Версия за печат

00546-2015-0012

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул. Пловдивско поле № 6, За: Цветолюба Васева, Република България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Място/места за контакт: отдел Правен и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sbaloncology.bg..

Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150812RaWT515709.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлатация на IP – телефония, компютърни системи, принтери, информационни табла и хардуерно устройство със защитна стена във връзка с приемане на обект „Пристройка, рехабилитация и привеждане в съотвествие с НМС и изискванията на ЕС на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛО-ЕАД”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. София, ул. Пловдивско поле № 6, новоизграждащия се Лъчетерапевтичен комплекс
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлатация на IP – телефония, компютърни системи, принтери, информационни табла и хардуерно устройство със защитна стена във връзка с приемане на обект „Пристройка, рехабилитация и привеждане в съотвествие с НМС и изискванията на ЕС на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛО-ЕАД” по инвестиционен проект BG161PO001/1.1-08/2010/001 “Разширение на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по онкология-ЕАД”, гр.София”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30000000, 30200000, 30230000, 30232100, 32540000, 33195100

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване и принадлежности
Компютърно оборудване
Принтери и плотери
Телефонна централа
Монитори

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция № 1 - Компютърна станция с монитор 50 броя; Обособена позиция № 2 - 2. Преносим компютър 1 брой; Монохромен лазерен принер А4; Монохромно лазерно мултифункционално устройсво 3-в-1 (цветно сканиране, копиране и отпечатване); Обособена позиция № 3 - Цветно лазерно мултифункционално устройсво 3-в-1 (цветно сканиране, цветно копиране и отпечатване), със софтуер за управление на печата; Обособена позиция № 4 - Телевизионен приемник, цветен, плосък екран - 6 броя; Телевизионен приемник, цветен, плосък екран - 1 брой; Обособена позиция № 5 - VoIP телефонна централа - 1 брой; Tелефонни апарати за служители - 45 броя; Директорски телефони - 5 броя; Конферентен телефон - 1 брой; Обособена позиция № 6 - Хардуерно устройство със защитна стена от следващо поколение 1 брой

Прогнозна стойност без ДДС
135200 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

20


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Обособена позиция № 1 450,00 2. Обособена позиция № 2 35,00 3. Обособена позиция № 3 65,00 4. Обособена позиция № 4 132,00 5. Обособена позиция № 5 400,00 6. Обособена позиция № 6 270,00 Участниците представят гаранцията за участие за всяка обособена позиция в полза на СБАЛ по Онкология ЕАД за гарантиране на изпълнението на техните задължения, произтичащи от участието в процедурата. Срокът на валидност на гаранцията за участие в процедурата следва да бъде в срокът на валидност на офертите /180/ дни от датата на крайният срок за получаването им/. 1. Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника: - парична сума, платима по банкова сметка на СБАЛ по Онкология – ЕАД в Интернешънъл Асет Банк АД; IBAN: BG84IABG81231000113500, BIC: IABGBGSF; - безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на възложителя, със срок на валидност не по-малък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Участникът в процедурата представя отделна гаранция за участие за всяка от обособените позиции, за които участва. В представеният документ следва изрично да се посочи номерът и наименованието на обособената позиция за която се отнася. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедурата обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите, или когато е определен за изпълнител не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 2. Гаранциите за участие се задържат и освобождават, съгласно чл.62 от ЗОП. 3. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 4. Гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка – участникът, с когото възложителят ще сключи договор за обществена поръчка следва да представи гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията следва да бъде със срок на валидност два месеца след изтичане срока на договора

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на извършената доставка и монтаж на техниката се осъществява в лева по по банков път, в срок до 60 дни след представяне на фактура и следните документи: двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършената доставка и монтирана техника.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. При участници обединения, следва да се приложи оригинал или нотариално заверено копие на договора за обединение. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; - е определен член на обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; - всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в настоящата обществена поръчка. Забележка: Свързани лица и свързани предприятия по смисъла на § 1, т.23а и т.24 от ЗОП са: 23а. "Свързани лица" са: а) роднини по права линия без ограничение; б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по сватовство - до втора степен включително; г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 24. "Свързано предприятие" е предприятие: а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП, или г) което заедно с възложител по чл. 7 от ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи /задължителни и други по преценка на участника/, включително документи, относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка.2. Оферта, попълнена съгласно образец – А от настоящата документация. В офертата задължително се посочват обособените позиции за които участникът подава оферта.3. Представяне на участника – посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация /за физически и юридически лица/, в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.4. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, попълнена съгласно образец – Б от настоящата документация.В декларацията задължително се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.5. При участници обединения – оригинал или нотариално заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият /документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение/. Представените документи следва да бъдат съобразени с част 4 ”Указания към участниците за участие в открита процедура”, раздел I ”Условия за участие в откритата процедура”, т.1 от настоящата документация. 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, попълнена съгласно образец – З от настоящата документация. 7. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законният представител на участника /нотариално заверено пълномощно - оригинал/. 10. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнена съгласно образец – В от настоящата документация. 11. Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител, попълнена съгласно образец – Г от настоящата документация. 12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП /отнася се за подизпълнители, в случай, че участникът предвижда такива/, попълнена съгласно образец – Д от настоящата документация. 13. За всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта, следва да се представи оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Всяка отделна гаранция за участие е в размер, посочен в обявлението и в част 4 „Указания за участие в открита процедура” раздел V „Изисквания и условия за гаранциите” от настоящата документация.14. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор, попълнена съгласно образец – Ж от настоящата документация.15. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена съгласно образец – И от настоящата документация. 16. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, попълнена съгласно образец – Е от настоящата документация.Продължава в Допълнителна информация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Неприложимо!
Минимални изисквания: Неприложимо!
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 9.1. Списък /оригинал/ на доставките, еднакви или сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано до датата на подаване на офертата, с включени предмет, стойности, дати и възложители, придружен с доказателства за извършените доставки /заверени от участника копия/. Списъкът следва да се предостави за всяка обособена позиция поотделно. Доказателствата за извършените доставки се предоставят под формата на актуално удостоверение, издадено от възложител /може и референция/ или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката/те. Удостоверенията за добро изпълнение от възложител, следва да съдържат периода на изпълнението, мястото, вида и обема на стоките, както и дали договорът е изпълнен точно, в срок и в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията трябва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. 9.2. Списък ( Образец-Н) на лицата за осигуряване на изискването на т. 8.2. Списъкът следва да съдържа имената, длъжността която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско или друго); Списъкът следва да бъде придружен със следните документи: - трудово-биографични справки на ключовите специалисти (съгласно Образец – М) - копие на сертификат/удостоверение за преминал курс на техническо обучение при производителя на оферираното изделие. В случай че сертификата е на чужд език трябва да се представи и в официален превод. В случай че участника предлага изделия на повече от един производител, той трябва да представи сертификати за преминал курс на техническо обучение при всеки един производител; 9.3. Оторизационно писмо (оригинал или нотариално заверено копие) от фирмата производител, издадено на името на участника, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна, както и за поддръжка и сервиз на оферираната от участника техника. Когато е на чужд език да бъде представено и в превод на български език. Срокът на валидност на оторизационното писмо, следва да бъде или не по-кратък 12 месеца от датата на подаване на офертата или не по-кратък от срока на действие на договора, за чието сключване се кандидатства. Участникът може да представи пълномощно, както от производителите, така и от упълномощените представители на фирмите производители на територията на Република България. В случай, че участникът е преупълномощен от упълномощен представител на фирмата производител, то той следва да представи документ от който е видно, че упълномощителят е упълномощен представител на фирмата производител.
Минимални изисквания: 8.1. Участникът да е изпълнил минимум една доставка на IP – телефония, компютърни системи, принтери, информационни табла и хардуерно устройство със защитна стена или сходни договори за последните три години, считано до датата на подаване на офертата. 8.2.Участникът да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката: - минимум един обучен и сертифициран сервизен специалист по предмета на поръчката; (Отнася се за обособена позиция №6); 8.3. Участникът да е оторизиран представител на производителя на Цветно лазерно мултифункционално устройство 3-в-1 (цветно сканиране, цветно копиране и отпечатване), със софтуер за управление на печата (Отнася се за обособена позиция №3);
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Предлагана цена; тежест: 65%
Показател: Технически параметри; тежест: 35%

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.09.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.09.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.09.2015 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на СБАЛ по онкология ЕАД на адрес, гр. София, ул. Пловдивско поле № 6, ет. 6, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължава Раздел 3.2.2. - 17. За обособена позиция №1 в Плик №1 се поставя и Удостоверение със справка от производителя за година на производство на дънната платка. Удостоверението следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие, като ако е на чужд взик, следва да се предостави и превод, заверен от участника в процедурата. Продължава от 4.2.1. - Посоченият критерий за оценка - "икономически най-изгодна оферта" е приложим за Обособена позиция 1 съгласно документацията за участния. Относно оценяването на обособена позиция 2, 3, 4, 5, 6 - оценяването ще бъде извършено по критерия " Най-ниска цена". Настоящата документация ще бъде публикувана в „Профила на купувача”, най-късно на първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението в АОП. 5. В случай, че заинтересовано лице желае да му бъде предоставена документацията за участие на хартиен и електронен носител, Възложителят я предоставя на място или я изпраща за сметка на заинтересованото лице. Цената на документацията е в размер на 5,00 лева, без ДДС. В случаите по чл. 27а, ал. 1 възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, които са я закупили. Стойността на документацията се заплаща в посочения в обявлението срок в касата на СБАЛ по Онкология ЕАД, срещу редовно издаден платежен документ или по банков път, по следната банкова сметка на СБАЛ по Онкология – ЕАД: Интернешънъл Асет Банк АД, IBAN: BG84IABG81231000113500, BIC: IABGBGSF.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл.120 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция 1
1) Кратко описание

1. Компютърна станция с монитор - 50 броя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30000000, 30200000, 30230000, 30232100, 33195100

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване и принадлежности
Компютърно оборудване
Принтери и плотери
Монитори

3) Количество или обем

1. Компютърна станцияс монитор 50 броя: 1.1. Дънна платка Вградена видео картас 1 x DVI порт, звукова карта, мрежова карта с поддръжка на 1Gbps, 1 x HDMI, 2 x USB3.0, 2 x SATA III, възможностзаизвеждане на RS232 при необходимост 1.2. Процесор - двуядрен, минимум 3GHz, с поддръжка на Hyper-Threading Technology, PAE, NX и SSE2, до 22nm 1.3. Чипсетът и процесорът да бъдат на един и същи производител Да 1.4.Твърд диск Минимум 450 GB, SATA III 1.5. Оперативна памет 4GBDDR3, с работна честота минимум 1333 MHz 1.6. Оптично устройство за разчитане и записване на CD/DVD+-R/W Да 1.7.Операционна система Windows7/8.1 (с право на downgrade)Professional 1.8. Oборудванетодабъдесъвместимо с MS Windows 7 Professional и MS Windows 8.1 Professional. Да, доказва се с разпечатка от сайта на Windows Compatible Products List (https://sysdev.microsoft.com/lt-LT/Hardware/lpl/) 1.9. Монитор Цветен, 21,5“ LED, поддръжка на FULL HD, максимално време за реакция – 5 ms, минимум 1 x DVI порт 1.10.Клавиатура USB, черна с гравирани букви на кирилица 1.11. Мишка Оптична, USBс минимум 3 бутона (ляв, десен и скрол) 1.12. Кутия Черна, midi-tower ATX, захранващ блокс минимум 400Wи минимум 12см вентилатор 1.13.Гаранционна поддръжка Минимум 3 години 1.14. Предложените компоненти да бъдат съвместими един с друг Да

Прогнозна стойност, без ДДС
45000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция 2
1) Кратко описание

2. Преносим компютър - 1 брой; 3. Монохромен лазерен принер А4 - 1 брой; 4. Монохромно лазерно мултифункционално устройсво 3-в-1 (цветно сканиране, копиране и отпечатване) - 2 броя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30000000, 30200000, 30230000, 30232100, 33195100

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване и принадлежности
Компютърно оборудване
Принтери и плотери
Монитори

3) Количество или обем

2. Преносим компютър 1 брой 2.1 Тип процесор i7или еквивалентен, минимум 2.3 GHz, минимум 4mb L3 Cache, 64bit, до 22nm 2.2 Брой ядра на процесора 4 2.3 Монитор Минимум 17 инча, FULL HD (1920x1080) 2.4 Оперативна памет Минимум 8 GB 2.5Капацитет на твърдия диск Минимум 750 GB, SATA III 2.6Тип видеокарта Специализирана, не вградена, минимум 2 GB, DDR3 2.7 Клавиатура С гравирана кирилица 2.8 Оптично устройство за разчитане и записване на CD/DVD +-R/W Да 2.9Четец на карти 5-в-1 2.10 Мрежови интерфейси 10/100/1000 MbpsLan, WiFi 802.11 g_n стандарти 2.11 Портове 1xHDMI, 1xAudio, 1xRJ45, 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, VGA, да има опция задобавяне на външна платка за RS232 2.12Уеб камера и микрофон Вградени 2.13Операционна система Windows 7 Professional или Windows 8/8.1 pro (downgradable license) 2.14 Гаранционна поддръжка Минимум 3 години 3. Монохромен лазерен принер А4 1 брой 3.1 Скорост на печат (А4 монохромно) Минимум 35ppm 3.2 Езици за принтиране PCL 5eемулация, PCL 6 емулация, PostScript емулация, Microsoft XPS (XML Paper Specification) 3.3 Резолюция на печата, монохромно 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi 3.4 Двустранен (2-страни) печат Вграден двустранен печат 3.5 Входящ капацитет на хартията Входяща тава за 250 листа А4 3.6 Изходящ капацитет на хартията Изходяща тава за 150 листа А4 3.7 Оперативна памет  Минимум 128 MB 3.8 Интерфейс USB 2.0, 10-Base-T/100-Base-TX; 3.9 Капацитет на тонера включен с доставката на принтера и в последствие Минимум 7,000 страници А4 при 5% запълване 3.10 Максимално месечно натоварване До 80 000 страници на месец 3.11 Гаранционна поддръжка Минимум 3 години 4. Монохромно лазерно мултифункционално устройсво 3-в-1 (цветно сканиране, копиране и отпечатване) 2 броя 4.1 Скорост на печат (А4 монохромно) Минимум 35ppm 4.2 Езици за принтиране PCL 5eемулация, PCL 6 емулация, PostScript емулация, Microsoft XPS (XML Paper Specification), PDF 1.6 емулация 4.3 Резолюция на печата, монохромно 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi 4.4 Двустранен (2-страни) печат Вграден двустранен печат 4.5 Входящ капацитет на хартията Входяща тава за 250 листа А4 4.6 Изходящ капацитет на хартията Изходяща тава за 150 листа А4 4.7 Оперативна памет  Минимум 128 MB 4.8 Интерфейс USB 2.0, 10-Base-T/100-Base-TX; 4.9 Капацитет на тонера включен с доставката на принтера и в последствие Минимум 7000 страници А4 при 5% запълване 4.10 Максимално месечно натоварване До 80 000 страници на месец 4.11 Скорост на копиране(А4, ч.б.) Минимум 32 ppm 4.12 Двустраннo (2-страни) копиране Автоматично 4.13 Намаляване/увеличаване: обхват 25 – 400 % 4.14 Скорост на сканиране (А4, ч.б., едностранно) Минимум 20 ppm 4.15 Резолюция на сканиране Минимум 600 x 600 dpi (моно) 4.16 Наличие на ADF Да 4.17 Гаранционна поддръжка Mинимум 3 години

Прогнозна стойност, без ДДС
3500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция 3
1) Кратко описание

5. Цветно лазерно мултифункционално устройсво 3-в-1 (цветно сканиране, цветно копиране и отпечатване), със софтуер за управление на печата - 1 брой

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30000000, 30200000, 30230000, 30232100, 30232110, 33195100

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване и принадлежности
Компютърно оборудване
Принтери и плотери
Лазерни принтери
Монитори

3) Количество или обем

5. Цветно лазерно мултифункционално устройсво 3-в-1 (цветно сканиране, цветно копиране и отпечатване), със софтуер за управление на печата 1 брой 5.0 Скорост при печат А4 Монохромно: минимум 22 ppm Цветно: минимум 22ppm 5.1Скорост при печат A3 Цветно: минимум 14 ppm Монохромно: минимум 14 ppm 5.2 Принтер резолюция Макс. 1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi 5.3 Емулации PCL 6с и PostScript 3, XPS 5.4 Интерфейс Ethernet: 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T, USB 2.0 5.5 Съвместимост с операционна система Windows 2000/XP/XP64 Windows Vista 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/x64/2008/2008x64/2008 (R2) 5.6Резолюция при копиране, монохромно Минимум 600 x 600 dpi 5.7Увеличение при копиране (zoom) 25% - 400% 5.8Брой копия при едно задаванена копиране 1 – 9 999 копия 5.9Формат на оригинала при копиране A3, A4, A5 5.10 Копирни функции Корица, проверено копие, настройка тестово копие, настройка на цвета, памет режим на работа, постер режим 5.11 Месечно натоварване при копиране до 60 000 копия 5.12Скорост при сканиране А4 минимум 80 скан./мин – 300 dpi 5.13 Автоматично сканиране с дуплекс Да 5.14Резолюция при сканиране Минимум 600 x 600 dpi 5.15Режими на сканиране Network TWAIN scan Scan-to-eMail Scan-to-FTP Scan-to-USB Scan-to-SMB 5.16Файл формати JPEG, TIFF, PDF,Compact PDF, XPS, Compact XPS, PPTX 5.17Запазване на адреси за сканиране Да 5.18Памет Минимум 2 048 MB 5.19Твърд диск Минимум 250 GB 5.20Автоматичен дуплекс за оригинали До 100 оригинала, А6 – А3; 5.21Формат на копието A6-A3 5.22Тегло на хартията 60 – 300 гр./м 5.23Входящ капацитет хартия Стандартно 1 150 листа, максимално 3 650 листа 5.24Съвместим и с възможност за управление на печата през софтуер YSoftSafeQ 5 Да 5.25 Модул четец на магнитни карти 125 KHz за оторизация на достъпа 1 брой 5.26 Лиценз за YSoftSafeQ 5 за управление на допълнително устройство 1 брой

Прогнозна стойност, без ДДС
6500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция 4
1) Кратко описание

6. Телевизионен приемник, цветен, плосък екран- 6 броя; 7. Телевизионен приемник, цветен, плосък екран - 1 брой

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30000000, 30200000, 30230000, 30232100, 33195100

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване и принадлежности
Компютърно оборудване
Принтери и плотери
Монитори

3) Количество или обем

6. Телевизионен приемник, цветен, плосък екран 6 броя 6.1 Екран LED, 48инча, 1920 х 1080p, 16:9 6.2 Опресняване на картината Минимум 100 Hz 6.3Изходензвук (RMS): Минимум 2 вградениговорителя 6.4 Цифров тунер DVB-T, DVB-C 6.5 Конектори Wi-Fi, RJ-45,USB,SCART,минимум 2 броя HDMI (един, от които да има ARC) 6.6 Специални функции DLNA, WiDiи/или Miracast 6.7 Гаранционна поддръжка Минимум 2 години 6.8 Допълнителна съвместима стойка за монтаж на стена Да 7. Телевизионен приемник, цветен, плосък екран 1 брой 7.1 Екран LED, минимум 75 инча, 1920 х 1080p, 16:9 7.2 Опресняване на картината Минимум 1000 HZ 7.3 Изходен звук (RMS) Минимум 2вградениговорителя 7.4 Цифров тунер DVB-T, DVB-C 7.5 Конектори Wi-Fi,RJ-45,USB,SCART,минимум4броя HDMI (един, от които да има ARC) 7.6 Специални функции DLNA, WiDi и/или Miracast 7.7 Гаранционна поддръжка Минимум 2 години 7.8 Допълнителна съвместима стойка за монтаж на стена Да

Прогнозна стойност, без ДДС
13200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция 5
1) Кратко описание

8.1. VoIP телефонна централа-1 брой; 8.2. Tелефонни апарати за служители-45 броя; 8.3. Директорски телефони-5 броя; 8.4. Конферентен телефон -1 брой;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30000000, 30200000, 30230000, 30232100, 33195100, 32540000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване и принадлежности
Компютърно оборудване
Принтери и плотери
Монитори
Телефонна централа

3) Количество или обем

8. Доставка, монтаж, настройка и тестване, съгласно изисквания на Възложителя, на VoIP гласови услуги включващи: Всички телефонни апарати, както и централата да бъдат от един производител Да 8.1. VoIP телефонна централа 1 брой Модулен тип, позволяващ да се вграждат различни модули в зависимост от изискванията към централата Да Поддръжка на аналогови, цифрови и IP телефони Да Поддръжка на дневен и нощен режим и работа на централата Да Поддръжка на протоколи за IP телефони H.323 и SIP; Поддръжка на възможност за използването на Аналогови, ISDN (BRI и PRI) и IP (SIP) външни линии (Trunks) Да Брой поддържани потребителя До 350 Лицензи за IP телефони 51 броя Гласова поща за всички потребители Да Създаване на групи от потребители (Hunt Groups) Да Възможност за изграждането на два конферентни разговора с 60 участници Да Възможност конферентните разговори да бъдат защитени със PIN Да Предоставяне на софтуерни телефони, които да могат да се инсталират върху операционна система Microsoft Windows 7, 8.1 10 бр. Централата да разполага с поне 30 под нива за IVR - Multi-Level IVR и графичен интерфейс за управление Да Създаването на гласови менюта в IVR да може да се използва чрез записи чрез телефон от централата, запис чрез микрофон от PC или импортиране на аудио файл Да Възможност за запис на глас Да Възможност за надграждане на съществуващата централа до Call Center – със следните функционалности: 1.      Брой обаждания поставени в опашка; 2.      Време за отговаряне на обаждания; 3.      Брой пропуснати обаждания; 4.      Статистика за заетостта на агентите; 5.      Dashboard; 6.      Call listen; 7.      Call Intrude; 8.2. Tелефонни апарати за служители 45 броя Отделни хардуерни бутони за следните функции: 1.      Contacts – директен достъп до записа с телефонни номера; 2.      Call Log; 3.      Redial; 4.      Speaker; 5.      Директен достъп до гласовата поща; 6.      Mute; 7.      Volume Adjustment; 8.      Headset - за превключване към допълнителната слушалка; 9.      Call Hold; 10.  Conference; 11.  Call Transfer; 12.  Call Drop; 13.  5 /пет/ бутонен навигационен контрол; Допълнителни бутони с възможност за тяхното програмиране поне 8 бутона Възможност за захранване чрез PoE Да Дисплей с подсветка Да Вграден комутатор с капацитет 10/100 Да Порт за свързване на допълни слушалки Да Светлинна индикация при входящо обаждане и наличие на гласова поща Да 8.3. Директорски телефони 5 броя Цветен дисплей със сензорен екран (capacitive touchscreen) Да Големината на дисплея не по-малка от 5“ в диагонал Поддръжка на протоколи SIP и H.323 Вграден комутатор с капацитет 1Gbps Да Възможност за захранване чрез PoE Да Порт за свързване на допълни слушалки Да Светлинна индикация при входящо обаждане и наличие на гласова поща Да Поддръжка на Wideband кодиране (G.722) Да Отделни хардуерни бутони за следните функции 1.      Директен достъп до гласовата поща; 2.      Mute; 3.      Volume Adjustment; 4.      Headset - за превключване към допълнителната слушалка; 5.      Speaker; 6.      Contacts – директен достъп до записа с телефонни номера; 7.      Call Log; 8.      Call Forward; 8.4. Конферентен телефон 1 брой Поддръжка на SIP протокол Да Възможност за захранване чрез PoE Да Дисплей с подсветка Да Възможност за запис на разговорите върху SD карта памет Да Възможност за присъединяване на допълнителни микрофони Да

Прогнозна стойност, без ДДС
40000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция 6
1) Кратко описание

Хардуерно устройство със защитна стена от следващо поколение - 1 брой

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30000000, 30200000, 30230000, 30232100, 30232110, 32540000, 33195100

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване и принадлежности
Компютърно оборудване
Принтери и плотери
Лазерни принтери
Телефонна централа
Монитори

3) Количество или обем

9. Хардуерно устройство със защитна стена от следващо поколение 1 брой Пропускливост на защитната стена Минимум 10 Gbps IPsec VPN пропускливост Минимум 1 Gbps IPsec VPN тунели Минимум 15 000 IPsec VPN клиенти Неограничено SSL VPN клиент пропускливост Минимум 400 Mbps Максимален брой SSL VPN потребители Минимум 1000 Конкурентни връзки (без инспекция) Минимум 5 million Нови TCP връзки/секунда (без инспекция) Минимум 35000 64-byte пакети в секунда (без инспекция) Минимум 1 million VLAN tagging неограничено Пропускливост при сканиране Минимум 1 Gbps HTTP пропускливост при сканиране Минимум 400 Mbps SSL пропускливост при сканиране Минимум 150 Mbps Пропускливост при сканиране на конкурентни сесии Минимум 150000 Портове 4 Ethernetinterfaces1Gbps с възможност за разширяване до 12 порта на 1 Gbps IPSec VPN производителност Минимум 400 Mbps Капацитет SSL VPN конкурентни връзки Минимум 100 Брой на потребителски лицензи: Неограничено Размер: тип шаси за монтаж 1U; 19” rackunit ; Устройството трябва да притежава следните сертификати 1.      VPN Consortium - VPNC interoperabilitycertified: Basic, AES, certification, IKEv2, and IPv6 2.      ICSA Labs - Network IPS, NetworkFirewall, IPv6, HighAvailability, USGv6 3.      VMware - VirtualapplianceVMware-readycertified 4.      RSA - Securedby RSA certifiedwith RSA SecureIDand RSA envision 5.      Q1Labs - LogEventEnhanced Format (LEEF) certified 6.      Microsoft - IPSec VPN clientcertifiedfor Windows Vista, compatiblewith Windows 7 Поддръжка на вътрешна и външна потребителска база данни LDAP, MS Active Directory, RADIUS, TACACS+ Поддържани технологии за криптиране на трафика 1.      Encryption AES-128, AES-256, AES-GCM-128, AES-GCM-256, Blowfish, DES, 3DES 2.      Messagedigestalgorithms AES-XCBC-MAC, MD5, SHA-1, SHA-2-256, SHA-2-512 Да поддържа ·         IPCOMP deflatecompression ·         NAT-T ·         Deadpeerdetection ·         MOBIKE IntrusionDetection&Prevention (IPS): ·         DDoSattackprevention; ·         Protectionfrom SQL injections, ·         ProtectionfromCrossSiteScripting (XSS) SYN proxy Филтриране по зададена политика: ·         ApplicationIdentifiationIdentifyapplicationsbypayload, andrestrictaccessaccordingly ·         URL FilteringRestrictaccessby URL categories ·         DomainNamesRestrictaccessdynamicallybyusingdomainnames Peertopeerapplications блокиране на: ·         phishing, Malware, Phishing, PharmingURLs Анти-Спам филтриране Inbound/OutboundScanning ·         SMTP ·         Scoringbasedspamdetection ·         Localantispoofigandrelay ·         SPF/MX recordmatching ·         DNS basedblacklists Откриване и отстраняване на ·         Virus ·         Worm ·         Trojan ·         Spyware ·         Malware ·         Phishingprotection ·         AdvancedEvasionTechniques Възможности за проследяване на събития и изготвяне на отчети в реално време, графично изобразяване и след това, изготвяне на отчети за ръководството в excel или др. ·         Да Управлението на защитната стена ·         CommandLineInterface (CLI); ·         Графичен потребителски интерфейс през WEB; Профилиране на потребителите ·         роли и нива на достъп. Автентикация на потребителите - User-basedfirewallwithActiveDirectoryintegration Възможност за интеграция със системи за събиране и обработка на логове, поддръжка на syslog и др. ·         Да Резервираност ·         Да поддържа резервираност на системния дял на операционната система ·         built-inactive-activeclustering

Прогнозна стойност, без ДДС
27000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20