Версия за печат

01605-2015-0011

BG-София: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул.Иван Вазов №3, За: Вера Захова; Любомир Младенов, Република България 1080, София, Тел.: 0884 228812; 0884 929409, E-mail: [email protected], Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки,отдел Финансов мениджмънт

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/profile.html.

Електронен достъп до информация: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/zastrahovatelna-usluga-chrez-skliuchvane-na-zaduljitelna-zastrahovka-zlopoluka-na-putnicite-v-4317.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Железопътни услуги

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

„Застрахователна услуга, чрез сключване на задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществен транспорт” за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от пет години”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 6 (06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги))
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
на територията на РБългария
Код NUTS: BG
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Застрахователна услуга, чрез сключване на задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществен транспорт” за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от пет години”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Техническата спецификация за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на задължителна застраховка "Злополука на пътниците в обществен транспорт" на Възложителя към документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
5457497 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

60

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие, представляваща абсолютна сума в размер на 32 800,00 лв.Тази гаранция е валидна 180 дни след крайния срок за получаване на заявленията за участие в процедурата. За задържането и освобождаването на гаранцията за участие се прилагат разпоредбите на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 2.Гаранция за изпълнение на обществената поръчка - 2,5 % от стойността на договора, със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на договора. Гаранциите се представят по избор на участника под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция по приложените към документацията за участие образци- Приложения №11 и № 12 или парична сума (депозит), внесена по сметката на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД в лева в Банка ОББ, клон „Света София”, IBAN: BG 57UBBS80021052226520, BIC: UBBSBGSF.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на годишната застрахователна премия се извършва на 4 равни тримесечни вноски по банков път в срок до 10 /десет/ работни дни след получаването на съответната застрахователна Сметка/Дебит нота на името на Възложителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Заявление за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да представи всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в Закона за обществени поръчки и на предварително обявените от Възложителя условия в документацията за участие.Заявлението задължително съдържа: 1. Списък на документите,съдържащи се в заявлението,съгласно чл.77, ал.3 и 4 от ЗОП, подписан от законния представител на участника или изрично упълномощено от него лице. 2.Представяне на кандидата, във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП,по приложен образец,Приложение №1 /обр.1/ към документацията за участие, съдържащо: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47,ал. 9 и в) доказателства за упражняване на застрахователна дейност на територията на Република България, съгласно условията и реда на Кодекса на застраховането, в чийто обхват е включена и застраховката 2.1. Чуждестранните юридически или физически лица представят документите по а), б) и в), в официален превод, съгласно §1 т.16а от ДР на ЗОП. 3. В случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, към заявлението се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие, в което задължително се посочва представляващия. 4. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/ или декларация в свободен текст за липса на такава регистация. 5. Заверено копие на валиден Лиценз, издаден от Комисията за финансов надзор или друг компетентен орган, съгласно Кодекса за застраховането, доказващ правото на кандидата да извършва застрахователната дейност на територията на Република България, в чийто обхват е включена застраховката «Злополука на пътниците» в обществен транспорт» или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган в държава-членка на Европейския съюз / прилага се към представянето на кандидата/. 6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо представянето на кандидата (оригинал) – представя се, когато представянето на кандидата не е подписано/а от управляващия и представляващ кандидата съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише заявлението и да представлява кандидата в процедурата. 7. Декларации: 7.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение №1 /обр.2/ към документацията за участие от съответните лица, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП /към представянето на кандидата/. 7.2. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно образеца – Приложение №6 към документацията за участие. /Представя се задължително от подизпълнителите в случай, че кандидатът е декларирал ползването на подизпълнители към представянето по т. 2/ 7.3. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, съгласно образеца – Приложение № 7 към документацията за участие. 7.4. Декларация за приемане на условията на проекта на договор във връзка с чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - попълнена и подписана от представляващия кандидата, съгласно образеца – Приложение № 8 към документацията за участие. 7.5. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 9 към документацията за участие. Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват. По своя преценка участниците могат да представят доказателства за икономическо и финансово състояние - съгласно чл.50 от ЗОП, чрез представяне на посочените в чл.50, ал. 1 от ЗОП документи, а при обективна невъзможност за представяне на документи по чл.50, ал.1, т.1 или т.2 от ЗОП - друг документ.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък по чл.51,ал.1, т.1 от ЗОП на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (под сходни услуги се има предвид застрахователни услуги по застраховане на пътници в обществен транспорт), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, с посочване на стойностите, датите и получателите/оригинал/, заедно с минимум 2 /две/ доказателства за извършените услуги под формата на удостоверения /минимум две/, поне едно от които е свързано с такива застрахователни услуги за обществен превоз, осъществяван чрез релсови превозни средства, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата– Приложение № 5 /образец/. Изискване на Възложителя за допустимост: кандидатите следва да са изпълнили през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, минимум 2/две/ услуги с предмет, еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, поне едно от които е свързано с такива застрахователни услуги за обществен превоз, осъществяван чрез релсови превозни средства. 2. Списък на офисите/клоновете на кандидата на територията на Република България /представен в оригинал/, с посочени адреси и телефони. Изискване на Възложителя за допустимост: кандидатите следва да имат офиси/клонове минимум в 28-те областни центрове на територията на Република България.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Кодекс на застраховането, в сила от 01.01.2006 г., подзаконовите актове по прилагането му.

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Годишно тарифно число (ГТЧ); тежест: 50
Показател: Допълнително рисково покритие; тежест: 40
Показател: Обслужване при щета; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 044 - 076982 от 04.03.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
26.08.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие е достъпна на сайта на БДЖ www.bdz.bg , раздел "Профил на купувача", "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД. Документацията може да се предостави на всяко лице, което я изиска, включително и да се изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща в лева, по банков път, по банковата сметка на Възложителя "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в ОББ, клон "Света София", BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, или в касата на Възложителя, на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, ет.2, стая 219, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа. Посочената стойност за закупуване на документацията е в лева с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
26.08.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.08.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, заседателна зала.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл.88, ал.2 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отваряне на документите.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от раздел III.2.1 8. Когато кандидатът предвижда, че ще използва/няма да използва подизпълнители, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, в „Представяне на кандидата” – Приложение № 1 / образец 1/ посочва подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в заявлението на друг участник не може да представя самостоятелно заявление. Когато кандидат в процедурата е обединение, се прилага чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилага чл.56, ал.4 от ЗОП. 9. Документ за гаранция за участие в оригинал. Не могат да участват и задължително се отстраняват от процедурата кандидати, при наличието на обстоятелствата по чл.69, ал.1 и/или чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП и в случай, че за кандидат се установи, че е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или че е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.Наличието на техническо предложение и първоначална ценова оферта в заявлението води до отстраняване на кандидатите от участие в процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: [email protected], Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.07.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ