Версия за печат

00896-2015-0003

BG-Панагюрище:

РЕШЕНИЕ

Номер: 6 от 27.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Еко Медет ЕООД, ул. Георги Бенковски № 7, За: д-р Ясен Стоянов Христов, Република Бълтария 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 64030, E-mail: ekomedet@abv.bg, Факс: 0357 64030

Място/места за контакт: Управител

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ekomedet.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.ekomedet.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150723ZgIi170281.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Околна среда


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на обществената поръчка е „МОНИТОРИНГ НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „МЕДЕТ”. Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран изпълнител на услугата, който да осигури изпълнението на следните дейности от работния проект в продължение на 3 (три) години: 1) Възстановяване на контролно-измервателната система (КИС) на стена „Жеков вир” и стена „Златишко кале” (нивелачни точки, нивелачни репери, визирни стълбове, пиезометри); 2) Наблюдение състоянието на двете стени, хвостохранилището и съоръженията към него (оглед и оценка състоянието на обекта, нулево геодезическо измерване на КИС на двете стени); 3) Измерване на хоризонтални и вертикални деформации на двете стени; 4) Наблюдение нивото на депресионната повърхност в стените; 5) Наблюдение на повърхностни и дренажни води; 6) Изготвяне на годишни доклади за извършени наблюдения за срока на изпълнение; 7) Почистване на отводнителни канали.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, Бул. Витоша № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http: / / www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Ясен Стоянов Христов
Длъжност: Управител