Версия за печат

01259-2015-0002

BG-София: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270579

Район Красна поляна на Столична община, ул. Освобождение №25, За: Любомир Борисов, секретар на район Красна поляна, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: гр. София, район Красна поляна, ул. Освобождение №25

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача: www.krasnapoliana.com.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Охрана на общински училища и детски заведения на територията на СО - район „Красна поляна"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 23 (23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
В учебните и детските заведения на територията на район "Красна поляна"-СО"
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Дейности по охрана на общински училища и детски заведения на територията на СО - район „Красна поляна".

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79700000

Описание:

Детективски и охранителни услуги

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Подробно дейностите по охрана са посочени в документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
630000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в откритата процедура - е парична сума или банкова гаранция в размер на 3000лв. Гаранция за изпълнение на договора - е парична сума или банкова гаранция в размер на 1 /един/% от стойността на договора без ДДС, представена преди сключването на договора. Всички гаранции се внасят по сметка на Общинска банка клон „ЛЮЛИН” BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG81SOMB91303319112501 на район "Красна поляна” или в касата на район”Красна поляна”.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Месечните плащания се извършват от възложителя , чрез банковите сметки на общинските обекти, като наредители по сметките са директорите на учебните и детски заведения.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.1.Списък на документите, които се съдържат в офертата подписан и подпечатан от кандидата; 1.2. Оферта за участие в открита процедура - Образец № 1; 1.3.Административни сведения- Образец № 2; 1.4.Копие от документ за регистрация на участника или посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; 1.5.Удостоверение за актуално състояние на участника (само в случаите, когато участникът не е вписан в Търговския регистър и не разполага с ЕИК), издадено от компетентен орган, когато той е българско юридическо лице, или друг еквивалентен документ на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство; 1.6. Документ за регистрация по ЗДДС- копие заверено вярно с оригинала; 1.7. Декларации по чл. 47, ал. 9 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП -Образец № 3 и Образец №4; 1.8.Декларация, че кандидатът е посетил обектите и е запознат с всички условия и документите за участие в процедурата, които биха повлияли на офертата - Образец № 5; 1.9.Документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура; 1.10.Декларация, че кандидатът при изпълнение на поръчката ще спазва изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд - Образец № 6; 1.11. Декларация за участие или не на подизпълнители- Образец № 8; 1.12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- Образец № 8а; 1.13.Сертификат за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001: 2007 /или еквивалент/ с обхват "Охранителни услуги"; 1.14. Сертификат за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 : 2008 /или еквивалент/ с обхват "Охранителни услуги/; 1.15. Лиценз за извършване на охранителна дейност , съгласно чл. 4 от Закона за частната охранителна дейност- /Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г./; 1.16. Лиценз за ползване на собствена радиочестота за територията на област София-град; 1.17. Проект на договор - Образец № 12; 1.18. Декларация - Образец №13 за приемане условията на договора; 1.19. Декларация - Образец №14 за липса на свързаност с друг участник по чл. 56, ал.1, т. 6 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът следва да разполага с минимален наличен финансов ресурс в размер на 200 000 (двеста хиляди)лева. Информацията за наличния финансов ресурс се предоставя в декларация – Образец №11, попълнена от участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1. удостоверение от банка; 2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен*. *Възложителят не изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Участникът следва да е изпълнил или изпълнява, най-малко три договора за последните 3 години за услуги с предмет охрана на училища, учебни заведения, детски градини или други образователни институции; 2. Списък на ръководните служители и на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата; 3. Списък за осигурени лица по трудови правоотношения, придружен от справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори към датата на откриване на процедурата. 4. Брой налични патрулни МПС, собствени, наети или лизингови за реагиране на сигнали по СОТ и видеонаблюдение, време за реакция; 5. Брой мобилни групи за проверка и контрол на охранителите физическа охрана, придружено с доказателства за наличието на GPS оборудване; 7. Списък на лични и предпазни защитни средства: 1 Палки; 2. Белезници; 3. Противогази; 4.Бронежилетки; 8. Списък на технически системи за сигурност: 1. Наличие на радио и мобилна връзка; 2. Изграден Оперативен дежурен център /ОДЦ/ за контрол и помощ на охранителите през денонощието, на територията на областта където се провежда поръчката. 9. Наличие на собствен лицензиран център за обучение на охранители или копие от сключен договор с такъв за обучение на охранители, обхващащ срока за изпълнение на поръчката.10.Документи, удостоверяващи професионалната квалификация на охранителния персонал: 1. обучение от лицензиран учебен център-Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение /НАПОО/; 2. протоколи за завършено първоначално обучение; 3. копие от програми за обучение на персонала / за първоначално обучение и за специално обучение за работа с деца/

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.1. Представя се списък на основните договори за извършване на охранителна дейност през последните три години – 2012г., 2013г. и 2014г., включително стойностите, датите и получателите, придружени съответно с препоръки за добро изпълнение чл.51, ал.1, т.1 ЗОП, оригинали или заверени копия - Образец №7. 2.1. Представят се документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация, на ръководните служители и на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата. 3.1. Актуално удостоверение от НАП за броя на осигурените лица към момента на подаване на офертата. Не по-малко от 30/тридесет/човека, издадено от съответната териториална дирекция на Национална агенция за приходите или съответен документ по националното законодателство – когато участник е чуждестранно лице, както и декларация от управителя, че всички лица - ръководители на охранителната дейност и охранители, отговарят на специфичните изисквания на ЗЧОД при назначаването и изпълнението на дейността им по охрана и изискванията, указани в настоящата документация. 4.1. Да се представи списък на МПС, копия от регистрационни талони и/или договори за лизинг- не по-малко от 2 /два/броя МПС. 5.1. Не по-малко от 2 броя МПС собствени, наети или с договори за лизинг. 8.1. Участниците следва да представят описание и снимков материал на изграден и оборудван център.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: План за охрана; тежест: 35
Показател: Отговорност за щети; тежест: 15
Показател: Еденична цена за охранител; тежест: 20
Показател: Обща цена за услугата; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
12.10.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
12.10.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.10.2015 г.  Час: 17:00
Място

гр. София, район "Красна поляна", ул. "Освобождение" №25, стая № 206

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

На основание чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него, могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и действия и бездействия на възложителя, с които се възпрепиятства достъпът или участието на лица в процедурата, подлежат на обжалване по реда на част четвърта, глава 11 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.08.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ