Версия за печат

05057-2015-0002

BG-гр. София: 13 - Рекламни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ, гр.София, ул.”19-ти февруари”, №1, За: Славка Иванова - директор на Национална галерия, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9803321, E-mail: nhg_shchetovodstvo@abv.bg, Факс: 02 9803321

Място/места за контакт: площад Александър I Батенберг № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nationalartgallerybg.org/index.php?l=71.

Адрес на профила на купувача: http://www.nationalartgallerybg.org/index.php?l=132.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Обезпечаване на дейностите по информация и публичност за нуждите проект „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“, включваща 3 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Дейности по информация и публичност в рамките на проект „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на брошури във връзка с изпълнение на дейностите по информация и публичност в рамките на проект „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. : Изработване на уеб сайт и създаване на профил на проекта в социалните мрежи.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 13
Място на изпълнение: град София
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Обезпечаване на дейностите по информация и публичност за нуждите проект „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“, включваща 3 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Дейности по информация и публичност в рамките на проект „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на брошури във връзка с изпълнение на дейностите по информация и публичност в рамките на проект „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. : Изработване на уеб сайт и създаване на профил на проекта в социалните мрежи. Проект „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“ се финансира по Програмата БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № 24-10-МП-1/23.04.2015 г., проект „Софийски Арсенал” Музей за съвременно изкуство”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79341000, 79952000, 22900000, 22100000, 72413000, 72415000

Описание:

Рекламни услуги
Услуги, свързани с организирането на събития
Различни печатни материали
Печатни книги, брошури и диплянки
Услуги по уебдизайн
Услуги за хостинг на уебстраници

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка по обособените позиции е в размер на 64 333 лева (шестдесет и четири хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без включен ДДС или 77 200 (седемдесет и седем хиляди и двеста) лева с включен ДДС, както следва: 1. Прогнозна стойност за Обезпечаване на дейностите по информация и публичност на проекта – 56 000 (петдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки) без ДДС или 67 200 (шестдесет и седем хиляди и двеста) лева с ДДС, от които – за провеждане на две пресконференции – 12 666,67 (дванадесет хилади шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС или 15 200 (петнадесет хиляди и двеста лева) с ДДС; – за провеждане на медийна кампания – 16 666,67 (шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС или 20 000 (двадесет хиляди лева) с ДДС – за изработване на различни печатни материали за обезпечаване на дейностите по информация и публичност на проекта – 26 666,66 (двадесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки) лева без ДДС или 32 000 (тридесет и две хиляди) лева с ДДС; 2. Прогнозна стойност за Изработване на уеб сайт и създаване на профил на проекта в социалните мрежи – 8 333,34 (осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и четири стотинки) лева без ДДС или 10 000 (десет хиляди лева) с ДДС. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят максималния одобрен бюджет на поръчката. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Участник, предложил цена, по-висока от допустимата, ще бъде отстранен от участие.

Прогнозна стойност без ДДС
64333 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

01.04.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП в случаите по чл. 16г Възложителят не изисква гаранция за участие и за изпълнение от специализираните предприятия ии кооперации на хора с увреждания – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 от настоящата обществена поръчка. 1. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – гаранция за участие в размер на в размер на 460 (четиристотин и шестдесет) лева. Тя може да бъде представена под формата на банкова гаранция или парична сума. Когато гаранцията е под формата на парична сума, тя трябва да се преведе по сметка IBAN: BG61UNCR96603110035019, BIC: UNCRBGSF, обслужваща банка: Уникредит Булбанк, като се посочи изрично видът на гаранцията и процедурата, за която се внася. При банкова гаранция, същата трябва да бъде издадена от банка, като срокът й на валидност не може да бъде по-кратък от срока на валидност на офертата. Ако банковата гаранция е на език, различен от българския, тя се представя в превод на български език. 2. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – гаранция за участие в размер на в размер на 100 (сто) лева. Тя може да бъде представена под формата на банкова гаранция или парична сума. Когато гаранцията е под формата на парична сума, тя трябва да се преведе по сметка IBAN: BG61UNCR96603110035019, BIC: UNCRBGSF, обслужваща банка: Уникредит Булбанк, като се посочи изрично видът на гаранцията и процедурата, за която се внася. При банкова гаранция, същата трябва да бъде издадена от банка, като срокът й на валидност не може да бъде по-кратък от срока на валидност на офертата. Ако банковата гаранция е на език, различен от българския, тя се представя в превод на български език. 3. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – гаранция за участие в размер на в размер на 80 (осемдесет) лева. Тя може да бъде представена под формата на банкова гаранция или парична сума. Когато гаранцията е под формата на парична сума, тя трябва да се преведе по сметка IBAN: BG61UNCR96603110035019, BIC: UNCRBGSF, обслужваща банка: Уникредит Булбанк, като се посочи изрично видът на гаранцията и процедурата, за която се внася. При банкова гаранция, същата трябва да бъде издадена от банка, като срокът й на валидност не може да бъде по-кратък от срока на валидност на офертата. Ако банковата гаранция е на език, различен от българския, тя се представя в превод на български език. 11.2ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС, която трябва да обхваща целия срок на договора, удължен с 30 календарни дни. Тя може да бъде представена под формата на банкова гаранция или парична сума. Когато гаранцията е под формата на парична сума, последната трябва да се преведе по сметка IBAN: BG61UNCR96603110035019, BIC: UNCRBGSF, обслужваща банка: Уникредит Булбанк, като се посочи изрично видът на гаранцията и процедурата, за която се внася тя. При банкова гаранция, същата трябва да бъде издадена от банка. Ако банковата гаранция е на език, различен от българския, тя се представя в превод на български език. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение трябва да бъде представена към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят освобождава/задържа гаранциите за участие в сроковете и при условията, определени в ЗОП и посочени в документацията; Възложителя освобождава/задържа гаранцията за изпълнение в сроковете и при условията посочени в договора

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на услугите по обособените позиции, предмет на настоящата обществена поръчка ще се извършва съгласно условията на проекта на договора – авансово и окончателно, както следва: Авансово плащане - в размер на 20% от стойността на договора след представяне на фактура. Авансовото плащане по договора се извършва в срок до 10 (десет) работни дни след подписването му и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Окончателно плащане в размер на 80 % от стойността на договора, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, платимо до десет работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за изпълнение на дейността, съгласно Техническото задание и след представяне на фактура-оригинал, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Окончателното плащанията по договора се извършва в срок до 10 (десет) работни дни след приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, за съответната дейност и след представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съгласува с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдържанието на всяка издавана фактура във връзка с изпълнението на настоящия договор. Във фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава, следва да бъде указано, че „ Разходът е по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица

ІІІ.1.4) Други особени условия

1.Участник в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда по ЗОП може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие. 2.На основание чл. 16г от Закона за обществените поръчки (ЗОП) ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 от настоящата обществена поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или хора с увреждания, тъй като предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ). За да участват в настоящата обществена поръчка по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3, лицата трябва да са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания (АХУ). Когато участник в процедурата е обединение от такива лица, всички съдружници в обединението трябва да са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания, или еквивалентен регистър на държава – членка на ЕС се прилага и за посочените подизпълнители. (чл. 16г, ал. 6 и 7 от ЗОП). Съобразно изискванията на чл. 16г, ал. 5 от ЗОП, определените в настоящите указания критерии за подбор не се прилагат участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. 3.За участие в процедурата по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 могат да се подават оферти и от участници, които не са в обхвата на чл. 16г от ЗОП. Тези оферти ще бъдат разгледани в случай, че офертите на лицата по т. 1 не отговарят на изискванията на възложителя. 4.Участниците–юридически лица в процедурата се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с изрично пълномощно. 5.В случай, че участникът е обединение (или консорциум) се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която са установени. 6.За участниците – обединения, които не са юридически лица следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП. 7.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. 8.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, т.е. само от тези участници в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. 9.С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, той следва да заяви видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника - (Приложение 2) Административни сведения – (Приложение 3); Оферта – (по образец Приложение 1); Представяне на участника, което включва: 4.1 посочване на Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. идентифициращата информация следва да съдържа достатъчно данни за правната индивидуализация на участника, в т.ч. правосубектност; постоянен адрес или седалище и адрес на управление; управителни органи и представителство; вписване в търговски регистри и/или регистрация в съдебни или административни органи и/или обявяване в публични актове, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 4.2 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец приложение №4); 4.3 Съгласно чл.16г, ал.5, т.2 от ЗОП в представянето на кандидата или участника, което се съдържа в офертата, се включва декларация, с която се декларира дали кандидатът или участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз.; Заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (когато участникът е обединение/консорциум което не е юридическо лице). (ако е приложимо) Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал). (ако е приложимо); Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, б.„а”–„д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП – представя се от подизпълнителите, ако е приложимо– попълва се по образец -Приложение № 4а; Декларация за запознаване с условията на поръчката – (по образец Приложение № 5); Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (по образец Приложение № 6).; Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 (по образец Приложение № 6а). Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване на подизпълнители (оригинал), ако се предвиждат такива от участника; (по Образец Приложение 9)Декларация за съгласие на подизпълнител - когато е приложимо (по Образец Приложение 9а); Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (по Образец Приложение 10); Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – (по образец Приложение № 11).; Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл.109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза –(по образец Приложение № 12); Декларация за приемане на условията в проекта на договора, изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (по образец Приложение № 13).; декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП – само за участниците по позициа № 2 и позиция № 3, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, свободен текст – оригинал; Оригинал на банкова гаранция за участие или копие на документа за внесена парична сума под формата на парична сума; Други документи, които участникът счита за важни и съществени; продължава в VІ. 3
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изисква
Минимални изисквания: не се изисква
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изисквания за технически възможности и квалификация за изпълнението на поръчката по обособена позиция № 1, позиция № 2 и позиция № 3: -Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил минимум една услуга, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, за последните 3 години или от датата на която е учреден и е започнал дейност, считано от датата на подаване на офертата.; Изисквания за позиция № 1- Участникът следва да разполага с екип от експерти (ключови и при необходимост - неключови) - Експерт 1: "Ръководител екип" - осъществява цялостното ръководство и отчетността при изпълнението на обществената поръчка; Експерт 2: „Експерт връзки с обществеността“ ; Експерт 3: Организатор на публични събития ; 2.Изисквания за позиция № 2- Участникът следва да разполага с екип от експерти (ключови и при необходимост - неключови) Експерт 1: "Ръководител екип"; Експерт 2: „Графично оформление и предпечат“ С изключение на лицата по чл. 16г от ЗОП, всички останали участници в процедурата трябва да отговарят на поставените изисквания за технически възможности и/или квалификация:
Минимални изисквания: За доказване на техническите си възможности участниците представят следните документи: 1. Списък на услугите (по образец), които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Списъкът-декларация се подписва от лицето представляващо участника; 2. Доказателства за извършените услуги, посочени в Списъка по т. 3.1 - удостоверения, издадени от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 3.Списък на ключовите експерти и професионална биографична справка (за позиция № 1 и Позиция № 2, по приложените образци). Всеки участник трябва да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата: По позиция № 1 Експерт 1: "Ръководител екип" - осъществява цялостното ръководство и отчетността при изпълнението на обществената поръчка. Квалификация: образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в областта на икономика, връзки с обществеността, маркетинг, публична администрация или друга еквивалентна специалност; Професионален опит: най-малко 1 година общ професионален опит/трудов стаж в сферата на връзките с обществеността и/или маркетинга и/или рекламата и/или участие в минимум 1 проект, свързан с дейности по информация и публичност.; Експерт 2: „Експерт връзки с обществеността“ - планира и организира публичните мероприятия, консултира Ръководителя екип относно провеждането на публични мероприятия, изготвя дневен ред на мероприятието и контролира въпросите свързани с новини и публикации в пресата, ръководи и развива по подходящ начин всички дейности относно връзки с обществеността и постигане на добра публичност и информираност на населението относно изпълнението на проекта и постигнатите резултати. Квалификация: образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в областта на връзки с обществеността, маркетинг, или друга еквивалентна специалност; професионален опит: най-малко 1 година общ професионален опит/трудов стаж в публичния, академичния, частния или неправителствения сектор; участие в най-малко 1 (един) договор/проект, свързани с провеждане на национални и/или регионални информационни кампании, и/или реклама и/или медии и връзки с обществеността и/или в организирането и провеждането на регионални и/или национални прояви. Експерт 3: Организатор на публични събития – квалификация: образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в 1 от следните области „Социални, стопански и правни науки“, както е определена в ПМС № 125/2002 г. Мин. 1 година опит в организирането на публични събития и/или участие в изпълнението на поне 1 проект, включващ дейности по организация на семинари, пресконференции, конференции и други публични събития. Участникът има право да предложи и други експерти извън определените от него като ключови, за да представи цялостната си визия за изпълнение на поръчката от гледна точка на необходимите човешки ресурси; По позиция № 2 Експерт 1: "Ръководител екип" - осъществява цялостното ръководство и отчетността при изпълнението на обществената поръчка. Квалификация: образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в областта на икономика, връзки с обществеността, маркетинг, публична администрация или друга еквивалентна специалност; най-малко 1 година общ професионален опит/трудов стаж в сферата на връзките с обществеността и/или маркетинга и/или рекламата и/или участие в минимум 1 проект, свързан с дейности по информация и публичност. Експерт 2: „Графично оформление и предпечат“ - отговаря за създаването, дизайна и отпечатването на рекламните и информационни материали по договора. Квалификация: средно образование или по-висока образователна квалификационна степен; Най-малко 3 години общ професионален опит/трудов стаж в публичния, академичния, Продължава в VІ.3
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Коефициент на тежест на техническата оценка в общата оценка на офертата по позиция № 1; тежест: 70
Показател: Коефициент на тежест на финансовата оценка в общата оценка на офертата по позиция № 1; тежест: 30
Показател: Т1 - Концепция за изпълнение на дейностите по позиция № 1; тежест: 30
Показател: Т2 - Оргиналност на предложението за графичен дизайн на на изработените билборд и табели по позиция № 1; тежест: 30
Показател: Т3 - Описание на организация на събитията по позиция № І; тежест: 20
Показател: Т4 - Оценка на анализа на риска от страна на участника по позиция № І; тежест: 20
Показател: КПП - „Качество на предлаганите продукти” по позиция № 2; тежест: 60
Показател: ЦП - „Ценово предложение” по позиция № 2; тежест: 40
Показател: Срок на изработка 30% и срок на реакция 20% по позиция № 3; тежест: 50
Показател: Предлагана цена по позиция № 3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.09.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.09.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.09.2015 г.  Час: 10:30
Място

НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ, пл. Александър І Батенберг № 1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“ се финансира по Програмата БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № 24-10-МП-1/23.04.2015 г., проект „Софийски Арсенал” Музей за съвременно изкуство”

VI.3) Допълнителна информация

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП Продължение от РАЗДЕЛ III.2.. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” „Предложение за изпълнение на поръчката по позиция №...”, в който участниците поставят „Предложение за изпълнение на поръчката” (Техническо предложение), изготвено съгласно Приложение № 15. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА по позиция № ....” съдържа ценовото предложение на участника. То следва да бъде изготвено съгласно Приложение № 16 и поставено в отделен запечатан и непрозрачен плик. Продължение от Раздел ІІІ.2.3 частния или неправителствения сектор; Участие в най-малко 1 (един) договор/проект, свързани с дизайна и производство на информационни и/или рекламни материали Като предмет сходен с предмета на поръчката по позиция № 1 ще се счита услуга без значение от източника на финансирането им, чийто предмет включва предоставянето на услуги по организиране и провеждане на събития - конференции, кръгли маси, семинари, обучения, реализирането на национални информационни кампании и/или подготовката и отпечатването на информационни и рекламни материали Като предмет сходен с предмета на поръчката по позиция № 2 ще се счита услуга без значение от източника на финансирането им, чийто предмет, свързани с дизайна и производство на информационни и/или рекламни материали; Като предмет сходен с предмета на поръчката по позиция № 3 ще се счита услуга без значение от източника на финансирането им, чийто предмет включва: разработване и/или внедряване и/или осъвременяване и/или поддръжка на интернет сайтове и/или портали ІІI. На осноание чл. 14, ал. 3 от ЗОП възложителя ще прилага предвидените в Закона за обществените поръчки, опростени правила. Възложителят ще се възползва от възможността за намаляване на сроковете по чл. 64, ал. 3 от ЗОП - Обявлението ще бъде изпратено по електронен път и предоставя пълен и безплатен достъп по електронен път до документацията за участие е предоставен на интернет адреса на Национален музеен комплекс: http://www.nationalartgallerybg.org/index.php?l=117, рубрика „Профил на купувача“ http://www.nationalartgallerybg.org/index.php?l=132. IV. Всички комуникации между възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура се извършват на български език и в писмена форма. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: лично, по пощата с обратна разписка, по факс и електронна поща. От участие се отстранява участник, който: не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП; не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 или ал. 5 от ЗОП; Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Национална галерия, пл. Александър І Батенберг № 1, България 1000, София, Тел.: 02 9803321, Факс: 02 9803321

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Дейности по информация и публичност в рамките на проект „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“
1) Кратко описание

„Обезпечаване на дейностите по информация и публичност за нуждите проект „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“, по обособена позиция № 1 - Обезпечаване на дейностите по информация и публичност на проекта, финансирани по Програмата БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № 24-10-МП-1/23.04.2015 г., проект „Софийски Арсенал” Музей за съвременно изкуство“. Дейностите включват: 1.Организиране и логистично провеждане на две пресконференции 2. Осигуряване на медийна подкрепа 3. Изработване на различни печатни материали за обезпечаване на дейностите по информация и публичност на проекта;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79341000, 79952000, 22900000

Описание:

Рекламни услуги
Услуги, свързани с организирането на събития
Различни печатни материали

3) Количество или обем

1.Организиране и логистично провеждане на две пресконференции; 2. Осигуряване на медийна подкрепа; -Партньорство поне с една национална телевизия; -Организиране на пресвизити на журналисти, които да отразяват строителството и развитието на проекта. -Популяризиране на проекта сред младите хора, чрез разпространяване на брошури. -Популяризиране на проекта в социалните мрежи Facebook и Twitter. 3. Изработване на различни печатни материали за обезпечаване на дейностите по информация и публичност на проекта; обозначителна табела и билборд с информация за финансирането на проекта от страна на ФМ на ЕИП

Прогнозна стойност, без ДДС
46000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.04.2016 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на брошури във връзка с изпълнение на дейностите по информация и публичност в рамките на проект „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“
1) Кратко описание

Изготвяне на брошури във връзка с изпълнение на дейностите по информация и публичност в рамките на проект „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22100000

Описание:

Печатни книги, брошури и диплянки

3) Количество или обем

10 000 брошури

Прогнозна стойност, без ДДС
10000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.04.2016 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Изработване на уеб сайт и създаване на профил на проекта в социалните мрежи.
1) Кратко описание

Изработване на уеб сайт и създаване на профил на проекта в социалните мрежи.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

72413000, 72415000

Описание:

Услуги по уебдизайн
Услуги за хостинг на уебстраници

3) Количество или обем

Изработване на уеб сайт и създаване на профил на проекта в социалните мрежи.

Прогнозна стойност, без ДДС
8333 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.04.2016 г.