00684-2015-0013

BG-София: Проектиране и изпълнение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Болница Лозенец, гр. София 1407 ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, РБългария 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Място/места за контакт: Григор Манчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.lozenetz-hospital.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=94.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Допълнително проектиране и реконструкция на болнични помещения“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: Болница „Лозенец“ на ул. „ Козяк“ № 1, в гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Допълнително проектиране и реконструкция на болнични помещения“

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
9651358.35 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: предложена цена; тежест: 70
Показател: срок на изпълнение; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № VII-18-10 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Допълнително проектиране и реконструкция на болнични помещения“
V.1) Дата на сключване договора
11.08.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
31.07.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Медилон“ ЕООД, ЕИК 121600953, гр. София, П.К. 1404, ж.к. Гоце Делчев бл 52 Е, вх. В, ап. 43, РБългария 1404, София, Тел.: 02 9589787, E-mail: info@medilon.bg, Факс: 02 9589767

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9651358.35 BGN с ДДС 20%
В Брой години 5
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.08.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„Медилон“ ЕООД, ЕИК 121600953


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

д) Възлагат се допълнителни строителство/доставки/услуги съгласно условията, указани в ЗОП.

Болница „Лозенец” е сключила договор с предмет: „Проектиране, реконструкция и оборудване на болнични помещения“, с изпълнител „Медилон” ЕООД, след провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка. Договорът е сключен на 15.12.2012 г., със срок на изпълнение 5 години. Стойността му възлиза на 18508713.63 без ДДС. Проведената открита процедура е с уникален номер в РОП 00684-2012-0017. Към днешна дата договорът не е изпълнен.Реконструкцията на отделните болнични помещения се реализира поетапно, съгласно инвестиционната програма на Възложителя. След сключване на договора възникнаха обстоятелства , които са непредвидени по смисъла на допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки и не са резултат от действие или бездействие от страна Възложителя „Болница Лозенец“ или изпълнителя „Медилон“ ЕООД. Тези обстоятелства не са могли да бъдат предвидени от страните при сключването на основния договор и възникването им прави невъзможно изпълнението на договора в пълен обем. Обстоятелствата са следните: В предмета на основния договор е включена реконструкция на Отделение по образна диагностика, като предвидените строително-монтажни работи за реконструкцията в техническото задание на процедурата за възлагане на обществена поръчка са определени въз основа на базови стандартни изисквания за монтаж съобразени с наличната апаратура за образна диагностика. В периода от сключването на основния договор за проектиране и строителство – 15.12.2012 г. до м. октомври 2013 г. наличната апаратура за образна диагностика многократно е аварирала, което е довело до закупуване на скъпоструващи резервни части. Това обстоятелство се доказва от сервизните протоколи, представени като доказателства по настоящата процедура. По тази причина е взето решение да се закупи нова апаратура за образна диагностика, след решение на медицинския съвет. В процеса на изпълнение на СМР по договор с предмет: „Проектиране, реконструкция и оборудване на болнични помещения“, с Решение № VII-31-3 от 21.11.2013 г. на възложителя е открита „открита“ по вид процедура по ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за образна диагностика в Болница “Лозенец” и обучение на персонала за работа с тях“ с уникален номер в РОП 00684-2013-0021. Съгласно сключения договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системите за образна диагностика, производителят на системите е представил детайлни технологични изисквания за реконструкция на помещенията, в които ще бъдат монтирани системите. Промяната на технологичните изисквания за реконструкция на помещенията на Отделението по образна диагностика води до увеличаване на първоначално предвидените количества СМР и необходимост от изпълнение на нови видове СМР, които не са включени в договор за „Проектиране, реконструкция и оборудване на болнични помещения“, изразяващи се в промяна на инвестиционния проект в част „Архитектурна”, „ОВИ”, „Електро”, „Медицински газове”, както и допълнително надграждане на специализираните системи, предмет на основния договор. Допълнителното строителство не може технически да се раздели от предмета на основния договор, защото разделянето му ще доведе до значителни затруднения за Възложителя. Аргументите в подкрепа на това са следните: реконструкцията на помещенията в Отделението по образна диагностика е планирано да се извърши чрез използване на модулни системи от метални стенни модули и специализирани системи, по технология, по която се изпълнява и в момента реконструкцията на болничните помещения. Тази технология налага цялостно изграждане и взаимовръзки с изградените вече и реконструиращите се в момента болнични отделения и е свързана с поставени предварително изисквания от страна на Възложителя в договор: „Проектиране, реконструкция и оборудване на болнични помещения“ за възможност за надграждане на специализираните системи и модулните структури.