Версия за печат

00016-2015-0002

BG-Априлци: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул. Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-494-00016_2015_0002.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка и монтаж на оборудване за туристическа пътека „Кръста“ и Информационно – туристически център”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: град Априлци
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка и монтаж на соларни лампи за туристическа пътека „Кръста” Включва доставка и монтаж на 45 соларни лампи, с мощност 10 - 16 W, с необходимите аксесоари и стълбове от неръждаема стомана с височина мин 3 м.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31500000

Описание:

Осветителни уреди и електрически лампи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
48777.3 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00016-2015-0002

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 649655 от 20.02.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 00016-2015-0002-1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка и монтаж на соларни лампи за туристическа пътека „Кръста"
V.1) Дата на сключване договора
20.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
24.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕВРОГЕЙМС ООД, ЕИК 103851092, ж.к.”ТРОШЕВО” № 32, вх. Е, ет. 1, ап. 76, Република България 9009, Варна, Тел.: 052 731747, E-mail: plazmax_varna@abv.bg, Факс: 052 731747

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 57960 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 48777.3 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Финансирането се осъществява по сключен договор за отпускане на финансова помощ № 11/313/00092 от 06.07.2012 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Априлци по мярка 313 ”Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепени от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

30.07.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"ЕВРОГЕЙМС" ООД, гр.Варна; "МЕГА ЕЛ" ЕООД, гр.София; ЕТ "ИВАН СЛАВОВ", гр.Сливен; "ЕНТЕЛ" ЕООД, гр.София; "ЕКОВЕЦЕ" ЕООД, гр.София


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор