Версия за печат

01259-2015-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД 09-11-275 от 17.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Район Красна поляна-СО, ул. Освобождение №25, За: Любомир Борисов- секретар на район Красна поляна -СО, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: Lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: гр. София, район Красна поляна, ул. Освобождение №25

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача: www.krasnapoliana.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване, учебно и мебелно обзавеждане за 75 ОУ "Тодор Каблешков" по две обособени позиции. Обособена позиция № 1 "Доставка на кухненско и учебно оборудване". Обособена позиция № 2 "Доставка на маси, столове, кухненска посуда и учебно обзавеждане".

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Общо планираните средства, които възложителят предвижда за извършване на доставки на обзавеждане и оборудване през текущата финансова година, са в размер, който попада в обхвата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП и на осн. чл. 16, ал. 8 от ЗОП следва да обяви открита процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Всяка една от стоките, включени в предмета на поръчката за Обособена позиция № 2 "Доставка на маси, столове, кухненска посуда и учебно обзавеждане", е включена в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания /приет с Решение № 551/25.07.2014 г. на Министерски съвет/, и на основание чл.16а, ал.1 от ЗОП възложителят обявява, че поръчката по Обособена позиция №2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Вълчев Чакъров
Длъжност: Кмет на район Красна поляна-СО