00373-2015-0013

BG-Стара Загора:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1717 от 24.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Тракийски университет, гр.Стара Загора, Студентски град, Ректорат, За: Петя Дечева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет, гр.Стара Загора

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150824MpkK294283.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на поръчката е необходимостта от проектанска услуга за изменение на одобрен инвестиционен проект за изграждане на обект: „Учебно – битов комплекс – ВИЗВМ- гр. Стара Загора“, подобект „Библиотека“ с намерение за актуализация на проекта чрез придобиване на многофункционалност на проектираната сграда.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се открива във връзка с необходимостта от изменение на одобрен на 30.07.1990г. инвестиционен проект за изграждане на: „Учебно – битов комплекс – ВИЗВМ- гр. Стара Загора“, подобект „Библиотека“ с проектант – инж. Димитър Имаретски. В качеството си на проектант на горепосочения проект, инж. Димитър Имаретски се явява носител на авторско право по смисъла на чл.12, ал.1 и ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права, вкл. на изключителното право на използване чрез преработване на създаденото от него произведение по смисъла на чл.18, ал.1, във вр. с ал.2,т.8 от ЗАПСП. Възлагането на дейността по изработване на изменение на одобрения инвестиционен проект на трето лице ,различно от неговия автор, би довело до нарушение на установените в чл.18, ал.1 във вр. с ал.2,т.8 от ЗАПСП и защитени със същия закон изключителни имуществени права на проектанта на сградата – подобект „Библиотека“. Горепосочените обстоятелства, дават основание да бъде приложена нормата на чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП, като възлагането на поръчката за изменение на одобрения инвестиционен проект бъде извършено по реда и условията на раздел ІІ , глава Седма на Закона за обществените поръчки чрез процедура на договаряне без обявление, като поканата за договаряне бъде отправена до автора на Инвестиционния проект – инж. Димитър Веселинов Имаретски.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Покана за участие в процедура по договаряне без обявление ще бъде изпратена до автора на Инвестиционния проект – инж. Димитър Веселинов Имаретски, гр. София, ул. „Ал. Жендов” № 6

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9807315, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: :http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Място и дата на провеждане на договарянето:10:00ч. на 17.08.2015г. в Заседателната зала на Тракийски университет гр.Стара Загора.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Проф. двмн Иван Тодоров Въшин
Длъжност: И.Д. Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора