01605-2015-0011

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ

Услуги


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

I.1) Наименование и адрес

БДЖ-Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: Вера Захова; Любомир Младенов, Република България 1080, София, Тел.: 0884 228812; 0884 929409, E-mail: [email protected], Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, отдел Финансов мениджмънт

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.


ІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

01605-2015-0011

ІI.2) Вид на процедурата

Договаряне с обявление

ІI.3) Обект на поръчката

Услуги

ІI.4) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

Застрахователна услуга, чрез сключване на задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществен транспорт” за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от пет години


IІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ

ІII.1) Информацията се отнася за

Цялата обществена поръчка

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Решение за откриване

номер на решението

12

от

27.07.2015 г. 

III.4) Договор/рамково споразумение обявен/о за недействителен/о

НЕ


IV: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

21.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Станоев Костадинов
Длъжност: Управител на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД