или подизпълнител на друг участник. Отстранява се от процедурата участник, който е: осъден с влязла в сила присъда за престъпленията, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а – д” от ЗОП, освен ако е реабилитиран; обявен в несъстоятелност; в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка участници: при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ; които попадат в обхвата на чл. 3, ал. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС; Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка и да представя самостоятелна оферта лице, което участва в тази поръчка като обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник. Не може да участва в настоящата поръчка лице, което е свързано лице и/или свързано предприятие с друг участник в процедурата или попада в забраната на чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка и Възложителят ще отстрани чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от посочените в обявлението и настоящата документация обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (обстоятелствата по т. 2.1. от настоящия раздел). ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители, като посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай участникът в процедурата поема изцяло отговорността за посочените в офертата условия и изпълнението на договора, извършени от подизпълнителя. В процедурата по възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Подизпълнителят е длъжен да представи декларация – съгласие за участие в поръчката в това си качество. ПРОДЪЛЖАВА В VI.3)
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените услуги (Под услуги, „сходни с предмета на обществената поръчка“, следва да се разбират услуги по продажба на самолетни билети, организиране на индивидуални и/или групови пътувания и хотелско настаняване). На основание чл. 51, ал. 4 от ЗОП доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение (препоръка или референция), издадени от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. Удостоверенията следва да съдържат следната информация: стойност на услугата, датите на възлагане и изпълнение, възложител/получател на услугата. Услуги, за които не са приложени удостоверения или не са посочени публични регистри, в които е публикувана информация за доставките, няма да бъдат приемани. 2. Списък на лицата, отговарящи за изпълнението на услугата, предмет на обществената поръчка. В списъка се посочват имената на тези лица, правоотношение (ако има такова - по трудов или граждански договор), притежават ли сертификат, удостоверяващ IATA (International Air Transport Association) квалификация за агент по продажбите на самолетни билети, както и професионален опит за всяко от тях; 3. Сертификати или други документи (валидни за периода на изпълнение на поръчката) за членство или акредитация в IATA и за оторизация за работа в системите BSP и AMADEUS и/или да използват други подобни резервационни системи; 4. Кратко изложение за дейността на участника, опита му в областта на поръчката; 5. Списък-декларация на сключените договори за работа с представените в България авиокомпании; 6. Декларация, че участникът има представителство на територията на гр. София с осигурена възможност за приемане на заявки по всяко време на денонощието и изпълнение на заявки, включително и при извънредни обстоятелства, както и в почивни и празнични дни; 7. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка; 8. Декларация, че участникът има възможност и готовност за покриване на всички заявени от ИАЛ дестинации в чужбина; Документ за регистрация по Закона за туризма - като туроператор/туристически агент, заверено копие, от който се представя към офертата или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко 1 (една) услуга, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка. 2. Участникът следва да разполага с минимум 2 (две) резервационни станции (терминали) за резервиране и/или издаване на самолетни билети и с минимум две мобилни телефонни линии. 3. Участникът трябва да разполага с минимум две лица, извършващи резервации и продажби на самолетни билети, всяко от които да отговаря на следните изисквания: да притежава сертификат, удостоверяващ IATA (International Air Transport Association) квалификация (за агент по продажбите на самолетни билети); да има минимум едногодишен опит като агент по продажба на самолетни билети. 4. Участниците следва да имат сертификати или други документи (валидни за периода на изпълнение на поръчката) за членство или акредитация в IATA и за оторизация за работа в системите BSP и AMADEUS и/или да използват други подобни резервационни системи. 5. Участникът следва да има сключени договори за работа с представените в България авиокомпании. 6. Участникът трябва да има възможност и готовност за покриване на всички заявени от ИАЛ дестинации в чужбина. 7. Участникът трябва да има представителство на територията на гр. София с осигурена възможност за приемане на заявки по всяко време на денонощието и изпълнение на заявки, включително и при извънредни обстоятелства, както и в почивни и празнични дни. 8. Участникът трябва да притежава регистрация по Закона за туризма - като туроператор или туристически агент.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Предложен процент отстъпка от „такса обслужване” за самолетни и хотелски резервации; тежест: 30
Показател: „Освобождаване в проценти от дължимите по тарифни условия глоби при смяна на датата на пътуването, при отказ от самолетен билет или хотелска резервация” ; тежест: 40
Показател: Сума от стойностите на закупените самолетни билети в лева, над която се предоставя бонусен двупосочен по избрана от Възложителя дестинация самолетен билет – икономична класа, независимо от стойността на билета; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.10.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.10.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.10.2015 г.  Час: 14:00
Място

Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев 8

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ III.2.1) - ОБЕДИНЕНИЯ Възложителят допуска до участие в откритата процедура обединения (консорциуми) на физически и/или юридически лица, като не се допуска едно лице да бъде част от повече от едно обединение (консорциум) – участник в откритата процедура, както и да участва в процедурата едновременно като член на обединение и самостоятелно. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" ЗОП и както и документите, удостоверяващи липсата на обстоятелства по т. 2.2.1. - 2.2.6. от документация се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1 т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. При участник обединение се представя копие на договор за създаване на обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. В документа за създаване на обединението се посочват видовете дейности, които ще изпълнява всяко едно от лицата в обединението и предметът на настоящата процедура, както и срокът на договора, като този срок не може да е по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Сключването на договора, кореспонденцията и разплащанията се осъществяват между Възложителя и обединението, представлявано от лицето по предходната точка. Всички участници в поотделно и солидарно следва да са отговорни за посочените в офертата условия и изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на обединението след изтичване на срока на подаване на офертата. Когато не е приложен договор за за създаване на обединение, включително и след поискване по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП или в договора липсват клаузи, съответстващи на изискванията на точки 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 и 3.2.6 от Документацията участникът се отстранява от участие. Предвид прогнозната стойност на обществената поръчка на основание чл. 14, ал. 3 от ЗОП Възложителят ще приложи предвидените опростени правила. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП срокът по чл. 64, ал. 1 от ЗОП се намалява със 7 дни, тъй като обявлението и решението се изпращат по електронен път за въвеждане в Регистъра на обществените поръчки и с още 5 дни, тъй като от датата на публикуване на Обявлението в електронен вид Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена на интернет страницата на ИАЛ в Профила на купувача: http://op.bda.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150813BzPZ172048

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Изпълнителна агенция по лекарствата, дирекция ПАФДУК, отдел ПОЧРМС, ул. Дамян Груев 8, Република България 1303, София, Тел.: 02 8903555, E-mail: bda@bda.bg, Факс: 02 8903434

Интернет адрес/и:

URL: www.bda.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ