Версия за печат

01346-2015-0002

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: A/15-0628 от 01.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев 8, За: Невена Георгиева, България 1303, София, Тел.: 02 8903443, E-mail: bda@bda.bg, Факс: 02 8903434

Място/места за контакт: ул. Дамян Груев 8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bda.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.bda.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150813BzPZ172048.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ, ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ И ЗАСТРАХОВКА „ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА” ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ИАЛ

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимост от осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелско настаняване и застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" при служебни пътувания в чужбина за нуждите на ИАЛ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев 8, Република България 1303, София, Тел.: 02 8903469, E-mail: bda@bda.bg, Факс: 02 8903434

Интернет адрес/и:

URL: http://www.bda.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: доц. Асена Христова Стоименова, дф
Длъжност: Изпълнителен директор