Версия за печат

01954-2015-0003

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ИК-0-359 от 27.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Национална компания индустриални зони ЕАД, ул. „Ангел Кънчев” №1, етаж 4, За: Владимир Павлов, България 1000, София, Тел.: 02 8902902, E-mail: office@nciz.bg, Факс: 02 9871684

Място/места за контакт: началник отдел ОПИО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.industrialzones.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.nciz.bg/article/view/15.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейност


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Проектиране и строителство /инженеринг/ на ЛОКАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ /ЛПСОВ/ за Икономическа зона София-Божурище, общ Божурище, Софийска област", в ПИ 000273, в землище на с. Гурмазово, общ. Божурище,

II.3) Кратко описание на поръчката

Дейностите по изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство /инженеринг/ на ЛОКАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ /ЛПСОВ/ за Икономическа зона София-Божурище, общ Божурище, Софийска област", в ПИ 000273, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в землище на с. Гурмазово, общ. Божурище, в съответствие с обема, параметрите, качеството и последователността, предвидени в договора, Техническите спецификации, Офертата на Изпълнителя, Техническото предложение, Ценовата оферта, документацията за участие в процедурата и одобрените работни проекти, са в следния обхват: 1.1.1. Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 1.1.2. Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; 1.1.3. Получаване на разрешение за строеж, въз основа на одобрен работен инвестиционен проект в съответствие с чл. 148 от ЗУТ, съгласно чл. 152, ал. 2 от ЗУТ и законосъобразно започване на строителството; 1.1.4. Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ и съпътстващата техническа инфраструктура, доставки и монтаж на машини и съоръжения, автоматизация, единични и комплексни изпитания, замервания и предаване на обекта с констативен акт „Образец 15” и Протокол за 72- часова проба „Образец 17”; 1.1.5. Изготвяне на документация по време на строителството и екзекутивна документация съгласно ЗУТ. 1.1.6. Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; 1.1.7. Геодезическо заснемане на целия обект за нанасяне на сграда и инженерни проводи ( ВиК мрежи, електроснабдяване, и др.) в кадастъра по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър и получаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че данните, подлежащи на отразяване, са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри.; 1.1.8. Обучение на персонала, осигуряване на ръководства по поддръжка и експлоатация, контрола на настройките, измервателните системи и уреди и подпомагане на въвеждането в експлоатация на ПСОВ; 1.1.9. Съобщаване, отстраняване на дефекти, наблюдаване пречиствателните процеси, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на ПСОВ;

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45232400, 71240000, 80531000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни колектори
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Услуги по промишлено и техническо обучение

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ИК-0316 от 07.07.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1954-2015-3
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

676283

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

08.07.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

На основание чл.39, ал.1, т.6. от ЗОП се прекратява настоящата обществена поръчка с мотивите, че след откриването на процедурата и след изтичане на срока за възможност за промяна на обявлението и документацията съгласно чл.27а от ЗОП са открити пропуски и грешки в документацията, които няма възможност да се отстранят без да се променят условията, при които се провежда процедурата, в т.ч. не са публикувани на Профила на купувача Количествената сметка и Приложение 17, неразделна част от документацията за участие.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Атанас Николаев Ненов
Длъжност: Изпълнителен директор на "НКИЗ" ЕАД