Версия за печат

00896-2015-0003

BG-Панагюрище: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 112067709

ЕКО МЕДЕТ ЕООД, Ул. Георги Бенковски № 7, За: д-р Ясен Христов - Управител, Република България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 64030, E-mail: ekomedet@abv.bg, Факс: 0357 64030

Място/места за контакт: гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.ekomedet.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.ekomedet.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150723ZgIi170281.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Избор на изпълнител за услуга с предмет: "Мониторинг на хвостохранилище Медет"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Хвостохранилище Медет, землище Пирдоп, Златица.
Код NUTS: BG412
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на обществената поръчка е „МОНИТОРИНГ НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „МЕДЕТ”. Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран изпълнител на услугата, който да осигури изпълнението на следните дейности от работния проект в продължение на 3 (три) години: 1) Възстановяване на контролно-измервателната система (КИС) на стена „Жеков вир” и стена „Златишко кале” (нивелачни точки, нивелачни репери, визирни стълбове, пиезометри); 2) Наблюдение състоянието на двете стени, хвостохранилището и съоръженията към него (оглед и оценка състоянието на обекта, нулево геодезическо измерване на КИС на двете стени); 3) Измерване на хоризонтални и вертикални деформации на двете стени; 4) Наблюдение нивото на депресионната повърхност в стените; 5) Наблюдение на повърхностни и дренажни води; 6) Изготвяне на годишни доклади за извършени наблюдения за срока на изпълнение; 7) Почистване на отводнителни канали.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90000000, 90400000, 90700000

Описание:

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
Услуги, свързани с отпадъчни води
Услуги, свързани с околната среда

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дейностите по видове и обем са посочени в техническите спецификации и в Количествено-стойностната сметка (образец 13 А) от документацията.

Стойност, без да се включва ДДС
444670 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участник в процедурата представя гаранция за участие към офертата си, съответно избраният изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение при подписването на договора съобразно посочените по-долу изисквания. 1. Гаранция за участие в процедурата - парична сума, преведена по банкова сметка на „Еко Медет” ЕООД, гр. Панагюрище към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя – по образец относно задължителното съдържание (Приложение № 4). Ако участникът представя Банкова гаранция, то препоръчително е да се спазва приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие в процедура, който е примерен. Валидността на гаранцията за участие следва да покрива изцяло срока на валидност на офертата на участника. 1.1. В случай че гаранцията за участие е под формата на парична сума, участникът представя в офертата си копие от документа за нейното внасяне, а ако е банкова гаранция – оригинал по образец (Приложение № 4). 1.2. Размерът на гаранцията за участие е 4 400 /четири хиляди и четиристотин/ лева. 1.3. Гаранцията за участие в процедурата се задържа или усвоява по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на „Еко Медет” ЕООД, гр. Панагюрище или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена от банка в полза на Възложителя. Образецът на банкова гаранция за изпълнение на договора е препоръчителен и е посочен в Приложение № 4А. 2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 3 % от цената на договора без ДДС със срок на валидност, обезпечаващ приемането на изпълнението на проекта (мониторинга), съгласно условията на договора за изпълнение. 2.2. Гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка в оригинал по образец (Приложение № 4А), ако е под формата на парична сума, или като копие от документа за внасяне на паричната сума, в случай че е парична сума. 2.3. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. 3. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При внасяне на гаранция чрез парична сума по банковата сметка на Възложителя, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата/договора за изпълнение, за която се внася. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранция. 4. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 5. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 6. Сметка за внасяне на гаранция за участие/ гаранция за изпълнение под форма на парична сума: Титуляр „Еко Медет” ЕООД Банка: „Централна Кооперативна Банка” ЕАД - клон Пазарджик BIC: CECBBGSF IBAN: BG 40 CECB 9790 10 B610 5001

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Ежемесечно до 3-число изпълнителят подготвя и представя на възложителя Протокол за действително извършените дейности през предходния месец. Изпълнението трябва да съответства на календарния график и да включва текущо извършваните дейности и дейностите, чието изпълнение е приключило изцяло. Възложителят проверява съответствието на изпълнените дейности с календарния график и с количествата и стойностите в Количествено-стойностната сметка на изпълнителя. Не се приема изпълнение на дейности, невключени в КСС и при неспазване на календарния график, освен ако неспазването на графика се дължи на обективни обстоятелства или изпълнителят своевременно мотивирано е уведомил възложителя за необходимостта от промяна в срока и възложителят се е съгласил или не е възразил в срок, определен в договора за изпълнение. Приемането на изпълнението за отчетения месец се извършва с подписване на протокола от представители на изпълнителя и възложителя. Подписаният протокол с приложени към него отчетни документи в 7-дневен срок от подписването се представя от възложителя в Министерството на икономиката за одобряване и превеждане на дължимата сума. Плащането на цената за изпълнение на предмета на поръчката ще се извършва по банков път от възложителя на изпълнителя за приетите действително изпълнени работи в срок до 3 работни дни от: 1/ получаване на превод от Министерството на икономиката по банковата сметка на възложителя – за стойността на отчетеното и прието изпълнение с всеки месечен протокол и 2/ издадена от изпълнителя данъчна фактура.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Няма изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Общи изисквания В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и документацията. 2. Специфични изисквания към участници – обединения, които не са юридически лица („обединение/консорциум”) 2.1. В случай че участникът е обединение, участниците в него трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката, което се посочва в договора за обединение или в отделен документ, подписан от лицата в обединението. 2.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 2.3. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. 2.4. При участник обединение, участниците в него сключват споразумение помежду си, което задължително трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора и носят солидарна отговорност пред Възложителя за това; - всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. 2.5. От споразумението следва да е видно какво е разпределението на предмета на поръчката между отделните участници в него. Споразумението трябва да съдържа информация кой член на обединението ще бъде пряко ангажиран с изпълнението на кои дейности по предмета на обществената поръчка. 2.6. Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. 2.7. Участник в обединение не може да представя самостоятелна оферта или да участва в друго обединение или като подизпълнител на друг участник в същата процедура. 2.8. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Изискванията за икономически и финансови възможности, и за технически възможности, се отнасят за обединението като цяло. При изискванията, които важат за всеки един от членовете на обединението поотделно, това е изрично посочено в съответната част на документацията. 2.9. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки член на обединението представя необходимите документи по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от ЗОП и тези, изискани в документацията на обществената поръчка. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „в“ и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услугата. 2.10. Когато не е представен документ за създаването на обединение/консорциум, или в представения документ липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на определените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът се отстранява от участие. Следва в раздел VІ.3 - Допълнителна информация

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Разполагаемата сума за финансов ресурс се доказва с представянето на удостоверение от банка, с ГФО или с някоя от съставните му части, в случай че публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен /когато ГФО е обявен по партидата на търговеца в търговския регистър към АВп и е посочен ЕИК на търговеца, същият не се представя/.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участник в процедурата трябва да разполага с финансови средства в размер не по-малко от 100 000 /сто хиляди/ лева. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за разполагаем ресурс се отнася за обединението като цяло.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на договори за услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, съгласно образеца, представен в Приложение № 9, в оригинал, към който да приложат поне един от следните документи за доказване на извършените услуги: а) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на услугата, както и дали е изпълнена в съответствие с нормативните изисквания, дата и подпис на издателя на удостоверението и данни за контакт; б) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, датата, на която е приключило изпълнението, вида и обема на изпълнените дейности; в) посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, от която да е видно съответствието с изискването по т.1.1. 2. Справка-декларация със списък на експертите, които ще участват при изпълнението на поръчката, с посочване на позицията, за която се предвижда съответният експерт и данни за изпълнение на изискванията за образование, квалификация и опит - по образец (Приложение № 10), в оригинал; няма изисквания за образование, квалификация и опит за общите работници, като в справката само се посочват трите имена на поне 5 общи работници. 3. Справка-декларация по образец (Приложение № 12) за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката с посочване дали е собствено или се ползва. В последния случай се посочва основанието за неговото ползване и се представя документ по чл. 51а от ЗОП. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица (трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях). В тези случаи, освен документите, за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участник в процедурата (при участник обединение – общо за обединението) трябва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, поне 1 (един) договор за услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката. Забележка: Под „услуги, сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира: мониторинг на хвостохранилища или други подобни обекти за депониране на минни, металургични и други индустриални отпадъци, в т.ч. действащи, с включени поне три от следните дейности или еквивалентни на тях, една от които задължително да е геодезическо заснемане (замери): възстановяване, изграждане на пиезометри, изграждане на наблюдателни стълбове (марки); възстановяване (почистване) на отводнителни системи и др.п.; дейности по наблюдения, измервания и опробвания – измервания на слягания и хоризонтални премествания на хвостохранилища; огледи и оценяване състоянието на хвостохранилища; наблюдения и опробвания на дренажните води от хвостохранилища; изследвание на биомасата от хвостохранилищата; геодезическо заснемане (замери) за хвостохранилищата и др. 2. Всеки участник трябва да разполага с екип от експерти с образование, професионална квалификация и опит за изпълнение на поръчката, който да се състои от минимум следните лица: а) Ръководител на екипа, който има: - завършено висше образование - степен „магистър” или еквивалентно, с квалификация строителен инженер – „ХТС” или еквивалентно; - минимум 5 години професионален стаж по специалността. Да има опит като ръководител или ключов специалист при изпълнението на поне един проект или договор с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката. б) Специалист, който има: – завършено висше образование - степен „магистър” или еквивалентно, квалификация минен инженер – маркшайдер, и/или строителен инженер – геодезист или еквивалентна; - минимум 5 години професионален стаж по специалността. Да има опит в извършването на маркшайдерско/геодезическо измерване на поне един обект за депониране на минни, металургични или други индустриални отпадъци или поне една кариера, минни изработки или еквивалентно. в) Сондьори – 2 бр., всеки от които има: - професионален опит не по-малко от 3 години; г) Общи работници – 5 броя. 3. Участникът трябва да притежава собствено или предоставено му за ползване за срока на изпълнение на поръчката следното минимално оборудване и механизация: а) геодезически уреди (тотална станция, джипиес и др.); б) уред (електронен лот, електрически дълбокомер и др.) за измерване на пиезометричното ниво; в) автосонда.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.09.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 96 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата може да бъде предоставена и на хартиен носител на всяко лице, поискало това, включително като му се изпрати за негова сметка, съгласно чл.28, ал. 7 от ЗОП. В този случай цената на документацията е 96 (деветдесет и шест) лв. с включен ДДС, платими по банков път, до изтичане на срока за получаване на документацията, посочен в обявлението, по банкова сметка: IBAN: BG 40 CECB 9790 10 B610 5001, BIC:CECBBGSF, ЦКБ АД, клон Пазарджик.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.09.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.09.2015 г.  Час: 11:00
Място

гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 7, етаж 2.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от раздел ІІІ. 2. Условия за участие: 3. Специфични изисквания към подизпълнителите 3.1. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, за всеки подизпълнител се прилагат само изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. 3.2. Възлагането на работи на подизпълнител/и не освобождава изпълнителя да отговаря пред Възложителя за изпълнението на поръчката. 3.3. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на участник, не може да представя самостоятелна оферта, да подава оферта като участва в обединение с друго лице или да участва като подизпълнител на друг участник. 3.4. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, в случай че: - е представил самостоятелна оферта, ако в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - по образеца в Приложение № 8; - е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образеца в Приложение № 8. 3.5. При подаване на оферта участникът декларира дела на участие на подизпълнителя (в проценти), както и видовете работи от предмета на поръчката, които ще се извършват от подизпълнителя или всеки от подизпълнителите, ако са повече от един.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.07.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ