Версия за печат

00684-2015-0011

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: VII-16-13 от 31.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Болница Лозенец, гр. София 1407, ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Място/места за контакт: Григор Манчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=92.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на Болница “Лозенец”“ за период от 12 месеца

II.3) Кратко описание на поръчката

“Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на Болница “Лозенец”“ за период от 12 месеца

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: VII-16-2 от 23.06.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-672980
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 12 - 222281 от 27.06.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 684-2015-11
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

672980

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

23.06.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

На основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП ПРЕКРАТЯВАМ ЧАСТИЧНО, откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на Болница “Лозенец”“ за обособени позиции № 2, 6, 13, 17 и 18, тъй като всички представени оферти по тези обособени позиции не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

обособени позиции: 2 N05BA12 Alprazolam tablet 0,25 mg табл 6 A02BC05 Esomeprazole gastro-resistant tablets 20 mg табл 13 J01FA10 Azithromycin film-coated tablets 500 mg филм табл 17 L04AA06 Mycophenolic acid /Mycophenolate mofetil capsules, hard/capsule 250 mg mg капс 18 J01MA02 Ciprofloxacin/ в т.ч. hydrochloride tabl. film - coated 500 mg филм табл

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

31.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Десислава Стоянова
Длъжност: упълномощено лице