Версия за печат

01605-2015-0015

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Р.Чолакова, инж.Ив.Шишева,инж. Ал.Иванов, РБългария 1080, София, Тел.: 0889 055710;0885 397498;0886 127286, E-mail: [email protected], Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, отдел Ремонт на ТПС, Ремонт на ПВ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-izdeliia-ot-stomana.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на изделия от стомана”, делима на 6 /шест/ обособени позиции , подробно описани в Приложение Б на Обявлението.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ЛД-София, ОП- Надежда,ЛД-Горна Оряховица,ПЦ-Горна Оряховица,ЛД-Пловдив,ПЦ-Пловди
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на изделия от стомана”, съгласно Техническа спецификация на изделията от стомана за едногодишен период за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД и Приложение №1-Спецификация на изделията от стомана за едногодишен период за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД към документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

14700000

Описание:

Основни метали

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция № 1 – "Доставка на стомана кръгла"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на стомана шестостенна"; № 3 - "Доставка на стомана ъглова"; Обособена позиция № 4 – "Доставка на стомана плоска"; № 5 – "Доставка на стомана листова"; Обособена позиция № 6 – "Доставка на тръби стоманени".Количествата на изделията са съгласно Спецификация на изделията от стомана-Пр.№1 към Техническа спецификация на изделия от стомана за едногодишен период за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Прогнозна стойност без ДДС
137274 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие се представя поотделно за всяка отделна обособена позиция, в размер определен от Възложителя, както следва: - обособена позиция №1 – 450 лв.; - обособена позиция №2 – 95 лв.; - обособена позиция №3 – 5 лв.; - обособена позиция №4 – 60 лв.; - обособена позиция №5 – 90 лв.; - обособена позиция №6 – 240 лв.; със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите за участие. Гаранция за участие в процедурата се представя по преценка на участника под формата на оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите, съгласно образеца Приложение №10 към документацията за участие или парична сума по сметката на Възложителя – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в лава в Банка ОББ, клон Света София, IBAN: BG57 UBBS 80021052226520, BIC: UBBSBGSF . Участникът, определен за изпълнител, представя гаранцията за изпълнение на договора под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, съгласно приложения към документацията образец Приложение №11 или парична сума (депозит), внесена по банкова сметка на Възложителя „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, в размер на 5 % от стойноста по договора, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Съгласно раздел ІІІ. от проекта на договор към документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие, в което задължително се посочва представляващия.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да представи всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия в документацията за участие. 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата съгласно чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП, подписан от законния представител на участника или упълномощено от него лице. 2. Представяне на участника, във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, по приложен образец, Приложение № 1 към документацията за участие, съдържащо: а) посочване на eдинен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б)декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; в)декларация в свободен текст, че участникът е производител, или когато участникът не е производител, задължително представя оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му /оторизационно писмо, пълномощно,дистрибуторски договор или др./. 2.1. Чуждестранните юридически или физически лица представят документите по а), б) и в), в официален превод, съгласно §1, т.16а от ДР на ЗОП. 2.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие, в което задължително се посочва представляващия. 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/ или декларация в свободен текст за липса на такава регистрация. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо представянето на участника (оригинал) – представя се, когато представянето на участника не е подписано от управляващия и представляващ участник съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 5. Декларации: 5.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение №1.1. към документацията за участие от съответните лица, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП /към представянето на участника /. 5.2. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно образеца – Приложение №2 към документацията за участие. /Представя се задължително от подизпълнителите в случай, че участникът е декларирал ползването на подизпълнители към представянето по т. 2/ 5.3. Декларация за приемане на условията на проекта на договор във връзка с чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП - попълнена и подписана от представляващия участника, съгласно образеца – Приложение №3 към документацията за участие. 5.4. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение №4 към документацията за участие. Продължава в Раздел VІ.3 "Допълнителна информация (когато е приложимо)"
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се изискват. По своя преценка кандидатите могат да представят доказателства за икономическо и финансово състояние - съгласно чл.50 от ЗОП, чрез представяне на посочените в чл.50, ал.1 документи, а при обективна невъзможност за представяне на документи по чл.50, ал.1, т.1 или т.2 от ЗОП - друг документ.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойностите, датите и получателите /представя се в оригинал/, заедно с доказателства за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър в Република България, в който е публикувана информация за доставката – Приложение № 6 /образец/ . Под „сходна доставка” с предмета на поръчката, следва да се разбира доставка на стомани. 2. Копие заверено от участника на фамилия стандарти Сертификат по ISO 9000 /или еквивалентен на него/ за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на производителя.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.09.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена
5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие е достъпна на сайта на БДЖ:www.bdz.bg, раздел "Профил на купувача". Документацията може да се предостави на всяко лице на хартиен носител, което я изиска, включително и да се изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща в лева, по банков път, по банковата сметка на Възложителя "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в ОББ, клон "Света София", BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, или в касата на Възложителя, на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, ет.2, стая 219, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа. Посочената стойност за закупуване на документацията е в лева с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.09.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.09.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл.68, ал.4 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Допълнение към раздел ІІІ.2.1) )"Изисквания към кандидатите или участниците включително за вписването им в професионални или търговски регистри" Изискуеми документи и информация: 5.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, съгласно образеца – Приложение №5 към документацията за участие. 5.6.Когато участникът предвижда, че ще използва/няма да използва подизпълнители, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, в „Представяне на участника” – Приложение №1 посочва подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелно оферта. Когато участник в процедурата е обединение, се прилага чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилага чл.56, ал.4 от ЗОП. 6. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума. Не могат да участват и задължително се отстраняват от процедурата участници в следните случаи: 1. При наличието на обстоятелства по чл.69, ал.1 и/или чл.47, ал.1, ал.2,т.5 и ал.5 от ЗОП и в случай, че за участник се установи, че е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или че е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: [email protected], Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на стомана кръгла"
1) Кратко описание

"Доставка на стомана кръгла"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

14700000

Описание:

Основни метали

3) Количество или обем

Спецификация на изделията от стомана за едногодишен период за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Прогнозна стойност, без ДДС
64697.2 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на стомана шестостенна"
1) Кратко описание

"Доставка на стомана шестостенна"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

14700000

Описание:

Основни метали

3) Количество или обем

Спецификация на изделията от стомана за едногодишен период за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Прогнозна стойност, без ДДС
13694.7 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на стомана ъглова"
1) Кратко описание

"Доставка на стомана ъглова"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

14700000

Описание:

Основни метали

3) Количество или обем

Спецификация на изделията от стомана за едногодишен период за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Прогнозна стойност, без ДДС
725.7 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на стомана плоска"
1) Кратко описание

"Доставка на стомана плоска"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

14700000

Описание:

Основни метали

3) Количество или обем

Спецификация на изделията от стомана за едногодишен период за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Прогнозна стойност, без ДДС
8619.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на стомана листова"
1) Кратко описание

"Доставка на стомана листова"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

14700000

Описание:

Основни метали

3) Количество или обем

Спецификация на изделията от стомана за едногодишен период за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Прогнозна стойност, без ДДС
14001 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на тръби стоманени"
1) Кратко описание

"Доставка на тръби стоманени"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

14700000

Описание:

Основни метали

3) Количество или обем

Спецификация на изделията от стомана за едногодишен период за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Прогнозна стойност, без ДДС
35535.9 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12