03788-2014-0008

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202218735

Център за градска мобилност ЕАД, бул. Княгиня Мария Луиза №84, За: Веселин Тодоров, Лъчезар Пеков, Розалина Богатинова, Република България 1202, София, Тел.: 029236 460; 028015 273; 029236 202, E-mail: office@sofiatraffic.bg, Факс: 02 8319071

Място/места за контакт: Център за градска мобилност ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.sofiatraffic.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofiatraffic.bg/bg/common/profil-na-kupuvacha/p/1.

I.2) Основна дейност

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката

"Изграждане, внедряване и поддръжка на Система за автоматично позициониране на превозните средства на градския транспорт"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Поръчката включва: 1. Изграждане на Система за автоматично позициониране и управление на превозните средства на градския транспорт, включваща: • Разработване, доставка и внедряване на софтуер за автоматично позициониране и управление на превозните средства на градския транспорт; • Доставка, монтаж и инсталация на хардуер, обслужващ системата; • Доставка и монтаж на бордово оборудване към наличния подвижен наземен състав на обществения градски транспорт в гр. София - оборудване за локализиране на превозно средство, за прехвърляне на данни към сървър и за информиране на водача на превозно средство за движението му съгласно разписанието (графика); • Интеграция със свързани системи и подсистеми на „Център за градска мобилност” ЕАД; 2. Обучение на служители на „Център за градска мобилност” ЕАД и транспортните оператори за работа със системата; 3. Приемателни тестове на системата и отчетност на основните етапи, свързани с изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката, а именно: изготвяне на дизайн, доставка, монтаж, изпитвания и въвеждане в експлоатация на системата; 4. Поддръжка и актуализация на внедрения софтуер в рамките на договора; 5. Поддръжка на инсталирания хардуер, обслужващ системата; 6. Сигурност, надеждност, непрекъснатост и резервираност над информацията при реализацията на Системата за автоматично позициониране на превозните средства.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

34923000, 48800000, 35711000, 48000000, 48810000

Описание:

Оборудване за контрол на пътното движение
Информационни системи и сървъри
Системи за управление, контрол и комуникация
Софтуерни пакети и информационни системи
Информационни системи


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1967000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 118 - 211017 от 21.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: ДЗОП-9 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

19.06.2015 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

4

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

ИНФОСИСТЕМС ЕЙДЖЪНСИ ДЗЗД, ЕИК 176891294, бул. Никола Й. Вапцаров №53Б, Мандарин офис център, Република България 1407, София, Тел.: 08968 23007, E-mail: m.haylezov@infosys.bg

URL: www.infosys.bg.

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 2000000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1967000 BGN без ДДС


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка/и във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.08.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „БАЛИСТИК СЕЛ” ЕООД, ЕИК - 201055457 2. „ИНФОСИСТЕМС ЕЙДЖЪНСИ” ДЗЗД: АДВАРТАЙЗИНГ ЕЙДЖЪНСИ АД, ЕИК - 202119731 ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, ЕИК - 131138032 3. „КОНСОРЦИУМ ЛОТСИСКОМ” ДЗЗД: ЛОТ ООД, ЕИК - 202869455 С ЕНД С ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК - 175355233 4. „КОНСОРЦИУМ ИТРАНС – СОФИЯ” ДЗЗД: СКОРТЕЛ ООД, ЕИК - 040653607 ДАТЕКС ООД, ЕИК - 000713391 ИНТЕРПРО СОЛЮШЪНС ООД, ЕИК - 200417978 МУСАТ АД, ЕИК - 131275020


ПРИЛОЖЕНИЕ Г2

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС), съгласно Директива 2004/17/ЕО