Версия за печат

02711-2015-0089

BG-Велики Преслав:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СИДП ДП гр.Шумен, ТП ДГС Преслав, ул.Симеон Велики № 10, За: Гергана Димитрова, тел.: 0886404382, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Място/места за контакт: ТП ДГС Преслав, гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgspreslav.dpshumen.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Горско стопанствоРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 28 от 27.03.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2015-0089
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Доставка чрез покупка на гуми, необходими за служебните автомобили на ТП "ДГС Преслав” за 2015 година"


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 58 от 05.06.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Рубикон ООД, ЕИК 127589200, пл.Оборище № 23, Република България 9700, Шумен, Тел.: 0887 313037, E-mail: rubicon@abv.bg

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка чрез покупка на гуми, необходими за служебните автомобили на ТП "ДГС Преслав” за 2015 година."

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
6178 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

24.07.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
6178 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

27.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Янко Стоянов Йорданов
Длъжност: Директор на ТП "ДГС Преслав"