Версия за печат

00038-2015-0042

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 107 от 04.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: инж. Янка Здравкова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/177-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Упражняване на строителен надзор на обект: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УРНОВА СТЕНА В ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. ГАБРОВО“ I-ви етап.

II.3) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка е с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УРНОВА СТЕНА В ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. ГАБРОВО“ I-ви етап. Обект на обществената поръчка е „предоставянето на услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 87 от 03.07.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 38-2015-42
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

675589

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

03.07.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Не е подадена нито една оферта за участие

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Нела Илиева Рачевиц
Длъжност: За кмет на Община Габрово, съгл. з-д № 1635/ 31.07.2015г. на Кмета на Община Габрово