Версия за печат

00185-2015-0009

BG-Белослав:

РЕШЕНИЕ

Номер: 15 от 12.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23, За: Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: Директор дирекция ИИП, Гл.юрисконсулт

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Изготвяне на работен проект за доизграждане на битово- фекална канализация, рехабилитация на съществуваща и изграждане на нова мрежа на територията на община Белослав” , включващо следните проекти: „Изготвяне на работен проект за доизграждане на битово - фекална канализация на територията на Община Белослав – ул.”Цар Иван Асен”, ул.”Бельов” и участък, заключен между улици „Д.Ватев”, ул.”Шипка” и ул.”Алеко Константинов” гр.Белослав”; «Изготвяне на работен проект за изграждане на нов водопровод на територията на Община Белослав- ул.”Цар Иван Асен” гр.Белослав”; „Изготвяне на работен проект за рехабилитация на водопровод на територията на Община Белослав – ул.”Крайбрежна”, ул.”Преслав”(юг), ул.”Дебелец”(юг) и ул.”Добруджа” с.Езерово”, включваща следните проекти: „Изготвяне на работен проект за доизграждане на битово - фекална канализация на територията на Община Белослав – ул.”Цар Иван Асен”, ул.”Бельов” и участък, заключен между улици „Д.Ватев”, ул.”Шипка” и ул.”Алеко Константинов” гр.Белослав”, включваща изготвяне на работен проект за битово-фекална канализация по улица «Цар Иван Асен» с дължина около 60 м. , ул. «Бельов»/север/ с дължина около 120 м. в гр.Белослав и участък, заключен между улици „Д.Ватев”, ул.”Шипка” и ул.”Алеко Константинов” гр.Белослав” с дължина около 70 м.; „Изготвяне на работен проект за изграждане на нов водопровод територията на община Белослав- ул. Цар Иван Асен“ гр.Белослав” , включващ изготвяне на работен проект за нов водопровод по улица «Цар Иван Асен» с дължина около 83 м. в гр.Белослав ; „Изготвяне на работен проект за рехабилитация на водопровод на територията на Община Белослав”- ул.”Крайбрежна”, ул.Преслав“ /юг/, ул.Дебелец„/юг/ и ул. ”Добруджа” с.Езерово , включващ изготвяне на работен проект за рехабилитация на водопроводна мрежа по улици: ул.”Крайбрежна” с дължина около 332м., ул.Преслав“ с дължина около 186 м., ул.Дебелец„/юг/ с дължина около 77 м. и ул. ”Добруджа” с дължина около 170 м., с.Езерово; Всички части на проектите трябва да бъдат с обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Работните проекти трябва да отговарят на изискванията за подготовка на инвестиционни проекти по ПРСР по части: -част „В и К”-Работни чертежи и детайли, по които ще се изпълняват отделните видове стоително-монтажни работи (CMP), а именно: Ситуационно решение- - Надлъжен профил по трасетата на тръбопроводите ,Напречни разрези, Монтажни планове, Детайли. -част „ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО” Да се изготви съгласно Наредба No 3/16.08.2010 за ВОБД. Да се предвидят елементите, характеризиращи организацията на движението по време на СМР в обхвата на пътя. Да се разработи сигнализация и маркировка за пътя. -част „ПБЗ”- Проектът за безопасност и здраве на обекта да се изготви в съответствие с разпоредбите на Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минимални изисквания за безопасност и здравословни условия на труда при извършване на СМР; - част „ПЛАН ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ”- Проектът да отговаря на следните нормативни изисквания и документи: Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; ЗУТ; Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минимални изисквания за безопасност и здравословни условия на труда при извършване на СМР ; част „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ“ в обхвата на проекта; - част „ГЕОДЕЗИЯ” - Трасировъчен план; Проекът да се изготви във фаза РП, съгласно Наредба №4 за обем и съдържание на инвестиционните проекти.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице предпоставки за провеждане на процедури на договаряне или състезателен диалог, вследствие на което се налага прилагането на нормата на чл.16, ал.8, във връзка с чл.14 ал.3 от ЗОП и провеждането на открита процедура по ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Желязко Митев Петров
Длъжност: Кмет на община Белослав