Версия за печат

00369-2015-0014

BG-Луковит: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.Lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/104-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Осъществяване на авторски надзор на обект: “Строително - ремонти дейности по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в три обособени позиции: 1. В сградата на Детска ясла „Щастливо детство”, 2. В сградата на Начално училище „Инж.Вълков” 3. В сградата на общинска администрация – гр. Луковит“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Луковит, Община Луковит
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

дейността по изпълнението на поръчката следва да е в съответствие с изискванията на чл. 162 от ЗУТ във връзка с чл. 160, ал. 1 от ЗУТ и подазконовите нормативни актове, резгламентиращи процеса на строителството – Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ, и др.; включително и при необходимост да изготвя нови проектни решения и / или дава подробни детайли при изпълнение на строителството. Обща стойност на поръчката в размер на 2 600,00 (две хиляди и шестстотин лева) без ДДС, разпределена както следва в три обособени позиции: 1. сградата на Детска ясла „Щастливо детство” – 900,00( деветстотин лева) без ДДС, 2. сградата на Начално училище „Инж.Вълков” - 800,00 (осемстотин лева) без ДДС. 3. сградата на общинска администрация – гр. Луковит – 900,00 деветстотин лева) без ДДС.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71240000, 71248000, 71247000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Контрол на проекта и документация
Контрол на строителните работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2600 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

2015-027

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 87 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Осъществяване на авторски надзор на обект: “Строително - ремонти дейности по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в три обособени позиции: 1. В сградата на Детска ясла „Щастливо детство”, 2. В сградата на Начално училище „Инж.Вълков” 3. В сградата на общинска администрация – гр. Луковит“
V.1) Дата на сключване договора
25.08.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.08.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД, ЕИК 114674768, ул. България 17, ап.1, Република България 5800, Плевен, Тел.: 064 872676, E-mail: europn@abv.bg, Факс: 064 872676

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 2600 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2600 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Поръчката се финансира от Националния доверителен екофонд

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120, ал.5 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.Lukovit.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

25.08.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

“Еврострой РН” ЕООД, ЕИК 114674768 гр. Плевен, ул. “Кайзерслаутерн” 14, тел/факс 064/872676, e-mail: europn@abv.bg,


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

На основание чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при изпълнение на строително-монтажните работи на обекти: „Осъществяване на авторски надзор на обект: “Строително - ремонти дейности по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в три обособени позиции: 1. В сградата на Детска ясла „Щастливо детство”, 2. В сградата на Начално училище „Инж.Вълков” 3. В сградата на общинска администрация – гр. Луковит“, е задължително упражняване на авторски надзор. Предвид на разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ авторският надзор се упражнява от проектанта. Съществуващите технически инвестиционни проекти са изработени от "ЕВРОСТРОЙ РН" ЕООД, гр. Плевен по силата на Договор от 21.01.2012 год. сключен с Директор на Детска ясла "Щастливо детство" гр. Луковит, Догово от 31.01.2012 год сключен с Директор на НУ "Инж. Вълков" гр. Луковит и Договор № 14/ 31.01.2012 год. сключен с Кмета на Община Луковит, по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП. Поради това възлагането на настоящата поръчка на други лица, различни от "ЕВРОСТРОЙ РН" ЕООД, гр. Плевен, би довело до нарушаване на авторското право на проектанта, което налага възлагането на обществената поръчка чрез договаряне с покана по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права, (ЗАПСП) проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Съгласно изискванията на чл.160, ал. 1 от ЗУТ „проектантът” - като "физическото или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност" - на инвестиционния проект, по който се изпълнява строителството, е един от участниците в процеса на строителството. В изпълнение на разпоредбите на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ "възложителят" на строителството е задължен да осигури авторски надзор по време на строителството, тъй като „авторският надзор е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително”, като за целта сключи "писмен договор за упражняване на авторски надзор по време на строителството", в който да се определят условията и редът за осъществяване на този надзор. Съгласно чл. 162, ал. 3 от ЗУТ - предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.