Версия за печат

00369-2015-0016

BG-Луковит: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А. Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.op.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/109-.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Луковит по обособени позиции Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. “Христо Ботев” № 10, бл. „Валентина Терешкова“ Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. „Кирил и Методий“ № 2, бл. „Светлина“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: гр. Луковит
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. Христо Ботев № 10, бл. „Валентина Терешкова“: Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт: • Ревизия на тротоарния пръстен около сградата, ремонт на участъците, където е налице пропадане и други повреди, както и на всички водоотвеждащи покривни елементи, с цел недопускане на атмосферни води в основната плоскост и преустановяване за напред на разрушителното действие върху конструкцията на атмосферните води; • Реконструкция на сградните канализационни отклонения от точката на присъединяване, включително и вътрешната канализационна мрежа в основите на сградата и сутерена, с цел недопускане на канализационни води в основната фуга; • Ремонт или подмяна на вътрешната ВиК инсталация в сутерена до точка на присъединяване на самостоятелните обекти на първи етаж, с цел предпазване на носещите елементи от действието на вода в следствие аварии и течове; • Ремонт на локални повреди по фасадни зидове или отстраняване на компрометираната мазилка преди изпълнение на топлоизолацията по фасадите, поради реалната опасност за преминаващи в близост до сградата хора; • Почистване и нанасяне на покритие от цименто-пясъчен разтвор в участъците с оголена армировка; • Оформяне на дилатационните фуги, съгласно изискванията; • Реконструкция на отводняването на покрива; • Подмяна на покривната хидроизолация; Изпълнение на мерки за енергийна ефективност • Топлинно изолиране на стени • топлинно изолиране и ремонт на покрив • топлинно изолиране на под • подмяна на дограма (там, където е предвидено).обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. „св.св. Кирил и Методий” №2, бл. „Светлина”. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт: • Ревизия на тротоарния пръстен около сградата, ремонт на участъците, където е на лице пропадане и други повреди, както и на всички водоотвеждащи покривни елементи, с цел недопускане на атмосферни води в основната плоскост и преустановяване за напред на разрушителното действие върху конструкцията на атмосферните води; • Реконструкция на сградните канализационни отклонения от точката на присъединяване, изпълнена с интегриран проект за подобряване водния сектор в гр. Луковит, включително и вътрешната канализационна мрежа в основите на сградата и сутерена, с цел недопускане на канализационни води в основната фуга; • Ремонт или подмяна на вътрешната ВиК инсталация в сутерена до точка на присъединяване на самостоятелните обекти на първи етаж, с цел предпазване на носещите елементи от действието на вода в следствие аварии и течове; • Ремонт на локални повреди по фасадни зидове или отстраняване на компрометираната мазилка преди изпълнение на топлоизолацията по фасадите, поради реалната опасност за преминаващи в близост до сградата хора; • Почистване и нанасяне на покритие от цименто-пясъчен разтвор в участъците с оголена армировка; • Оформяне на дилатационните фуги, съгласно изискванията; • Реконструкция на отводняването на покрива; • Подмяна на покривната хидроизолация; • Демонтаж на корозиралите метални цветарници по балконите; • Ревизия на отдушниците; Изпълнение на мерки за енергийна ефективност • Топлинно изолиране на стени • топлинно изолиране и ремонт на покрив • топлинно изолиране на под • подмяна на дограма (там, където е предвидено). Описание на дейностите: Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването. - Осъществяване на авторски надзор. Изпълнение на СМР.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000, 45260000, 45321000, 45421000, 45430000, 45332000, 71240000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи
Топлоизолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. Христо Ботев № 10, бл. „Валентина Терешкова“ – 602 668 (шестстотин и две хиляди шестстотин шейсет и осем) лв. без ДДС Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. „Кирил и Методий“ № 2, бл. „Светлина“ – 449 712 (четиристотин четиридесет и девет хиляди седемстотин и дванайсет) лв. без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
1052380 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

29.07.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размер на гаранцията за участие: За обособена позиция 1: 6 000,00 (шест хиляди) лева. За обособена позиция 2: 4 400,00 (четири хиляди и четиристотин) лева.Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN: BG13 UNCR 7000 3322 2420 76, Банков код UNCR BGSF, Уникредит Булбанк АД, офис Луковит. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от кмета на Община Луковит или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка, както следва: За обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. Христо Ботев № 10, бл. „Валентина Терешкова За обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. „Кирил и Методий“ № 2, бл. „Светлина“ Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: : IBAN: BG13 UNCR 7000 3322 2420 76, Банков код UNCR BGSF, Уникредит Булбанк АД, офис Луковит. Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията примерен образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансовите средствата по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по реда на ПМС № 18/02.02.2015 г. 1. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ до достигане на 80 % /осемдесет/ от стойността на договора с ДДС, се извършват в срок до 15 /петнадесет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура на името на съответното СС, както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Условие за извършване на междинните плащания са и документите, посочени по-долу. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ се извършват за: 4.1.1. извършени проектантски работи в размер, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след влизане в сила на Разрешение за строеж по смисъла на ЗУТ, издадено въз основа на изготвен, одобрен и съгласуван инвестиционен проект. 4.1.2. реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество реално извършена от него работа, съобразно посочената в КСС към инвестиционния проект единична цена за всяка позиция. 4.2. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва при подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, като в него са включени средствата за осъществен авторски надзор, установен със съответните документи, съгласно Наредба №3/31.07.2003г., и непредвидените разходи ( в размер на максимум 10% от стойността на СМР). *Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата. Окончателно плащане се извършва в срок до 15 /петнадесет/ дни след подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура на името на съответното СС (Сдружение на собствениците), както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по договора се приспаднат извършените плащания.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. В обявената открита процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) и в другите нормативни актове, приложими към предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие. 1.1.2. Всеки участник може да представи една оферта само за една от обособените позиции, предмет на поръчката. Не се допуска частично или непълно офериране, като констатирането на подобни непълноти води до отстраняване на участника. 1.1.3. Не се допуска представянето на варианти на оферта. 1.1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. 1.1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. 1.1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 1.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор за обединение. Следва да бъде представено копие от договора за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него. В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално сключения договор. Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 1.2.1. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; 1.2.2. е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; 1.2.3. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; 1.2.4. разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума; 1.2.5. участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. 1.2.6. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, следва да се представи и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато в офертата не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, изисква такова да бъде представено по реда на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП. За удостоверяване на цитираните по-горе изисквания, представляващите на всички членове на обединението/консорциума – участник, попълват Декларация по Образец № 4. Когато в споразумението за създаването на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, това е предпоставка участникът да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от обстоятелствата по чл.47, ал.9 ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.9 ЗОП с декларация по образец (Декларация № 3).Лице, което ще бъде ангажирано в изпълнението на СМР, следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за първа група строежи, трета категория строежи, или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация/членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден. За чуждестранно лице се представя еквивалентен документ, допускащ, съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, обект на настоящата обществена поръчка, или се представя декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон, придружен с превод на български език.Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението /всеки член на обединението, който ще изпълнява строителни работи, трябва да притежава изискуемите регистрации/.Участникът да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Застраховката трябва да е в сила към момента на отварянето на офертата. Към същата, участникът прилага декларация в свободен текст, че в случай, че бъде избран за Изпълнител на обществената поръчка, се задължава, при изтичане валидността на Застраховката за професионална отговорност да я поднови със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му. В случай, че в офертата на участника е посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват проектирането, Застраховката по чл. 171 от ЗУТ за дейност проектиране се представя за всеки един от проектантите по отделно. В този случай участникът представя Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност строителство. Изискването е приложимо за обособена позиция №1 и обособена позиция №2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. *** Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на горното трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. Изпълнителят на обществената поръчка сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.Всеки участник може да представи само една оферта.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.2.1. Удостоверение от банка или годишен финансов отчет. В последния случай, ако същият е публикуван в публичен регситър, участникът само декларира това обстоятелство с декларация в свободен текст и посочва регистъра, в който е публикуван отчета.
Минимални изисквания: 1.1. Участникът трябва да разполага със свободен финансов ресурс, съгл. чл. 50, ал. 1 от ЗОП в размер на: 1.1.1. За обособена позиция 1 - не по-малко от 120 000 (сто и двайсет хиляди) лева. 1.1.2. За обособена позиция 2 – не по-малко от 90 000 (деветдесет хиляди) лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Данните се посочват в декларация-списък на изпълнените договори, сходни с обекта на настоящата обществена поръчка (по образец), към който се прилагат следните доказателства: - посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актове въвеждане на строежите в експлоатация, с данни за компетентните органи, и актовете, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и ви строителството И/ИЛИ - удостоверения (препоръки) за добро изпълнение от възложителите, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативни изисквания. Удостоверенията следва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, И/ИЛИ -копия от документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнени строителни дейности. Документите или информацията в публичните регистри трябва по недвусмислен начин да доказват изпълнението на видовете и количества строителни работи, както и че строителните работи са изпълнени качествено и в срок. Доказва се с копия на валидни сертификати за внедрени системи - ISO 9001 - „ Системи за управление на качеството” или еквивалент, и - ISO 14001 „Системи за управление на околната среда" или еквивалент. Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Участниците следва да докажат по безспорен и несъмнен начин, че изискванията на еквивалентните стандарти/мерки съвпадат с изискванията на основния стандарт, по който участникът следва да бъде сертифициран. Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението /всеки член на обединението, който ще изпълнява строителни работи, трябва да притежава изискуемите сертификати/. Изискването се доказва със Списък на инженеро-техническия състав (образец 11), с приложени Декларации по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт (образец 12).
Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил/извършил през последните три години, считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите, успешно поне един договор за проектиране, свързан с въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност и през последните пет години, считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите, успешно поне един договор за строително-монтажни работи и/или инженеринг, свързани с въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност (забележка: изискването за изпълнени договори за проектиране се счита за покрито при изпълнението на инженеринг).Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрени системи, както следва: - ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството” или еквивалент, - ISO 14001:2004 „Системи за управление на околната среда ” или еквивалент. Обхватът на внедрените системи трябва да е за строителни дейности. Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на предмета на поръчката, в минимален състав, както следва: За изпълнение на проектирането и авторския надзор: 1. Архитект: висше образование- специалност „Архитектура”, или еквивалент; валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; 2. Строителен инженер: висше образование- специалност „Строителен инженер”, или еквивалент; валидно удостоверение за ППП, или еквивалент; 3. Инженер ОВК: висше образование- специалност „Отопление, вентилация и климатизация”, или еквивалент; валидно удостоверение за ППП; 4. Инженер ВиK: висше образование- специалност ”Инженер ВиК”, или еквивалент; валидно удостоверение за ППП; 5. Строителен инженер: висше образование- специалност „Строителен инженер”, който ще осъществява технически контрол по част Конструктивна. Валидно удостоверение за ППП; Валидно удостоверение за Технически контрол по част „Конструктивна” от КИИП или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 6. Проектант по част „Пожарна безопасност” – висше образование-”Инженер”; Валидно удостоверение за ППП ; 7. Проектант по част „ПБЗ” и проект за управление на отпадъците – висше образование- „Инженер” , валидно удостоверение за ППП. За изпълнение на СМР 1. Ръководно – експертен екип 1.1. Технически ръководител на обекта: Да има завършено образование, отговарящо на изискванията на чл.163а, ал.2 и 3 от ЗУТ; Да има най-малко 3 (три) години опит като технически ръководител. 1.2. Отговорник за контрола на качеството: Да има най-малко 2 (две) години опит в контрола по качеството на строителни обекти; Да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. 1.3. Експерт по безопасност и здраве в строителството: Да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно; Да има най-малко 2 (две) години опит като специалист по здравословни и безопасни условия на труд. Участникът трябва да има на разположение необходимия квалифициран персонал за изпълнението на поръчката /посочен по-горе /.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: „Срок за изпълнение“ ; тежест: 20
Показател: ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТП; тежест: 30
Показател: гаранционен срок ; тежест: 20
Показател: ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) ; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

2015-024

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.09.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.09.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.09.2015 г.  Час: 11:00
Място

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянетоРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Възложителят финансира дейностите със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Изборът на изпълнител, финансирането и разплащането на дейностите се извършват чрез Възложителя – община Луковит и от името и за сметка на сдружението на собствениците на сградите, предмет на обособените позиции в настоящата обществена поръчка, осигурени по реда на ПМС № 18/02.02.2015 г.. Дейностите по настоящата обществена поръчка се финансират съгласно сключени договори за целево финансиране с №№ЕЕ37/04.03.2015 г. и ЕЕ177/17.03.2015 г. между община Луковит, ББР и областен управител Ловеч.

VI.3) Допълнителна информация

1. Изпълнителят на обществената поръчка сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 2. Изпълнителите нямат право да: 2.1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП. Подизпълнителите представят Декларация Образец № 6. 2.2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 3.3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато: а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП; б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение; в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите, ако възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, както и при превъзлагане от страна на подизпълнителя на една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение; 3. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по т. 2. 4. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната по т. 2.2 и по т. 4 сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение. 6. Изпълнителят прекратява договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по т. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи, че Изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на т. 1 - 5. 7. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. 8. При приемането на работата Изпълнителят може да представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя. 9. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на т. 7. 10. т. 9 не се прилага в случаите по т. 8. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на горното трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгл. чл.120, ал.5 и ал.6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.Lukovit.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с НПЕЕМЖС Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. Христо Ботев № 10, бл. „Валентина Терешкова“
1) Кратко описание

Задължителни мерки за изпълнение на СМР по обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. „Христо Ботев” № 10, бл. „Валентина Терешкова“ Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт: • Ревизия на тротоарния пръстен около сградата, ремонт на участъците, където е налице пропадане и други повреди, както и на всички водоотвеждащи покривни елементи, с цел недопускане на атмосферни води в основната плоскост и преустановяване за напред на разрушителното действие върху конструкцията на атмосферните води; • Реконструкция на сградните канализационни отклонения от точката на присъединяване, включително и вътрешната канализационна мрежа в основите на сградата и сутерена, с цел недопускане на канализационни води в основната фуга; • Ремонт или подмяна на вътрешната ВиК инсталация в сутерена до точка на присъединяване на самостоятелните обекти на първи етаж, с цел предпазване на носещите елементи от действието на вода в следствие аварии и течове; • Ремонт на локални повреди по фасадни зидове или отстраняване на компрометираната мазилка преди изпълнение на топлоизолацията по фасадите, поради реалната опасност за преминаващи в близост до сградата хора; • Почистване и нанасяне на покритие от цименто-пясъчен разтвор в участъците с оголена армировка; • Оформяне на дилатационните фуги, съгласно изискванията; • Реконструкция на отводняването на покрива; • Подмяна на покривната хидроизолация; Изпълнение на мерки за енергийна ефективност • Топлинно изолиране на стени • топлинно изолиране и ремонт на покрив • топлинно изолиране на под • подмяна на дограма (там, където е предвидено).

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45211340, 45260000, 45321000, 45421000, 45410000, 45431100, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многофамилни жилищни сгради
Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи
Топлоизолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма
Работи по полагане на мазилка
Работи по полагане на плочки за подови настилки
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. Христо Ботев № 10, бл. „Валентина Терешкова“

Прогнозна стойност, без ДДС
602668 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 29.07.2016 г. 
5) Допълнителна информация

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от Възложителя бюджет по обекти. Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс– при установяване на оферта, надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс и/или по някое от бюджетните пера по дейности/обекти, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с НПЕЕМЖС за Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. „Кирил и Методий“ № 2, бл. „Светлина“.
1) Кратко описание

Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт: • Ревизия на тротоарния пръстен около сградата, ремонт на участъците, където е на лице пропадане и други повреди, както и на всички водоотвеждащи покривни елементи, с цел недопускане на атмосферни води в основната плоскост и преустановяване за напред на разрушителното действие върху конструкцията на атмосферните води; • Реконструкция на сградните канализационни отклонения от точката на присъединяване, изпълнена с интегриран проект за подобряване водния сектор в гр. Луковит, включително и вътрешната канализационна мрежа в основите на сградата и сутерена, с цел недопускане на канализационни води в основната фуга; • Ремонт или подмяна на вътрешната ВиК инсталация в сутерена до точка на присъединяване на самостоятелните обекти на първи етаж, с цел предпазване на носещите елементи от действието на вода в следствие аварии и течове; • Ремонт на локални повреди по фасадни зидове или отстраняване на компрометираната мазилка преди изпълнение на топлоизолацията по фасадите, поради реалната опасност за преминаващи в близост до сградата хора; • Почистване и нанасяне на покритие от цименто-пясъчен разтвор в участъците с оголена армировка; • Оформяне на дилатационните фуги, съгласно изискванията; • Реконструкция на отводняването на покрива; • Подмяна на покривната хидроизолация; • Демонтаж на корозиралите метални цветарници по балконите; • Ревизия на отдушниците; Изпълнение на мерки за енергийна ефективност • Топлинно изолиране на стени • топлинно изолиране и ремонт на покрив • топлинно изолиране на под • подмяна на дограма (там, където е предвидено).

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45211340, 45261410, 45321000, 45421000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многофамилни жилищни сгради
Работи по изолации на покривни конструкции
Топлоизолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма

3) Количество или обем

Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. „Кирил и Методий“ № 2, бл. „Светлина“

Прогнозна стойност, без ДДС
449712 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 29.07.2016 г. 
5) Допълнителна информация

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от Възложителя бюджет по обекти. Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс– при установяване на оферта, надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс и/или по някое от бюджетните пера по дейности/обекти, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.