Версия за печат

00022-2015-0019

BG-Асеновград:

РЕШЕНИЕ

Номер: А-2185 от 20.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Асеновград, пл. Николай Хайтов № 9, За: инж. Георги Ангелов, Република България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20312, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Място/места за контакт: Община Асеновград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150820dtrX244701.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Наименование на поръчката: „Доставка на твърди и течни горива за отоплителен сезон 2015/2016 год. за нуждите на Община Асеновград”. Предмета на поръчката включва доставка на: -течно гориво - газьол за отопление с ЕКТ: 021444200045 – 5 000 л., -въглища за отопление – брикети/38т./, донбас/5т./, опаковани в чували – 43 т., -дърва - бук, дъб - нарязани на 30см., опаковани в чували – 200 м3., -изрезки от иглолистен материал, опаковани в чували – 20 м3. Посочените количества са ориентировъчни и Купувача си запазва правото по време на действие на договора при необходимост да ги завишава или намалява според конкретните нужди. Горивата да отговарят на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, БДС и всички нормативни изисквания свързани с предмета на настоящата поръчка и да имат сертификат за качество. Година на производство: 2015/2016 г. Срок на договора: девет месеца от датата на подписването му. Горивата се доставят на място до съответните звена на територията на Община Асеновград, а именно: кметствата по населени места, детски заведения, Комплекс за социални услуги „Гергана”-Нареченски бани, музеи и други. Продавачът да осигури доставка на гориво в рамките на три работни дни от датата на заявката. Закупуването на стоките се осъществява на база цените, при сключване на договора, а за газьола за отопление цената се формира както следва: Цената за газьола се формира на база цената на производителя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД на горивото за директна реализация без ДДС на хиляда литра към датата на конкретна доставка, с надбавка най-ниската предложена на ССБ АД. Размерът на надбавката се запазва постоянен за целия срок на договора. Промените в цената на производителя в двете посоки се удостоверяват с официален бюлетин – ценоразпис на производителя „Лукойл Нефтохим Бургас" АД. Същите са постоянни и остават непроменени през цялото време на действие на договора.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На стоковата борса участват най-големите доставчици на горива, които могат да осигурят своевременни доставки на твърди и течни горива за отопление на кметствата по населени места, детски заведения, Комплекс за социални услуги „Гергана”-Нареченски бани, музеи и други. Провеждането на настоящата процедура чрез Софийска Стокова Борса АД осигурява прозрачност и законност на избора на доставчик.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884080, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Емил Викторов Караиванов
Длъжност: Кмет на Община Асеновград