Версия за печат

01060-2015-0004

BG-Добрич: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водонабдяване и канализация ЕООД-гр. Добрич, бул. Трети март 59, За: инж. Павел Павлов-гл. инженер, по процедурата-Велина Трифонова-началник отдел ДДО, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 655888, E-mail: info@vikdobrich.bg, Факс: 058 600003

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http: // vikdobrich.bg.

Адрес на профила на купувача: http: // vikdobrich.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на помпи за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич в четири обособени позиции”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Добрич
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Доставка на помпи за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич в четири обособени позиции” Обособена позиция 1 – „Доставка на центробежни хоризонтални помпени агрегати – за транспортиране на питейна вода - едностъпални и многостъпални” Обособена позиция 2 – „Доставка на потопяеми сондажни помпи комплект с ел. двигател” Обособена позиция 3 - „Доставка на центробежни вертикални многостъпални помпени агрегати – за транспортиране на питейна вода и хидрофорни помпи” Обособена позиция 4 - „Доставка на помпени агрегати – за отвеждане на отпадни води”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42122000

Описание:

Помпи

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС
960000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 9 600 /девет хиляди и шестститин/ лева без ДДС за четирите обособени позиции, като за отделните обособени позиции е както следва: - Обособена позиция 1. – 3 300 лв. (три хиляди и триста лева) без включен ДДС. - Обособена позиция 2. - 4 000 лв. (четири хиляди лева) без включен ДДС. - Обособена позиция 3. - 1500 лв. (хиляда и петстотин лева) без включен ДДС. - Обособена позиция 4 - 800 лв. /осемстотин лева/ без включен ДДС. Гаранцията за участие може да бъде в една от следните форми: платена в касата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич, ул. „3-ти март“ № 59 или да бъде внесена по сметката на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД при „Инвест Банк“ АД, • банкова сметка в лева: IBAN BG10 IORT 8088 1000 0011 00 , BIC: IORT BGSF; гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: 2.2.1. гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платена в касата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич – ул. „3-ти март” № 59 или в банка „Инвест Банк” АД, по следната банкова сметка на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД: банкова сметка в лева: IBAN: BG10 IORT 8088 1000 0011 00, BIC: IORT BGSF;

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Заявената доставка се заплаща както следва: 4.1.1. авансово плащане в размер на ………/словом …/ % /до 30 %/тридесет процента/ / от стойността на заявената стока са дължими от Възложителя в срок до седем дни, считано от подадената от него заявка и представена фактура от страна на Изпълнителя. 4.1.2. Остатъкът от сумата на заявената доставка се заплаща в 30 /тридесет/ дневен срок след представяне на двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършената доставка, фактура и документите, посочените в т.6.3. от проекто-дотговора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Образец на офертата, както и указание за подготовката й - Приложение - № 1. 2. Списък на документите и информацията,съдържащи се в офертата Приложение - № 2, подписан и подпечатан от участника. Документите, описани в списъка на документите и информацията,съдържащи се в офертата, трябва да са окомплектовани и подредени хронологично по реда, по който се изискват. 3. Представяне на участника, съгласно чл. 56, ал. 1, т. от ЗОП - Приложение № 3, което включва: 3.1. Представяне чрез посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата – по приложен образец. 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по приложен образец Приложение - № 4, ведно с документите описани в документацията. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” - Образец на „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, включващо и срок за изпълнение, към което ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – Приложение № 13. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена"-Ценово предложение, изготвено по образеца от настоящата документация – Приложение № 15. Никаква информация, свързана с ценовото предложение, не трябва да има под каквато и да е форма извън този плик. При несъответствие между общата и единичната цена ще се вземат предвид единичните цени. 22. Ценова таблица с единични цени, изготвена по Образец от настоящата документация – Приложение 16. за всяка обособена позиция.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

2.1.1. Участникът да има реализирани приходи от доставки, сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка за последните 3 (три) финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) минимум 480 000 лв. (триста и петдесет хиляди лева), като за отделните обособени позиции е, както следва – обособена позиция 1 – 165 000 лв. /сто и петдесет хиляди лева/, обособена позиция 2 – 200 000 лв. /двеста хиляди лева/ и обособена позиция 3 – 75 000 лв. / седемдесет и пет хиляди лева/, обособена позиция 4 -40 000 лв. /четиридесет хиляди лева, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си. Удостоверение от банка или годишните финансови отчети или някои от съставните им части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен в случаите когато те са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Участникът да има минимум 3 (три) договора, сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка за последните 3 (три) години (2012, 2013 и 2014 г) за всяка една от обособените позиции, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си. 2.2.2. Участникът да има минимум 3 (три) броя удостоверения за добро изпълнение / за всяка обособена позиция/ за доставка на стоки, сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка за последните 3 (три) години (2012, 2013 и 2014 г.), считано от датата на подаване на офертата. 2.2.3. Участникът да има внедрена система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от акредитирана институция. 2.2.4. Производителят/производителите на предлаганите стоки да има/т внедрена система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден/и от акредитирана институция. 2.2.5. Участникът да притежава собствена или наета сервизна база на територията на Република България; 2.2.6. Участникът, в случай че не е производител, трябва да е упълномощен от производителя/производителите на стоките, предмет на обществената поръчка за доставка на стоките на територията на Република България. 4.1. Декларация, съдържаща списък на договори за доставки на стоките, предмет на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите. Същият следва да е придружен от минимум 3 (три) броя удостоверения за добро изпълнение /за всяка от обособените позиции/, издадени от получателя/ите или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката; 4.2. Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от акредитирана институция с обхват на приложение производство и/или търговия със стоки, които са предмет на настоящата процедура. 4.3. Заверено от участника копие на сертификат/и за внедрена система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент на името на производителя/производителите, издаден от акредитирана институция с обхват на приложение производство и/или търговия със стоки, които са предмет на настоящата процедура. 4.4. Заверено копие от документ, удостоверяващ наличието на собствена или наета сервизна база на територията на Република България, с приложени документи, удостоверяващи изискването (акт за собственост или договор за наем); 4.5. Заверено копие от оторизационен документ, пълномощно или друг документ, от който да е видно, че участникът е упълномощен от производителя за дистрибуция на стоките на територията на Република България. 5.Участникът представя Техническо предложение в съответствие с техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Изискуеми документи: 5.1. Информационни материали на български език за всеки вид помпен агрегат, в които да бъде отбелязано за коя позиция се отнасят. 5.2. За всеки помпен агрегат да се представят технически характеристики, чертежи с габаритни размери, диаграми Q-H и Q-КПД с работна точка, съответстваща на техническата спецификация. Допустимите отклонения на работната точка по Q-H диаграма на всеки помпен агрегат да са ± 5 % за дебит и напор. Предложения с по-големи отклонения от посочените ще се отстраняват с цялата обособена позиция, в която се намират. 5.3. За всеки агрегат да се представи доказателство за съответствие на предложените диаграми Q-H с реално измерените стойности на параметрите на помпените агрегати, съгласно ISO 9906 Приложение А.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Степен на съответствие на предлаганите стоки с изискванията от техническата спецификация; тежест: 30
Показател: Избор на работна точка; тежест: 10
Показател: Предлагана цена; тежест: 60
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.08.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие е безплатна и се получава от профила на купувача. Всяко лице, поискало надлежно документацията на хартиен носител, има право да я получи срещу заплащане на сумата в размер на 10 /двадесет/ лева без ДДС по следната банкова сметка в лева в „Инвест Банк” АД: IBAN: BG10 IORT 8088 1000 0011 00, BIC: IORT BGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.09.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 01.10.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на ВиК ЕООд-гр. Добрич, бул. Трети март 59, стая 205

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

отварянето на офертите е публично и се извършва в присъствието на участниците, техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Желаещите да присъстват при отварянето на офертите е необходимо да представят: 1.2.1. за участниците в процедурата – представляващият/ите участника представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят посочените документи и в превод на български език; 1.2.2. за упълномощените представители на участниците – документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят посочените документи и в превод на български език; 1.2.3. за представителите на средствата за масова информация – служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие; 1.2.4. други лица - документ за самоличност, като чуждестранните лица представят посочения документ и в превод на български език;РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на центробежни хоризонтални помпени агрегати – за транспортиране на питейна вода - едностъпални и многостъпални”
1) Кратко описание

„Доставка на центробежни хоризонтални помпени агрегати – за транспортиране на питейна вода - едностъпални и многостъпални”, съгласно приложена техническа спецификация в документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42122000

Описание:

Помпи

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
330000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на потопяеми сондажни помпи комплект с ел. двигател
1) Кратко описание

Доставка на потопяеми сондажни помпи комплект с ел. двигател, съгласно приложена техническа спецификация в документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42122000

Описание:

Помпи

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
400000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на центробежни вертикални многостъпални помпени агрегати – за транспортиране на питейна вода и хидрофорни помпи
1) Кратко описание

Доставка на центробежни вертикални многостъпални помпени агрегати – за транспортиране на питейна вода и хидрофорни помпи, съгласно приложена техническа спецификацияу съгласно документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42122000

Описание:

Помпи

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
150000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на помпени агрегати – за отвеждане на отпадни води
1) Кратко описание

Доставка на помпени агрегати – за отвеждане на отпадни води, съгласно техническа спецификация, приложена към документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42122000

Описание:

Помпи

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
80000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24