Версия за печат

01558-2015-0005

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 5 от 28.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БДЖ-Товарни превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: инж. Катя Стоянова, Република България 1080, София, Тел.: 0882 025755, E-mail: bdzcargo@bdz.bg, Факс: 02980 0494

Място/места за контакт: Материално-техническо осигуряване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bdzcargo.bdz.bg/bg.

Адрес на профила на купувача: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izbor-na-operator-za-izrabotvane-i-dostavka-na-vaucheri-za-hrana-za-pravoimashtiia-personal-na.html.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от четири години”, съгласно изискванията на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

II.3) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка с предмет:„Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от четири години” е за сключване на рамково споразумение за избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал от „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от четири години”, съгласно изискванията на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

30199770, 22000000

Описание:

Купони за храна
Печатни материали и свързани с тях продукти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 8 от 14.07.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-677347
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 137 - 253611 от 18.07.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1558-2015-5
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

677347

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.07.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Вместо:

Дата: 25.08.2015 г. Час: 10:00

Да се чете:

Дата: 25.08.2015 г. Час: 14:00

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Любомир Симеонов Илиев
Длъжност: Управител на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД