01389-2015-0003

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: 12 от 27.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна 48, За: Димитър Атанасов - експерт Обществени поръчки, РБългария 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gtvarna.com..

Адрес на профила на купувача: http://pk.gtvarna.com/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна”

II.3) Кратко описание на поръчката

„Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна” Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на финансова институция за предоставяне на кредит с цел погасяване на просрочени задължения към кредитори на дружеството за периода 2011 – 2015 г., съгласно Решение № 2064-3 от Протокол № 40/30.03.2015 г. на Общински съвет Варна.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

66113000

Описание:

Услуги по предоставяне на кредит

ІI.5) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 8 от 19.06.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-672541
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1389-2015-3
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

19.06.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

След отваряне на всички пликове на участника и при спазване на изискванията на ЗОП, комисията извърши проверка и констатира, че Ценовото предложение на участника не отговаря на приложения образец към поканата. Участникът не се е съобразил с параметрите, по които се движи процедурата на договаряне без обявление и е изписал в повече съдържание в т. 8, а именно участника е добавил следното: Обезпечение на кредита: Договор за поръчителство, сключен с Община Варна, в качеството на поръчител по кредита; Застраховане по кредита, в полза на Банката за целия срок на кредита. В процеса на провеждане на процедурата Комисията констатира, че за провеждане на процедура на договаряне без обявление следва да бъдат налице предвидените в чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП условия за провеждане, а именно: открита е открита по вид процедира, което е прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП; първоначално обявените условия не са съществено променени. Първоначалните условия по процедурата, в които са определени параметрите към участниците, с които те следва да се съобразяват и които в последствие стават задължителен реквизит на процедурата на договаряне без обявление са условия, които са взети с Решение № 2064-3 от Протокол № 40/30.03.2015 г. на Общински съвет Варна. и които не могат да бъдат изменяни в хода на провеждане на договарянето. Видно от представеното от участника Ценово предложение, същия го е изменил като е добавил две нови предложения за обезпечение, който не са били предмет на взетото решение на принципала Общински съвет Варна, с което и участника е изменил съществено първоначалните условия, които възложителя е заложил. Във връзка с тези констатации и при проведените на заседанието разговори с представителя на участника, комисията не успя да проведе договаряне по първоначално посочените параметри за определяне параметрите по договора съгласно изискванията на Възложителя. Във връзка с всичко изложено процедурата с предмет „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна” следва да бъде прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно офертата не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Злати Петров Златев
Длъжност: Изпълнителен директор на "Градски транспорт" ЕАД