Версия за печат

01244-2015-0001

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Професионална гимназия по селско стопанство БУЗЕМА, ул. Маестро Кънев № 74, За: инж., България 1618, София, Тел.: 02 8563458, E-mail: pgss_buzema@abv.bg, Факс: 02 8563458

Място/места за контакт: ПГСС БУЗЕМА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: pgss_buzema.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на гориво за отопление за нуждите на гимназията.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ПГСС БУЗЕМА, ул. Маестро Кънев № 3
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на гориво за отопление, газьол със съдържание на сяра 0,001, маркирано гориво. Количество 35 000 литрa за целия период на договора.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09000000

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

ДА


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
48648 BGN с ДДС 20%
Най-ниска оферта: 48648, Най-висока оферта: 50000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 324 / Обособена позиция №: / Заглавие:борсов договор
V.1) Дата на сключване договора
05.08.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
22.07.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Весан ООД, ЕИК 831714531, бул. Мария Луиза № 127, България 1000, София, Тел.: 0899 339955, E-mail: VESAN@GBG.BG

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 48648 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 48648 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 48648, Най-висока цена 50000 BGN с ДДС 20%
В Брой години 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

11.08.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Процедурата е договаряне без обявление съгласно чл. 90, ал.1, т.11 от ЗОП- борсова сделка, за която не са изпращани покани.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Възлагането на обществената поръчка чрез процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал.1, т.11 от ЗОП и във връзка с обстоятелството, че предмет на поръчката е доставка на стоки, определени по списък предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на закона.