Версия за печат

01954-2015-0004

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална компания индустриални зони ЕАД, ул. „Ангел Кънчев” №1, етаж 4, За: Владимир Павлов, България 1000, София, Тел.: 02 8902902, E-mail: office@nciz.bg, Факс: 02 9871684

Място/места за контакт: експерт Обществени поръчка в отдел Обществени поръчки и инженерно осигуряване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.industrialzones.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.nciz.bg/article/view/..........

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Проектиране и строителство /инженеринг/ на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ за Икономическа зона София-Божурище, общ Божурище, Софийска област

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: в УПИ ІV-000273, кв. 13а, местност «Спорното», с.Гурмазово, общ.Божурище
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Дейностите по изпълнение на обществена поръчка са в следния обхват: 1. Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 2. Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; 3. Получаване на разрешение за строеж, въз основа на одобрен работен инвестиционен проект в съответствие с чл. 148 от ЗУТ, съгласно чл. 152, ал. 2 от ЗУТ и законосъобразно започване на строителството; 4. Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ и съпътстващата техническа инфраструктура, доставки и монтаж на машини и съоръжения, автоматизация, единични и комплексни изпитания, замервания и предаване на обекта с констативен акт „Образец 15” и Протокол за 72- часова проба „Обр. 17”; 5. Изготвяне на документация по време на строителството и екзекутивна документация съгласно ЗУТ. 6. Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; 7. Геодезическо заснемане на целия обект за нанасяне на сграда и инженерни проводи ( ВиК мрежи, електроснабдяване, и др.) в кадастъра по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър и получаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че данните, подлежащи на отразяване, са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри; 8. Обучение на персонала, осигуряване на ръководства по поддръжка и експлоатация, контрола на настройките, измервателните системи и уреди и подпомагане на въвеждането в експлоатация на ПСОВ.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45232430, 71240000, 80531000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станция за пречистване на вода
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Услуги по промишлено и техническо обучение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Изготвяне на всички необходими инвестиционни проекти във фаза „работен проект“, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ, на база разработения Идеен проект - Вариант трети, приложен към документацията за участие. Проектирането обхваща най-малко: Част „Архитектура”; Част „Конструктивна“; Част „Геодезия“; Част „Електрическа”; Част „ КИП и А”; Част „ОВиК”; Част „Технологична“; Част "Енергийна ефективност"; Част „ВиК“; Част „Озеленяване”; Част „Външно електрозахранване”; Част "Площадкови пътища" и "Ограда"; Част “Временна организация на движението" (ВОД); Част “СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ” НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ; Част "Програма за управление на утайките "; Част "ПБЗ"; Част "ПБ"; Част "ПУСО" и други специфични проектни части, характерни за този тип проектиране при задължителна необходимост. 2. Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; 3. Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; 4. Получаване на разрешение за строеж, от името на възложителя, въз основа на одобрен работен инвестиционен проект в съответствие с чл. 148 от ЗУТ, включително на обособени етапи (подобекти), съгласно чл. 152, ал. 2 от ЗУТ и законосъобразно започване на строителството; 5. Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води за 2300 е.ж., довеждащ колектор и съпътстващата техническа инфраструктура, доставки и монтаж на машини и съоръжения, автоматизация, единични и комплексни изпитания, замервания и предаване на обекта с констативен акт „Образец 15” и Протокол за 72- часова проба „Образец 17”; 6. Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; 7. Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър; 8. Обучение на персонала, осигуряване на ръководства по поддръжка и експлоатация, контрола на настройките, измервателните системи и уреди и подпомагане на въвеждането в експлоатация на ПСОВ.

Прогнозна стойност без ДДС
1000000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

10


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е сума в размер на 10 000 (десет хиляди) лева Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за участие или за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на участника: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. в) когато гаранцията за участие или изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на „НКИЗ” ЕАД: Банка: Централна кооперативна банка АД, IBAN: BG62 CECB 9790 10A5 1470 00 При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането по настоящия договор се осъществява на 4 части, както следва: 1.Авансово плащане към Изпълнителя, в размер на 20 % от Обща цена без включени непредвидени разходи в Ценовото предложение към офертата, се осъществява в срок до 5 (пет) работни дни от сключване на договора и представяне на гаранция за авансово плащане в размера на плащането без ДДС и представена фактура за авансовото плащане. 2. Първо междинно плащане, в размера на 40 % от стойността на Обща цена без включени непредвидени разходи, се осъществява в срок до 10 /десет/ работни дни, след представяне на заверен от надзора акт за изпълнени натурални СМР на стойност 40 на сто от Ред № 3 в Ценовото предложение, съпътстващи протоколи и актове подписвани по време на строителството и друга документация съгласно ЗУТ и представена фактура; 3. Второ междинно плащане, в размера на 30 % от Обща цена без включени непредвидени разходи, се осъществява в срок до 10 /десет/ работни дни, след подписване на Протокол Обр.15, представяне на заверен от надзора акт за изпълнени натурални СМР на стойност 30 на сто или повече, от Ред № 3 в Ценовото предложение – изцяло не повтарящи СМР свързани с първото плащане, както и представяне на фактура; 4. Оставащо плащане в размер на 10 % от Обща цена без включени непредвидени разходи, както и всички одобрени непредвидени разходи в хода на изпълнението, както и доплащане по всички други позиции включени в Ценовото предложение, до общ размер не повече от размера посочен в т.2.1, се осъществява в срок до 10 /десет/ работни дни, след въвеждане в експлоатация на обекта посочен в разрешението за строеж. В случай, че по каквато и да било причина, разрешението за строеж не е единствено за обекта на този договор, последното плащане е дължимо след въвеждане в експлоатация на целия обект, по всички разрешения за строеж, без възможност плащането да се разделя на части пропорционално на въведените подобекти.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква създаване на юридическо лице

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят има изискване, участниците да не са регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим и да не са свързани с такива лица, освен ако попадат в изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. За доказване на тези обстоятелства се изисква участниците да представят една от декларациите в Приложение №7 или в Приложение №8 – според случая. Когато е приложена декларацията в Приложение №7, не се прилага Приложение № 8.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участниците трябва да разполагат с удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/, четвърта група строежи - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, които са от втора категория, буква «б» съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, или еквивалентно удостоверение от регистър на друга държава. В случай на участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, удостоверението се представя за членовете на обединението, съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, както е предвидено в договора за създаване на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани със строителството. Участниците трябва да разполагат с технически лица, собствени или наети, за изпълнение на проектантски услуги, с пълна проектантска правоспособност /ППП/.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване наличието на изисквания финансов ресурс участникът следва да представи един или няколко от следните документи: Удостоверение от банка и/или годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Участникът може да не представи ГФО или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. На основание чл.51а от ЗОП, участникът може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. При участници обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за икономически и финансови възможности се доказва от един или повече участници в обединението, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП.
Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с финансов ресурс за изпълнение на поръчката не по-малък от 200 000 (двеста хиляди ) лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Приложение № 12 – Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните 3 години считано от определената в обявлението дата за получаване на офертите и доказателствата по чл. 51, ал. 4 от ЗОП 2. Приложение № 14 – Списък на лицата, които отговарят за извършване на услугата и строителството 3. Приложение № 14 – Списък на лицата, които отговарят за извършване на услугата и строителството. 4. Приложение № 13 - Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата за получаване на офертите и доказателствата по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви "а" - "в" от ЗОП. 5.Заверени от участника копия на валидни сертификати или документи за ISO 9001:2008 (или еквивалентен) и ISO 14001:2004 (или еквивалентен). В случай на участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, удостоверението се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани със строителството. На основание чл.51а от ЗОП, участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Когато участникът е обединение, съответствието с изискването се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да има опит в рамките на последните 3 /три/ години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите, в изпълнение на сходна услуга - проектиране на поне 1 (една) ПСОВ за 2000 е.ж. или повече, през последните три години, считано от датата на подаване на настоящата оферта. За сходна услуга се счита проектирането на всяка ПСОВ или ЛПСОВ, независимо от технологията на пречистване, за 2000 е.ж. или повече. 2. Техническите лица, включени в Проектантския екип, включително и ръководителя – проект, но с изключение на инженера със специалност «Геодезия», да имат ППП и да са участвали в проектирането на ПСОВ за 2000 е.ж. или повече. Проектантският екип следва да включва: - Ръководител–проект с опит като ръководител-проект; - Архитект; - Инженер по част ВиК, или хидротехническо строителство; - Инженер по част «Конструкции» ПГС или хидротехническо строителство; - Инженер по част (КИП и А) - Контролно измервателни прибори и автоматика или еквивалентна специалност; - Електроинженер; - Инженер ОВК или еквивалентна специалност; - Геодезист - инженер по геодезия. 3. Техническите лица, включени в Екипа за управление и изпълнение на СМР, да отговарят на минималните изисквания посочени по-долу. Функциите на екипа за управление и изпълнение на СМР, не трябва да се изпълняват от едно и също лице. Екипът за управление и изпълнение на СМР следва да включва: - Ръководител на обект – инженер с минимум 5-годишен професионален опит в организацията на строителството на ПСОВ, или ПСПВ, или други хидротехнически обекти; - Технически ръководител – „магистър” по специалност ВиК, ХМС, ХТС, машинен инженер или ПГС, с опит като технически ръководител на поне 2 бр. ПСОВ. - Координатор по безопасност и здраве – да има валидно удостоверение „Координатор по безопасност и здраве в строителството” или еквивалентен документ и минимум 3 година опит като координатор на строителни обекти по ЗБУТ. - Отговорник за контрола на качеството - да има валидно удостоверение и минимум 3 години опит в осъществяването на контрола на строителните продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите. 4. Участникът, или някое от юридическите лица – член на обединение участващо в процедурата за възлагане, да е е бил изпълнител на договор за сходно строителство или инженеринг на поне 1 бр. пречиствателна станция за отпадъчни води за 2000 е.ж. или повече, въведена в експлоатация през последните 5 /пет/ години, считано от датата за получаване на офертите. За сходно строителство се счита всяка ПСОВ или ЛПСОВ, независимо от технологията на пречистване, за 2000 е.ж. или повече. 5. Участникът трябва да има внедрени: система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) и система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалентен) с обхват в съответствие с предмета на настоящата поръчка – строителство и/или проектиране в зависимост от разпределението на дейностите в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: 1. “Техническа оценка” (ОТ) ; тежест: 35
Показател: 2. Срок за изпълнение на предмета на обществената поръчка (СП) ; тежест: 10
Показател: 3. “Финансова оценка” (ОЦ); тежест: 55

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.09.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.09.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.09.2015 г.  Час: 15:30
Място

гр. София, ул. „Ангел Кънчев” №1, етаж 4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

1. На обжалване подлежи всяко решение на възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка. 2. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. 3. Жалба може да се подава от лицата, посочени в чл. 120, ал. 4 от ЗОП, в зависимост от решението, което се обжалва в 10-дневен срок от: 3.1. публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки или обявление в „Официален вестник” на Европейския съюз, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението – от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението – срещу решението за откриване на процедура; 3.2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3.3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз - срещу решението за избор на изпълнител. . Когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата. 4. Жалба може да се подава от: 4. 1. всяко заинтересовано лице - в случаите по т. 3.1 и 3.3; 4.2. всеки заинтересован участник - в случаите по т. 3.2. В срока по чл. 120 ал. 5, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. 5. Жалба срещу решение на възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата". 6. Когато с жалбата е поискана временната мярка по т. 5, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на: 6. 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 6. 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка. 7. Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение. 8. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва. В тридневен срок от получаването й възложителят е длъжен да изпрати до Комисията за защита на конкуренцията становище по жалбата, подкрепено при необходимост с доказателства.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ