Версия за печат

00765-2015-0007

BG-Брацигово:

РЕШЕНИЕ

Номер: РДР-35 от 17.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6 а, За: Цонка Кушлева, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: op@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: Община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bratsigovo.bg/op.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Брацигово, по обособени позиции: Обособена позиция №1 – Многофамилна жилищна сграда гр. Брацигово, ул. „Ангел Попов” № 1 Обособена позиция №2 – Многофамилна жилищна сграда гр. Брацигово, ул. „Слави Дишлянов” № 25-27 Многофамилната жилищна сграда от Обособена позиция № 2 се състои от две секции: 2.1 Блок-секция от многофамилна жилищна сграда гр. Брацигово, ул. „Слави Дишлянов” № 25 2.2 Блок-секция от многофамилна жилищна сграда гр. Брацигово, ул. „Слави Дишлянов” № 27 С оглед на изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и фактът, че изпълнението на работите по всички обособени позиции, в обхвата на настоящата обществена поръчка, е предвидено да започне да се извършва едновременно, не е допустимо един и същ изпълнител да участва за изпълнението на повече от една обособена позиция. Дейностите, които Изпълнителят трябва да извърши за всяка отделна обособена позиция, включват: -Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването -Изпълнение на СМР -Осъществяване на авторски надзор При подготовката на офертата за Обособена позиция № 2 Участникът трябва да предвиди отделно остойностяване за всяка блок-секция. При изготвянето на работния проект за Обособена позиция № 2 Изпълнителят трябва да предвиди отделна количествена сметка за всяка блок-секция. Упражняването на авторски надзор и изпълнението на СМР дейностите по обновяване на сградата, трябва да бъдат отчитани и заплащани отделно за всяка блок-секция.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Общата прогнозна стойност, която възложителят предвижда за настоящата поръчка е в размер, който попада в обхвата на чл.14,ал.3 от ЗОП и на основание чл.16 ал.8 от ЗОП следва да обяви открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, предвид факта, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне. Естеството на поръчката позволява достатъчно да се определят техническите спецификации. Избраната процедура има за цел да осигури максимална прозрачност и публичност при избора на изпълнител.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Васил Михайлов Гюлеметов
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО