Версия за печат

00502-2015-0003

BG-Варна:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МБАЛ Света Марина ЕАД, бул. Христо Смирненски 1, За: Николай Николов, Република България 9010, Варна, Тел.: 052 302932, E-mail: officeub@mail.bg, Факс: 052 302932

Място/места за контакт: Маркетинг

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svetamarina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=567.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: Р-157 от 04.03.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00502-2015-0003
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Оределяне на изпълнители за доставка и монтаж на апаратура по проект "Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на Клиника по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина“ ЕАД", по № на Договор за БФП - BG161PO003-1.1.07-0405-C0001, 00502-2015-0003


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 5933 от 15.05.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Молекюлар Солушънс България ЕООД , ЕИК 201767287, бул. „Цариградско шосе“, 7-ми км., № 135Д, Република България 1000, София, Тел.: 02 9714011, E-mail: zanev@msb.bg, Факс: 02 9714011

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на оборудване за направление Онкология към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО003-1.1.07-0405-С0001, "Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на Клиника по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина“ ЕАД"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

3

ІII.7) Стойност посочена в договора
1918740 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 50% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

17.08.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1918740 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Договорът е приключен след изпълнено последно дължимо плащане.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

18.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Марта Александрова Дракова
Длъжност: Директор ИД, упълномощено лице