01279-2015-0002

BG-Пловдив: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Район Източен, Община Пловдив, ул. Лев Толстой №2, За: Станислава Трендафилова - гл. юрисконулт, РБългария 4006, Пловдив, Тел.: 032 601071, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Място/места за контакт: ул. Лев Толстой №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.iztochen.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.iztochen.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150813Exay64856.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Район Източен - Община Пловдив, ул. Лев Толстой №2, За: стая 23 - Деловодство, РБългария 4006, Пловдив, Тел.: 032 601060

Място/места за контакт: стая 23 - Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Източен“, Община Пловдив”, по позиции, както следва: Обособена позиция І - диетично хранене кв. „Каменица“ – до 150 човека; Обособена позиция ІІ - диетично хранене в кв. „Изгрев“ и кв. „Столипиново“ – до 150 човека

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 25
Място на изпълнение: Район "Източен" - Община Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Източен“, Община Пловдив”, по позиции, както следва: Обособена позиция І - диетично хранене кв. „Каменица“ – до 150 човека; Обособена позиция ІІ - диетично хранене в кв. „Изгрев“ и кв. „Столипиново“ – до 150 човека

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

85310000

Описание:

Социални услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Средствата за дейността се определят, съгласно приетия от Общински съвет – Пловдив, Бюджет на Община Пловдив, за съответната година. Определено е в диетичните столове да се изхранват до 300 лица за една година за Район „Източен“, Община Пловдив. С Решение на Общински съвет – Община Пловдив е утвърден и размерът на режийните разноски, които се осигуряват от Бюджета на Община Пловдив, и той е определен в рамките на 1.20 лв. режийни на ден.

Прогнозна стойност без ДДС
75300 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора се представят в една от следните форми: -парична сума, внесена по банков път по сметката на Район „Източен“, Община Пловдив; - безусловна и неотменяема банкова гаранция. В документа за гаранция следва изрично да е посочено наименованието на поръчката, дадено от Възложителя и номера на обособената позиция, за която се внася гаранцията. При внасяне на гаранция за изпълнение задължително се посочва номера на обособената позиция на поръчката, за която ще се подписва договорът. Участниците в обществената поръчка и определеният изпълнител избират сами формата на гаранция – парична сума или банкова гаранция. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника/изпълнителя. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в изискванията към настоящата процедура. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят освобождава гаранциите, съгласно чл. 62 и 63 от ЗОП, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковата сметка на Район „Източен“ за внасяне на парични гаранции е: обслужваща банка: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ банкова сметка: IBAN BG 72IORT73753302000703 банков код: IORTBGSF 1. Гаранция за участие Гаранцията за участие е в размер на 100 /сто/ лева за всяка позиция, за която участникът участва. В случай че се представя банкова гаранция за участие, тя следва да е със срок не по-малко от 200 /двеста/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. В случай че в банковата гаранция е записана по-малка сума или е посочен друг срок, участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. В случаите по предходните две точки, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 2. Гаранция за изпълнение Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС, като същата се дължи от определения за изпълнител участник при подписване на договора. Гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, следва да е със срок 13 /тринадесет/ месеца от датата на сключването на договора. Условията и сроковете за задържане, усвояване или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор, част от Документацията за участие в обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата за дейността се определят, съгласно приетия от Общински съвет – Пловдив, Бюджет на Община Пловдив, за съответната година. Определено е в диетичните столове да се изхранват до 300 лица за една година за Район „Източен“, Община Пловдив. С Решение на Общински съвет – Община Пловдив е утвърден и размерът на режийните разноски, които се осигуряват от Бюджета на Община Пловдив, и той е определен в рамките на 1.20 лв. режийни на ден.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Изисква се създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Ще бъде отстранен от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 без б. „е“, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документи, които трябва да бъдат поставени в Плик № 1 : 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен най-отгоре, и подписан от участника /в оригинал/. В случай на обединение - от лицето, посочено като представляващо обединението или друго изрично упълномощено лице. 2. Оферта за участие (по образец). При обединение офертата се подписва от лицето, което е официално упълномощено да представлява обединението и се подпечатва с печат на лидера на обединението. 3. Представяне на участника - по образец; 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 5. Декларация в която е посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър. 6. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се изисква, когато лицето, определено да представлява участника, не е официално упълномощено за това, съгласно документите за съдебна регистрация на участника. Представя се в оригинал или нотариално заверено копие. 7. При участници обединения – заверено копие на Договор или Споразумение за създаване на обединението, а също и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително е посочен представляващият обединението в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка (в случай, че представляващият не е посочен в Договора/Споразумението). 8. Документ за гаранция за участие в размер на 100 /сто/ лева (оригинален документ), за всяка обособена позиция, за която участникът участва. 9. Декларация заза липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по образец. 10. Декларации по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участие на подизпълнители - по образец, 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (когато е приложимо) -по образец. 12. Декларация за приемане на условията на проекта на договор (по образец). 13. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС); 14. Декларация по чл. 28, ал. 5 от ЗОП - по образец; 15. Доказателства за техническите възможност, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката и съответните минимални изисквания към тях (посочени в III.2.3) В Плик № 2 се поставя документ "техническо предложение" - по образец; Декларацие по чл.33, ал.4 от ЗОП - по образец. В Плик № 3 се поставя документ "Ценово предложение" - по образец.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: -
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Декларация, съдържаща списък на основните договори на участника за услуги, сходни с предмета/обхвата на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от крайния срок за подаване на оферти. В декларацията трябва да са описани стойностите на договорите, датите на приключване изпълнението им и получателите. Декларацията трябва да бъде придружена от удостоверения, издадени от получателите на услугите или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата/те Участникът следва да посочи адрес и телефон за контакт с възложителите на договорите. 2.Участникът следва да представи заверено копие на документи за собственост или договор за наем със срок, обхващащ периода за изпълнение на поръчката, на обект за производство или търговия на храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните, намиращ се на територията, на съответната обособена позиция, за която участникът е представил оферта. 3.Участникът следва да представи заверено копие на удостоверението за регистрация по чл.12 от Закона за храните, издадено от БАБХ за извършване на съответната дейност на обекта за производство или търговия на храни. Удостоверението по чл.12 от ЗХ трябва да бъде издадено на името на участника. 4.В случай, че храната няма да бъде приготвяна на мястото, на което ще се осъществява храненето, участникът следва да представи справка – декларация по образец, относно всички транспортни средства, които са на негово разположение за срока на изпълнение на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. Към декларацията да се приложат четливи, заверени копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността на специализираните превозни средства. В случай, че транспортните средства не са собствени, се прилага копие на договор за наем или договор за лизинг, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение на участника за срока на договора. Участникът следва да представи и копие на удостоверение за регистрация на съответното транспортно средство, издадено от съответния компетентен орган, за превоз на хранителни продукти. 5.В случай, че храната няма да бъде приготвяна на мястото, на което ще се осъществява храненето, участникът следва да удостовери с копие на документи за собственост или договор за наем наличието на минимум 1 (един) обект за производство на храни, регистриран в БАБХ за извършване на съответната дейност, в който обект ще се осъществява храненето на територията на съответната обособена позиция за която участника представя оферта.Участникът следва да представи заверено копие на удостоверението за регистрация от БАБХ за извършване на съответната дейност на въпросния обект, намиращ се на територията на обособената позиция, за която участникът представя оферта.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да е изпълнил минимум 3 (три) броя договори за услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години. 2.Участниците трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство или търговия на храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните, намиращ се на територията, на съответната обособена позиция, за която участникът е представил оферта. 3.Наличие на удостоверение за регистрация от БАБХ за извършване на съответната дейност, на обекта за производство или търговия на храни. 4.Участникът трябва да има собствен или нает транспорт – минимум 1 (едно) специализирано транспортно средство, в случаите когато, храната няма да бъде приготвяна на мястото, на което ще се осъществява храненето. 5. - Участникът задължително трябва да осигури обект, регистриран по чл.12 от ЗХ, който да се намира на територията на обособената позиция за която подава оферта, в който обект да се осъществява храненето, в случаите че, мястото където се приготвя храната е различно от мястото където ще се извършва храненето.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: "Време за извършване на храненето"; тежест: 40
Показател: "Количество на една порция ястие"; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.09.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.09.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.09.2015 г.  Час: 10:00
Място

Район "Източен", ул. Лев Толстой №2, стая 11

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Получаването на документацията не е обвързано с плащане. Същата може да бъде изтеглена безплатно от адреса на профила на купувача, посочен в т. I. 1 от настоящото обявление. На същия адрес се публикуват и всички отговори на запитвания, както и там се публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти поне два дни преди тази дата.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно гл. XI от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Диетично хранене кв. „Каменица“ – до 150 човека
1) Кратко описание

Диетично хранене на нуждаещите се граждани в кв. „Каменица“, Район "Източен" – до 150 човека

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

85310000

Описание:

Социални услуги

3) Количество или обем

До 150 човека за един храноден

Прогнозна стойност, без ДДС
37650 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Диетично хранене в кв. „Изгрев“ и кв. „Столипиново“ – до 150 човека
1) Кратко описание

Диетично хранене на нуждаещите се граждани в кв. „Изгрев“ и кв. „Столипиново“, Район "Източен" – до 150 човека

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

85310000

Описание:

Социални услуги

3) Количество или обем

до 150 човека за един храноден

Прогнозна стойност, без ДДС
37650 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12