00159-2015-0006

BG-ДОБРИЧ: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ №20, За: АТАНАС АЗАРОВ ПАНГАРОВ - ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР В ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС, Р БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изработване на изменение на Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за „Отводнителен канал през кв.3, кв.18 и кв.8 по регулационния план на с.Батово“, на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за „Отводнителен канал от водосток между о.т.55 и о.т.68 по плана на с.Батово, през поземлени имоти в землището на с.Батово до река Батовска“ и на инвестиционен проект за „Отводнителен канал през село Батово до река Батовска и водосток на път DOB 3119 (Батово-Прилеп)”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: с. Батово община Добричка
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

В село Батово е изграден отводнителен канал, отвеждащ водите от водосборната област в река Батовска. Същият е с малко сечение и при проливни валежи прелива, като водата нанася значителни щети на общински и частни имоти, и инфраструктурни обекти. Целта на настоящата обществена поръчка е изработване на градоустройствена основа и инвестиционен проект за отводнителен канал преминаващ през село Батово и отвеждащ част от повърхностните води до река Батовска. Предмет на настоящата обществена поръчката е: „Изработване на изменение на Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за „Отводнителен канал през кв.3, кв.18 и кв.8 по регулационния план на с.Батово“, на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за „Отводнителен канал от водосток между о.т.55 и о.т.68 по плана на с.Батово, през поземлени имоти в землището на с.Батово до река Батовска“ и на инвестиционен проект за „Отводнителен канал през село Батово до река Батовска и водосток на път DOB 3119 (Батово-Прилеп)” разделен, както следва: •Изработване на изменение на Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за „Отводнителен канал през кв.3, кв.18 и кв.8 по регулационния план на с.Батово на основание Решение №1151 по протокол №52/02.07.2015г. на Добрички общински съвет. •Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за „Отводнителен канал от водосток между о.т.55 и о.т.68 по плана на с.Батово, през поземлени имоти в землището на с.Батово до река Батовска“ на основание Решение №1117 по протокол №49/30.04.2015г. на Добрички общински съвет. •На база изработените ПУП – ПР и ПУП – ПП изработка на инвестиционен проект за „Отводнителен канал през село Батово до река Батовска и водосток на път DOB 3119 (Батово-Прилеп). Подробен устройствен план - План за регулация и Подробен устройствен план – Парцеларен план трябва да отговаря на общото изискване свързано с избор на оптимално трасе въз основа на предварителни хидротехнически изчисления и геодезически замервания с цел свеждане до минимум засягане на имоти частната собственост, опазване на околната среда и опазване на защитените зони.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000, 71210000, 71322000, 71322300

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения
Услуги по проектиране и конструиране на мостове

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изпълнението на поръчката следва да се осъществява съгласно изискванията на Възложителя отразени в Техническото задание /спецификация/ за изработка на изменение на Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за „Отводнителен канал през кв.3, кв.18 и кв.8 по регулационния план на с.Батово“, на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за „Отводнителен канал от водосток между о.т.55 и о.т.68 по плана на с.Батово, през поземлени имоти в землището на с.Батово до река Батовска“ и на инвестиционен проект за „Отводнителен канал през село Батово до река Батовска и водосток на път DOB 3119 (Батово-Прилеп)“, неразделна част от документацията за участие, в съответствие с изискванията на действащото национално и европейско законодателство, като се изработват в следните фази: Предварителен проект на изменение ПУП-ПР за трасето на отводнителния канал, като в тази фаза е възможно да се представи и повече от един вариант /алтернативни варианти/ с цел избор на оптималния вариант. Тази фаза се разработва въз основа на предварителни хидротехнически изчисления и геодезически замервания, като се посочват линиите, по които се извършва промяната на предназначението за линейни обекти, в т.ч. отчуждаване на имотите. Окончателен проект на ПУП-ПР и ПУП-ПП се изготвя на основание приет от възложителя предварителен проект на изменение ПУП-ПР за трасето на отводнителния канал и трябва да съдържат графични и текстови материали. Инвестиционен проект за отводнителен канал и водосток на път DOB 3119 във фаза технически проект. Проектът се изготвя по части: Конструктивна, “Геоложки доклад“, ХТС, Пътна, Геодезия, ПБЗ и План за управление на строителните отпадъци; Оценка за съответствието на част Конструктивна по чл. 142, ал.10 от ЗУТ. Към проекта се прилага пълна количествено стойностна сметка на предвидените за изпълнение строителни и монтажни работи. Проектите се предават, както следва: -Проектът ПУП-ПР се предават в четири екземпляра на хартиен носител и в електронен вид формат doc и xls – текстовата част, а графичната част в dxf и pdf. -Проектът ПУП-ПП се предават в четири екземпляра на хартиен носител и в електронен вид формат doc и xls – текстовата част, а графичната част в zem и dxf и pdf. Инвестиционен проект за отводнителен канал и Водосток на път DOB 3119 във фаза технически проект се предават в четири екземпляра на хартиен носител и в електронен вид формат doc и xls – текстовата част, а графичната част в pdf.

Прогнозна стойност без ДДС
11666.66 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за изпълнение на договора - 5 % от стойността на договора без включен ДДС. Гаранциятя се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция. Когато гаранцията за изпълнение се представя във вид на парична сума, то тя се внася в: БАНКА – Общинска банка АД–Добрич, БАНКОВ КОД (BIC): SOMBBGSF, БАНКОВА СМЕТКА (IBAN): BG87SOMB91303310020001 или в касата на община Добричка. Всички банкови разходи свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване са за сметка на участника избран за изпълнител. Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - крайният срок за изпълнение на поръчката, плюс 30 (тридесет)дни. Чуждестранните лица могат да представят банкова гаранция в ЕВРО с равностоен размер, изчислен по официалния курс „Евро за Лев”, определен от Българска народна банка за деня на превеждане на гаранцията. Участникът избран за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Ако изпълнителят избере Банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение-Образец №11. Ако обслужващата банка на участника не може да издаде гаранция за изпълнение с точен текст на образеца, то участникът следва да представи гаранция за изпълнение по образец на банката-издател която съдържа минимум изисканата информация в Образец №11. Когато гаранцията се нарежда по банков път то в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: „Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изработка на изменение на ПУП-ПР, на ПУП-ПП и на инвестиционен проект на отводнителен канал в землището и в село Батово и водосток на път DOB 3119 община Добричка”. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчка се финансира със средства от общинския бюджет. 1. Условия за образуване на предлаганата цена – общата предлагана цена да бъде в лева и да не е по-голяма от 14 000 лв. с включен ДДС, разпределена както следва: 1.1.Предварителен проект за изменение на ПУП-ПР 1.2.Окончателен проект за изменение ПУП-ПР и ПУП-ПП 1.3.Технически проект за отводнителен канал и Водосток на път DOB 3119 1.4.Възнаграждението за лицето, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна“. Забележка: Цената по: т. 1.1. и 1.2. не по-голяма от 2000 лева с включен ДДС общо за двата проекта; по т.1.3. и 1.4. не по-голяма от 12 000 лева с включен ДДС общо. 2. Условия и начин на плащане: 2.1. Стойността на поръчката се изплаща по банков път на следните етапи: 2.1.1. в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни след приемането на предварителния проект на ПУП-ПР по т. 1.1. срещу предоставена оригинална фактура и приемо-предавателен протокол; 2.1.2. в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни след приемането на Окончателен проект на ПУП-ПР и ПУП-ПП по т.1.2. срещу предоставена оригинална фактура и приемо-предавателен протокол; 2.1.3. в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни след приемането от Възложителя на Технически проекта за отводнителен канал и Водосток на път DOB 3119 по т. 1.3. срещу предоставена оригинална фактура и приемно предавателен протокол. Възнаграждението за лицето, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна“ по т. 1.4. се изплаща едновременно с техническия проект. 2.2.Ако Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение представя и доказателства за изплатени всички задължения по договора за подизпълнение, освен ако при приемането на работата изпълнителят представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя - тази клауза се прилага при използването на подизпълнители).

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице от участниците. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват договор за обединение уреждащ отношенията по смисъла на чл.56, ал.1, т.2 от ЗОП. Договорът за създаване на обединение за участие в настоящата поръчка, следва да бъде представен в заверено копие, съдържащ минимум изискванията на възложителя посочени в документацията за участие. Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически лица и/или юридически, следва да бъде създадено юридическо лице, като новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата подадена от обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят се възползва от съкратените срокове за провеждане на процедурата съгласно чл.64, ал.3 от ЗОП. Документацията за участие може да бъде намерена на посочения в обявлението интернет сайт на община Добричка от датата на публикуване на обявлението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо, юридическо лице и обединение на физически и/или юридически лица съгласно чл.162 от ЗУТ. Участникът трябва да докаже наличието на физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност съгласно чл.230 от ЗУТ.Участникът трябва да има в екипа си физическо лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна", което отговаря на изискванията на чл.142, ал.10 от ЗУТ. Участник чуждестранно физическо лице може да участва, ако отговаря на изискванията на чл.230, ал.5 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер", придобита в държава - членка на европейския съюз, на европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави. Участниците в процедурата представят документите в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик съгласно изискванията на чл.57, ал.1 от ЗОП. Общият плик, съгласно изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП, съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: плик №1 с надпис "Документи за подбор", плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" и плик №3 с надпис "Предлагана цена" Участниците представят: 1.Представяне на участника по образец-Образец №1; 2.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл.47, ал.2, т.1,2,4 и 5 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника, съгласно документите за регистрация. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя-Образец №2; 3.Когато участникът е обединение прилага към офертата си копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП – списък/декларация/, съдържаща информация за изпълнението на услуги със еднакъв или сходен предмет с предмета на настоящата поръчка-Образец №8;5.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП-Образец №3; 6. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители се отразяват от участника в „Представяне на участника“- Образец №1. -Подизпълнителите декларират съгласие за участие като подизпълнител на съответния участник-Образец №7; -Подизпълнителите представят декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП-Образец:№7а; 7.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда и условията на труд. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация по чл.28, ал.5 от ЗОП са Агенцията по заетостта или ИА "Главна инспекция по труда" или "Агенция за социално подпомагане"-Образец №5; 8.Декларация за приемане на условията в проекта на договор-Образец №6; 9.Списък на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката-Образец №9;10. Декларация по чл 51а ЗОП за ангажираност на експерт/и-Образец №10; 11.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;12. Техническо предложение за изпълнение на поръчкат-Оабразец №12; 13.Декларация по чл.33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо-Образец №4;14.Ценово предложение-Образец №13.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности на участниците.
Минимални изисквания: Не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи доказателства за техническите си възможности съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, а именно: 1.Списък - Декларация, съдържаща информация за изпълнението на услуги със еднакъв или сходен предмет с предмета на настоящата поръчка-Образец №8; 2.Списък на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от експерти с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката и допълнителни предложения за състав на екипа за изпълнение на поръчката-Образец №9; 3.Декларации за разположение от експертите включени в списък на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката-Образец №10; Забележки: •За „услуги /проекти/ еднакви или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират изработени проекти за: -ПУП-ПРЗ или ПУП-ПР; -ПУП-ПП; -Проектиране на хидротехнически или хидромелиоративни съоръжения или съоръжения, свързани с отводнителни мероприятия; -Проектиране на пътни съоръжения: каскади или виадукти или мостове или плочести водостоци и др. Участникът трябва да е изпълнил проекти от всички горе упоменати. Доказва се със Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП - Образец № 8
Минимални изисквания: Участникът в настоящата процедура следва да отговаря на следните технически изисквания: 1.Участниците трябва да имат опит в проектирането – проект еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнен през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. 2.Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ минимум следните експерти: Експерт1 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, инженер със специалност „Геодезия”, или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност и опит в проектиране на ПУП- ПРЗ или ПУП –ПР и ПУП – ПП. Експерт2 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, инженер със специалност „Хидротехническо строителство”/ “Хидромелиоративно строителство“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност и опит в проектирането на Хидротехнически / Хидромелиоративни системи; Експерт3 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, инженер със специалност „Транспортно строителство” или еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност с опит в проектирането на транспортно-комуникационни системи; Експерт4 – висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, инженер със специалност „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност с опит в проектирането на пътни съоръжения: каскади или виадукти или мостове или плочести водостоци и др.; Експерт5 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, инженер със специалност „Геолог” или еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност Експерт6 физическо лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна", включено в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в друга държава.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

По същество предмета на поръчката е изработване на проект и е необходимо да са спазени изискванияра на: Чл.162, ал.1 от ЗУТ -" Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност" ; Чл.229 и Чл.230 от ЗУТ.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.09.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет-страницата на Община Добричка на адрес: http://www.dobrichka.bg/, раздел – Профил на купувача" - http://dobrichka.bg/profile/ Изтеглянето на документацията от посочения адрес е свободно и безплатно. В случай, че участниците желаят да получат екземпляр от документацията на хартиен носител: Възложителят НЕ поставя изискване документацията за участие да се получава на място и ще я предостави на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В случай на искане за изпращане на документация, възложителят изисква от лицата направили искането да заплатят документацията, като цената е посочена в обявлението и не е по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Начин на плащане на документацията за участие при наличие на искане от участник за изпращането : сумата за закупуване на документацията за участие следва да бъде внесена в брой в касата на общинска администрация гр.Добрич, ул.”Независимост”№20 или по банков път, по приходната сметка на община Добричка: Общинска банка–Добрич, IBAN: BG22SOMB91308410020144, BIC: SOMBBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.09.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.09.2015 г.  Час: 10:00
Място

Зала №108 в сградата на община Добричка, град Добрич ул. Независимост №20. Комисията чрез съобщение ще обяви не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, на интернет страница на Община Добричка - www.dobrichka.bg, раздел „Профил на купувача”- http://dobrichka.bg/profile/, датата, часа и мястото на отварянето.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника/, даващо им възможност да присъстват на действията на комисията по чл.68, ал.3 и чл.69а, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1.Продължение от раздел ІІІ.2.3 !!! Участникът може да предложи участие и на други допълнителни експерти, извън посочените като задължителни, съгласно изискванията на възложителя и документация за участие. •Изискването за Експерт 6 - физическо лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" е продиктувано от необходимостта лицето, упражняващо технически контрол да подпише всички документи - графични и текстови, по част "Конструктивна" на инвестиционния проект и изготви оценка за съответствие на част "Конструктивна". При участник обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП – изискването за регистрация се доказва само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. , т.2 от ЗОП. Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически лица и/или юридически лица, следва да бъде създадено юридическо лице преди сключването на договора, като новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата подадена от обединението. Участникът, след като бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като експерти, без предварително писмено съгласие на възложителя. В този случай предложеният нов експерт следва да отговаря на същите минимални изисквания, като експертът, когото заменя. Участникът /юридическо лице/, след като бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка и е декларирал участието на експерти, с който няма трудово правни отношения, следва да сключи договори с всички експерти преди подписване на договора за изпълнение. При положение че участникът бъде избран за изпълнител на поръчката, преди подписване на договора, следва да представи заверено копие на удостоверение за пълна проектантска правоспособност и застраховка професионална отговорност, съгласно чл. 171 или чл.173 от ЗУТ за всички експерти от екипа, като същите трябва да са валидни и да се подържат за целия срок на договора. Чуждестранно физическо лице, следва да представи заверено копие на документ за призната професионалната квалификация съгласно чл.230, ал.5 от ЗУТ и еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 171а или чл.173 от ЗУТ. 3.Писмени искания за разяснение по документацията се подават съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОП на български език. Разясненията се публикуват на профила на купувача - http://dobrichka.bg/profile/ в законно установения срок от постъпване на искането.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ СА СЪГЛАСНО ЧЛ.120 ОТ ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ№20, Р БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

URL: www.dobrichka.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ