Версия за печат

01954-2015-0004

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ИК-0390 от 14.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Национална компания индустриални зони ЕАД, ул.„Ангел Кънчев №1, етаж 4, За: Владимир Павлов, България 1000, София, Тел.: 02 8902902, E-mail: office@nciz.bg, Факс: 02 9871684

Място/места за контакт: нач. отдел Обществени поръчки и инженерно осигуряване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.industrialzones.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.nciz.bg/article/view/15.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Проектиране и строителство /инженеринг/ на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ за Икономическа зона София-Божурище, общ Божурище, Софийска област, в следния обхват: 1. Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 2. Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; 3. Получаване на разрешение за строеж, въз основа на одобрен работен инвестиционен проект в съответствие с чл. 148 от ЗУТ, съгласно чл. 152, ал. 2 от ЗУТ и законосъобразно започване на строителството; 4. Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ и съпътстващата техническа инфраструктура, доставки и монтаж на машини и съоръжения, автоматизация, единични и комплексни изпитания, замервания и предаване на обекта с констативен акт „Образец 15” и Протокол за 72- часова проба „Обр. 17”; 5. Изготвяне на документация по време на строителството и екзекутивна документация съгласно ЗУТ. 6. Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; 7. Геодезическо заснемане на целия обект за нанасяне на сграда и инженерни проводи ( ВиК мрежи, електроснабдяване, и др.) в кадастъра по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър и получаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че данните, подлежащи на отразяване, са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри; 8. Обучение на персонала, осигуряване на ръководства по поддръжка и експлоатация, контрола на настройките, измервателните системи и уреди и подпомагане на въвеждането в експлоатация на ПСОВ.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът за открита процедура по ЗОП е предвид осигуряването на ефективност при разходването на средства и съобразяването с принципите за свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност. Видът на процедурата е определена въз основа на общата прогнозна стойност на поръчката и разпоредбата на чл.14., ал.3, т.1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Атанас Николаев Ненов
Длъжност: Изпълнителен директор на "НКИЗ" ЕАД