Версия за печат

00684-2015-0015

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901901

Болница Лозенец, ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55.

Електронен достъп до информация: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=96.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции за период от 12 месеца”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ул. "Козяк" 1
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции за период от 12 месеца”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33186100, 33182220, 33184200, 33184300, 33140000, 33194100, 33182000, 33695000, 33141240, 33141210, 33698000

Описание:

Оксигенатор (апарат за обогатяване на кръвта с кислород)
Сърдечна клапа
Съдови протези
Сърдечни протези
Медицински консумативи
Уреди и инструменти за перфузия
Уреди за подпомагане на сърдечната дейност
Всички други продукти за нетерапевтични цели
Аксесоари за катетър
Катетри с балон
Продукти за клинична употреба

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

“Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции за период от 12 месеца”

Стойност, без да се включва ДДС
1597000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Обособена позиция Гаранция за участие I Оксигенатори 6 370,00 /шест хиляди триста и седемдесет/ лв II Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron 4 145,00 /четири хиляди сто четиридесет и пет/ лв III Сърдечни клапни протези - биологични, със стент 2 100,00/ две хиляди и сто/ лв IV Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени 250,00 /двеста и петдесет/ лв V Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена 150,00 /сто и петдесет/ лв VI Съдова протеза за гръдна аорта - с колагеново покритие 200,00 /двеста/ лв VII Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове - дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин - прави 95,00 /деветдесет и пет/ лв VIII Съдови протези - бифуркационни, дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин 63,00 /шестдесет и три/ лв IX Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза 420,00 /четиристотин и двадесет/ лв X Сърдечна клапна протеза - кондюит, с биологична клапна протеза 30,00 /тридесет/ лв XI Сърдечна клапна протеза - кондюит, с оформени синуси на Valsalva 40,00 /четиридесет/ лв XII Полиестерен съдов пач 50,00 /петдесет/ лв XIII Плетена полиестерна заплатка за сърдечно-съдови реконструкции 50,00 /петдесет/ лв XIV Канюли и сетове за ЕКК 1 200,00 /хиляда и двеста/ лв XV Съдов турникет 25,00 /двадесет и пет/ лв XVI Балони за контрапулсатор 260,00 /двеста и шестдесет/ лв XVII Епруветки за измерване на АСТ 170,00 /сто и седемдесет/ лв XVIII Аксесоари, използвани при хирургия на вените 20,00 /двадесет/ лв XIX Катетри Фогарти 22,00 /двадесет и два/ лв XX Продукти за клинична употреба от политетрафлуороетилен 150,00 /сто и петдесет/ лв XXI Кабел за пейсмейкър 140,00 /сто и четиридесет/ лв XXII Каротидни шънтове и дистални перфузионни катетри 20,00 /двадесет/ лв Гаранцията за изпълнение е 3 % от стойността на договора без ДДС

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до 60 /шестдесет/ дни след представяне на фактура

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва самостоятелно или само в едно обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът следва да представи: 1. Представяне на участника, което включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Оригинална декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, а именно: декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, по чл. 47, ал. 2, т. 1 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена по приложен към документацията за участие образец, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията следва де се включи и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; . 2. При участници обединения – заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие изготвена по приложения в документацията проект или заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Оригинална декларация, изготвена по приложен в документацията за участие образец за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП; 5. Оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители, следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен към документацията за участие образец .6. Оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор, представляващ част от документацията за провеждане на процедурата, изготвена по приложен към документацията за участие образец;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Документи за представяне на участниците, които включават: -Представяне на участник -Декларация за единния идентификационен код -Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП -Оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума Доказателства за техническите възможности и професионална квалификация на участника: -Разрешение за търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия издаден от компетентен орган на съответната държава -Списък с производителите на оферираните продукти и оторизационни писма на името на участника от а/ производителят на медицинското изделие или б/ упълномощеният представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, валидно за срока на изпълнение на поръчката, от което е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в процедурата за възлагане на обществена поръчка с изделията на производителя - Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или друга еквивалентна система за управление на качеството с обхват на сертификация с обхват сходен с предмета на поръчката /обособената позиция - Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за изпълнени доставки от участника еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка Към декларацията участниците представят доказателства за извършените доставки -Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП за образованието, професионалния опит и квалификация на екипа за изпълнение на поръчката -Декларация, че участниците разполагат с помещения за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ -Декларация, че участниците притежават или разполагат с транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ - Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на договора -Декларация, че участникът ще осигури мостри на всеки един от оферираните артикули в срок до 3 /три/ работни дни след поискване - Декларация по чл. 55, ал.5 и ал.6 от ЗОП - Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП -Декларация за съгласие за участие като подизпълнител -Доказателства, че участникът ще разполага с ресурсите на трето лице -Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5 от ЗМИП -Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП -Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДР, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2) - Tехническо предложение/за всяка обособена позиция, за която се участва/ -Сертификат за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ –(представят се за обособени позиции I, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII и XXIII, посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят); - Декларация, че оферираните продукти по обособени позиции II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X и XI са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки -Сертификат по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен на производителя -Подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба -Декларация за остатъчен срок на годност на оферираните продукти минимум 70% Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът може да приложи, ако прецени за необходимо, и Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят ще отстранява от участие в откритата процедура всеки участник, който не отговаря на нормативноустановените изисквания, на изискванията в ЗМИ и на специалните изисквания, посочени в настоящата документацията за участие или е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което е непълно /трябва да се оферират всички подпозиции от съответната обособена позиция/ и/или не отговаря на Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. Изисквания към участниците: -Участниците трябва да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл. 77 от ЗМИ. -Участниците трябва да са оторизирани от производителя на медицинското изделие или упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ да продават медицинските изделия в България. - Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на поръчката/обособената позиция, за която кандидатстват. - Участниците трябва да имат опит в доставката на медицински консумативи по предмета на поръчката. Като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили договори с идентичен или сходен предмет на обществената поръчка. -Участниците трябва да разполагат с екип от експерти, които да изпълнят професионално и качествено поръчката, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството. - Участниците трябва да разполагат с помещения за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката. -Участниците трябва да притежават или разполагат с транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ. - Участниците трябва да осигурят необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на договора. - Участниците трябва да осигурят мостри на всеки един от оферираните артикули в срок до 3 /три/ работни дни след поискване. -Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Третото/ите лице/а може да бъде/ат посочено/ите подизпълнител/и, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. -Участниците могат да посочат без ограничения ползването на подизпълнители. -Възложителят ще отстранява от участие в откритата процедура всеки участник, който не отговаря на нормативноустановените изисквания, на изискванията в ЗМИ и на специалните изисквания, посочени в настоящата документацията за участие. Изисквания към изпълнението на обществената поръчка: - Участниците трябва да оферират медицински изделия, които притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл. 14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ. -Участниците трябва да оферират продукти по обособени позиции II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X и XI, които са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. -Участниците трябва да оферират продукти на производител, който е внедрил стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен. -Оферираните продукти трябва да имат остатъчен срок на годност минимум 70 % /седемдесет процента/. -Участниците трябва да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: предложена цена; тежест: 60
Показател: качество; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 44 - 075704 от 04.03.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.09.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.09.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.09.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на болница "Лозенец"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.07.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Оксигенатори
1) Кратко описание

Оксигенатори

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33186100

Описание:

Оксигенатор (апарат за обогатяване на кръвта с кислород)

3) Количество или обем

Оксигенатори

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
637000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron
1) Кратко описание

Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33182220

Описание:

Сърдечна клапа

3) Количество или обем

Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
414500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Сърдечни клапни протези - биологични, със стент
1) Кратко описание

Сърдечни клапни протези - биологични, със стент

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33182220

Описание:

Сърдечна клапа

3) Количество или обем

Сърдечни клапни протези - биологични, със стент

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
210000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени
1) Кратко описание

Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33182220

Описание:

Сърдечна клапа

3) Количество или обем

Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
25000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена
1) Кратко описание

Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33182220

Описание:

Сърдечна клапа

3) Количество или обем

Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
15000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Съдова протеза за гръдна аорта - с колагеново покритие
1) Кратко описание

Съдова протеза за гръдна аорта - с колагеново покритие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33184200

Описание:

Съдови протези

3) Количество или обем

Съдова протеза за гръдна аорта - с колагеново покритие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
20000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове - дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин - прави
1) Кратко описание

Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове - дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин - прави

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33184200

Описание:

Съдови протези

3) Количество или обем

Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове - дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин - прави

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
9500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Съдови протези - бифуркационни, дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин
1) Кратко описание

Съдови протези - бифуркационни, дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33184200

Описание:

Съдови протези

3) Количество или обем

Съдови протези - бифуркационни, дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6300 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза
1) Кратко описание

Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33184300

Описание:

Сърдечни протези

3) Количество или обем

Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
42000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Сърдечна клапна протеза - кондюит, с биологична клапна протеза
1) Кратко описание

Сърдечна клапна протеза - кондюит, с биологична клапна протеза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33184300

Описание:

Сърдечни протези

3) Количество или обем

Сърдечна клапна протеза - кондюит, с биологична клапна протеза

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Сърдечна клапна протеза - кондюит, с оформени синуси на Valsalva
1) Кратко описание

Сърдечна клапна протеза - кондюит, с оформени синуси на Valsalva

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33184300

Описание:

Сърдечни протези

3) Количество или обем

Сърдечна клапна протеза - кондюит, с оформени синуси на Valsalva

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Полиестерен съдов пач
1) Кратко описание

Полиестерен съдов пач

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Полиестерен съдов пач

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Плетена полиестерна заплатка за сърдечно-съдови реконструкции
1) Кратко описание

Плетена полиестерна заплатка за сърдечно-съдови реконструкции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Плетена полиестерна заплатка за сърдечно-съдови реконструкции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Канюли и сетове за ЕКК
1) Кратко описание

Канюли и сетове за ЕКК

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33194100

Описание:

Уреди и инструменти за перфузия

3) Количество или обем

Канюли и сетове за ЕКК

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
120000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Съдов турникет
1) Кратко описание

Съдов турникет

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съдов турникет

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Балони за контрапулсатор
1) Кратко описание

Балони за контрапулсатор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33182000

Описание:

Уреди за подпомагане на сърдечната дейност

3) Количество или обем

Балони за контрапулсатор

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
26000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Епруветки за измерване на АСТ
1) Кратко описание

Епруветки за измерване на АСТ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33695000

Описание:

Всички други продукти за нетерапевтични цели

3) Количество или обем

Епруветки за измерване на АСТ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
17000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Аксесоари, използвани при хирургия на вените
1) Кратко описание

Аксесоари, използвани при хирургия на вените

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141240

Описание:

Аксесоари за катетър

3) Количество или обем

Аксесоари, използвани при хирургия на вените

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Катетри Фогарти
1) Кратко описание

Катетри Фогарти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141210

Описание:

Катетри с балон

3) Количество или обем

Катетри Фогарти

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Продукти за клинична употреба от политетрафлуороетилен
1) Кратко описание

Продукти за клинична употреба от политетрафлуороетилен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33698000

Описание:

Продукти за клинична употреба

3) Количество или обем

Продукти за клинична употреба от политетрафлуороетилен

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
15000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Кабел за пейсмейкър
1) Кратко описание

Кабел за пейсмейкър

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33698000

Описание:

Продукти за клинична употреба

3) Количество или обем

Кабел за пейсмейкър

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
14000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Каротидни шънтове и дистални перфузионни катетри
1) Кратко описание

Каротидни шънтове и дистални перфузионни катетри

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141240

Описание:

Аксесоари за катетър

3) Количество или обем

Каротидни шънтове и дистални перфузионни катетри

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване