Версия за печат

00360-2015-0011

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: З-249 от 31.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул.Св. Георги Софийски №1, За: Отдел Обществени поръчки, Р България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: УМБАЛ Александровска ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Абонаментна поддръжка и консултиране по специализиран програмен продукт за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

За нуждите на лечебното заведение, обезпечаващи дейността по отчитането на приетите и изписани пациенти, съобразно изискванията на НЗОК, е внедрена единна информационна система. Въз основа на сключени договори с "ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ" СД, УМБАЛ „Александровска” ЕАД е закупувала лицензии за програмни системи на софтуерен продукт. "ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ" СД, ЕИК 121562456, със седалище в град София и адрес на управление - град София 1574, бул. “Шипченски проход” №63, ет. 2, телефон (02) 44 76 000, факс (02) 44 76 099, ел.поща gammaconsult@gammaconsult.com, представляванo Деян Крумов Прокопов и Вълко Иванов Калинкин - Управители, е носител и собственик на авторските права върху внедрените програмни продукти и всичките техни модули, поради което тези обекти на права са освободени от претенции на други лица чрез патентоване на търговската марка. Програмният продукт е обект на авторско право, съгласно чл.3, ал.1, т.1, от Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/. Съгласно посочената разпоредба, компютърните програми са обект на авторско право, а неговите носители са лицата, в резултата на чиято творческа дейност е създадена компютърната програма. Авторските права върху внедрените програмни продукти принадлежат на "ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ" СД, поради което възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване авторските му права и права на интелектуална собственост. Този факт се установява от представената от "ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ" СД" Декларация за притежаване на изходния код (source code) и правата върху внедрените приложни програмни продукти и техните модули, изграждащи информационната система на УМБАЛ "Александровска" ЕАД. "ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ" СД е получило Свидетелство за марка, при първоначалната му регистрация от Патентното ведомство на Р.България, с дата на регистрация 02.02.2006 г. Въз основа на горното, считам че възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски права и/или изключителни права, придобити по силата на закон или друг административен акт и няма друг алтернативен начин за възлагането на обществената поръчка.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"ГАМА КОНСУЛТ –КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ и С-ие" СД, със седалище в град София и адрес на управление - град София 1574, бул. “Шипченски проход” №63, ет. 2, телефон (02) 44 76 000, факс (02) 44 76 099, ел.поща gammaconsult@gammaconsult.com, ИН по ДДСBG121562456, ЕИК 121562456, представлявана от Деян Крумов Прокопов и Вълко Иванов Калинкин - Управители

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

31.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм
Длъжност: Изпълнителен директор