00373-2015-0012

BG-Стара Загора: 05 - Далекосъобщителни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Тракийски Университет, Студентски град; Ректорат;, За: Страхил Илиев; Пламен Трифонов, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270; 042 699211, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150814zPYs263785.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност за срок от 1 (една) година.“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 5
Място на изпълнение: Тракийски университет, гр. Стара Загора
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM/UMTS, включително и мобилен интернет достъп. Осигуряване на фиксирани телефонни връзки и предоставяне на фиксирани гласови услуги заедно с определен пакет от допълнителни гласови и други услуги, позволяващи реализацията на мобилни и фиксирани комуникации в мрежата на избрания изпълнител, както и към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България, организирани в една корпоративна група.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64210000, 64212000, 64211100, 64211200

Описание:

Услуги по пренос на данни и съобщения
Мобилни радиотелефонни услуги
Услуги на локална телефония
Услуги на междуградска телефония

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 100000,00лв. без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС
100000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

По настоящата процедура се предвиждат два вида гаранции, в това число гаранция за участие в процедурата, както и гаранция за изпълнение на договора. По отношение на Гранцията за участие: Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на 1% от прогнозната стойност на поръчката. Гаранцията за участие се представя заедно с офертата, като за нея се представя документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура; Гарнацията може да се представи в една от следните форми: Парична сума – внесена в касата на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГР. СТАРА ЗАГОРА, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа, или вноска по банковата сметка на Възложителя: IBAN: BG 70 UNCR 76303300000769; BIC UNCRBGSF при банка Уни Кредит Булбанк АД клон гр. Стара Загора; Банкова гаранция за участие в полза на Възложителя, която е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за валидност на офертите; Гаранцията за участие се възстановява при условията на чл. 62 от Закона за обществени поръчки. По отношение на Гранцията за изпълнение: Размерът на гаранцията за изпълнение е 3 % от стойността на сключения договор с избрания кандидат Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договор за изпълнение; Гаранцията за изпълнение може да се представи в една от следните форми: Парична сума – внесена в касата на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГР. СТАРА ЗАГОРА, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа, или вноска по банковата сметка на Възложителя: IBAN: BG 70 UNCR 76303300000769; BIC UNCRBGSF при банка Уни Кредит Булбанк АД клон гр. Стара Загора; Банкова гаранция за участие в полза на Възложителя, която е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора; Гаранцията за изпълнение се възстановява при условията на чл. 63 от Закона за обществени поръчки. Когато участникът представя банкова гаранция тя трябва да бъде неотменяема и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Банковата гаранция следва да е за конкретната поръчка, чийто предмет и име на възложителя да са изписани съгласно документацията и обявлението на Възложителя. При представяне гаранцията (банкова или с платежно) следва да отговаря на изискванията на ЗОП. Гаранцията, която е внесена под формата на парична сума по банков път или на касата на Възложителя в платежния документ удостоверяващ внасянето й следва да бъде посочен предмета на поръчката и името на възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще се осъществява чрез банков превод от страна на структурните звена на Възложителя по посочената в договора за изпълнение, банкова сметка на Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ, регистрация по ДДС и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; 2. Адрес, включително електронен за кореспонденция при провеждането на процедурата 3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП 4. При участници обединения- копие на договора за обединение , а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 6. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата – 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП. 8. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители. 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. /Проект на договора – образец, попълнен и парафиран от участника;/; 10. Декларация за регистрация по ДДС/ако е приложима/;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания към икономическите и финансовите възможности на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания към икономическите и финансовите възможности на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите , които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените доставки. 2. Копие от Сертификатите за внедрени системи ISO 9001:2008 или еквивалентни с предметен обхват, аналогичен на предмета на поръчката . 3. Копие от Сертификатите за внедрени системи ISO 20000-1:2011 или еквивалент за управление на информационни услуги. 4. Копие от валидно разрешение/лиценз за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). 5. Копие от валидно разрешение/лиценз за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – географски номера, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). 6. Декларация в свободен текст, че кандидатът в случай че бъде избран за изпълнител, ще обедини в корпоративна група стационарната и мобилна услуга. 7. Декларация в свободен текст, че кандидатът в случай че бъде избран за изпълнител, ще запази съществуващите номера на Възложителя в съответствие с нормативните актове, регулиращи преносимостта на номерата. 8. Декларация от участника за наличието на център за техническа поддръжка работещ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, както и работеща система за заявки със схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми. 9. Декларация в свободен текст от участника за покритие на електронната мобилна мрежа по стандарт GSM по територия и по население на страната в проценти. Декларацията да съдържа последните данни, с които кандидата разполага. 10. Декларация в свободен текст от участника за покритие на електронната мобилна мрежа по стандарт UMTS по територия и по население на страната в проценти. Декларацията да съдържа последните данни, с които кандидата разполага. 11. Декларация в свободен текст, че участника има покритие на територията на Тракийски университет и изнесените звена.
Минимални изисквания: 1.През последните три години, считано от крайната дата за подаване на офертите, учасникът да е реализирал минимум 10 договора за услуги/с корпоративни клиенти/, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност за срок от 1 (една) година.). 2.Участникът трябва да има въведена система за контрол на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват, аналогичен на предмета на поръчката. 3. Участникът трябва да има въведена система за управление на информационни услуги ISO 20000-1:2011 или еквивалент. 4. Разрешение/лиценз за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). 5. Разрешение/лиценз за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – географски номера, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). 6. Възможност на кандидатът в случай че бъде избран за изпълнител да обедини в корпоративна група стационарната и мобилна услуга. 7. Възможност за запазване на съществуващите номера на Възложителя в съответствие с нормативните актове, регулиращи преносимостта на номерата. 8. Наличието на център за техническа поддръжка работещ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, както и работеща система за заявки със схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми. 9. Покритие на електронната мобилна мрежа по стандарт GSM по територия и по население на страната в проценти. 10. Покритие на електронната мобилна мрежа по стандарт UMTS по територия и по население на страната в проценти. 11. Покритие на територията на Тракийски университет и изнесените звена.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: оценка мобилна телефония; тежест: 60
Показател: оценка фиксирана телефония; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.09.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. На основание чл. 28. ал. 6 от ЗОП, документацията за участие, в нейната цялост, се публикува в профила на купувача в деня на публикуването на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на Интернет страницата на Тракийски университет гр. Стара Загора в меню „Профил на купувача“- http://www.uni-sz.bg/index.php?q=node/940 , с хиперлинк: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150814zPYs263785 Документацията се предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това. като същата му се предава на място в Касата на Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр.Стара Загора, Студентски град, Ректорат, ет. 2, ст. 221. всеки работен ден между 8:30 ч. и 16:00 ч.. или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от него адрес за негова сметка. В тези случаи Възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената е 6,00 лв. (шест лева), с вкл. ДДС и е равна на действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Заплащането се извършва на касата на Ректората, или срещу представяне на платежен документ за внесената сума по сметка: УниКредит Булбанк АД гр. Стара Загора б.сметка BG 22 UNCR 76303100117613, BIC UNCRBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.09.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.09.2015 г.  Час: 13:30
Място

Заседателна зала в Ректорат, Тракийски университет гр.Стара Загора, Студентски град

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действието на комисията по чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отварянето на офертите) е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120 от Закона за обществените поръчки

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ