Версия за печат

05057-2015-0002

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 142 от 21.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ, гр.София, ул.”19-ти февруари”, №1, За: Славка Иванова - директор на Национална галерия, България 1000, София, Тел.: 02 9803321, E-mail: nhg_shchetovodstvo@abv.bg, Факс: 02 9803321

Място/места за контакт: София пл. Александър І Батенберг № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nationalartgallerybg.org/.

Адрес на профила на купувача: http://www.nationalartgallerybg.org/index.php?l=132.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Обезпечаване на дейностите по информация и публичност за нуждите проект „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“, включваща 3 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Дейности по информация и публичност в рамките на проект „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на брошури във връзка с изпълнение на дейностите по информация и публичност в рамките на проект „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. : Изработване на уеб сайт и създаване на профил на проекта в социалните мрежи.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на процедурата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, град София, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg...

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Славка Петрова Иванова
Длъжност: Директор на Национална галерия