Версия за печат

02709-2015-0040

BG-Ботевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца, местност Витиня, п.к. № 7, За: Тошко Петков, България 2140, гр. Ботевград, За: Тошко Петков, България 2140, Ботевград, Тел.: 0723 98745, E-mail: ddsvitinia@abv.bg, Факс: 0884 858496

Място/места за контакт: ДЛС Витиня

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150727ynwa5181423.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: териториално поделение на държ. предприятие

Основна дейност на възложителя

Друг: дърводобив, лов и опазване на горски територии

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на горива за нуждите на земеделска, горска и друга техника на ДЛС “Витиня” – франко ДЛС “ Витиня

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ДЛС Витиня
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на горива за нуждите на земеделска, горска и друга техника на ДЛС “Витиня” – франко ДЛС “ Витиня

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ПРОДУКТ ЛИТРИ 1.Бензин А 95 12000 ;2.Газ – пропан бутан 9000

Прогнозна стойност без ДДС
35000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.03.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Кандидатите внасят гаранция за участие в процедурата както следва:Позиция 1-250 лв; Позиция 2-100 лв. , вносими в касата на ДЛС Витиня или по банковата сметка на ДЛС “Витиня”, ЦКБ АД, КЛОН ЕТРОПОЛЕ, ОФИС БОТЕВГРАД, IBAN: BG91CECB979010D1542700; BIC:CECBBGSF. Кандидатите, определени от възложителя за изпълнители на обществената поръчка, трябва да представят гаранция за изпълнение на договора в размери, посочени в таблицата по-горе. Гаранцията се внася по горепосочената сметка, преди подписване на договора и се освобождава до 3 /три/ работни дни от неговото приключване. В случай на невнасяне от страна на изпълнителя на гаранцията за изпълнение, договор не се сключва и се поканва кандидатът, класиран на второ място. Кандидатите следва да представят документи за внесени гаранции за участие. Задържането и освобождаването на гаранционната сума става по реда на Закона за обществените поръчки; гаранционната сума на кандидата, с когото възложителят сключи договор за обществена поръчка се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

По банков път.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се изготвя и се поставя в плик- общ изготвен и подпечатан от участника, подписан от представляващия участника и трябва да съдържа минимум следните документи: Списък на документите за участие с подпис и печат на участника ; 2. Административни сведения ; 3. Документ за внесена гаранция за участие; 4. Документ за закупена документация; 5. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; регистрация по ДДС; 6. Декларации по образец за липса на обстоятелства по чл. 47 ал.1, ал.2 и ал.5 7. Годишен финансов отчет за 2013 година; 8. Списък с притежаваните обекти за продажба на горива; 9. Документ, удостоверяващ, че кандидатът е дистрибутор на горива и български моторни масла; 10. Препоръки/референции; 11. Ценова оферта ; 12. Декларация за участие на подизпълнители ; Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и приложените в документацията .13. Техническо предложение.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Счетоводен отчет за 2014 г.на ЮЛ.
Минимални изисквания: Счетоводен отчет за 2014 г.на ЮЛ.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изисквания към качеството на горивата - Горивата трябва да отговарят на качеството на течните горива и да съответстват на изискванията на чл.8 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003 г. и измененията и допълненията към нея, приети с Постановление №114 от 28 април 2011 г. – обн. – ДВ, бр.36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г. Несъответствията в показателите за качеството на доставените продукти – предмет на поръчката, се установява с акт, издаден от акредитирани от Изпълнителна агенция “Българска служба по акредитация” (ИА “БСА”) лаборатории. 2. Други изисквания за изпълнение на поръчката Участниците в обществената поръчка трябва да разполагат с бензиностанции и да имат надлежно обявен проверим стоков ценоразпис за номенклатурата продукти – предмет на поръчката. Предложената цена без ДДС за 1 л от продуктите – предмет на поръчката, не трябва да надвишава съответната цена на дребно по ценоразписа на доставчика.
Минимални изисквания: Изисквания към качеството на горивата - Горивата трябва да отговарят на качеството на течните горива и да съответстват на изискванията на чл.8 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003 г. и измененията и допълненията към нея, приети с Постановление №114 от 28 април 2011 г. – обн. – ДВ, бр.36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г. Несъответствията в показателите за качеството на доставените продукти – предмет на поръчката, се установява с акт, издаден от акредитирани от Изпълнителна агенция “Българска служба по акредитация” (ИА “БСА”) лаборатории. 2. Други изисквания за изпълнение на поръчката Участниците в обществената поръчка трябва да разполагат с бензиностанции и да имат надлежно обявен проверим стоков ценоразпис за номенклатурата продукти – предмет на поръчката. Предложената цена без ДДС за 1 л от продуктите – предмет на поръчката, не трябва да надвишава съответната цена на дребно по ценоразписа на доставчика.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: коефициент на най-изгодна цена без ДДС на 1 л доставен продукт; тежест: 40
Показател: коефициент на търговска отстъпка; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.08.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
01.09.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 02.09.2015 г.  Час: 12:00
Място

ДЛС Витиня адм сграда

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Пълномощтни представители на участниците.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

По реда на чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на горива за нуждите на земеделска, горска и друга техника на ДЛС “Витиня” – франко ДЛС “ Витиня
1) Кратко описание

бензин А-95

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

12000 л.

Прогнозна стойност, без ДДС
25000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.03.2016 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на горива за нуждите на земеделска, горска и друга техника на ДЛС “Витиня” – франко ДЛС “ Витиня
1) Кратко описание

пропан бутан

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

9000л.

Прогнозна стойност, без ДДС
10000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.03.2016 г.