Версия за печат

00369-2015-0015

BG-Луковит:

РЕШЕНИЕ

Номер: 332 от 24.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл.експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: www.Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.Lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/105-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“ -ПОДОБЕКТ 1:„Помпена станция „Царичин“ и ПОДОБЕКТ 2: „Тласкателен водопровод от помпена станция „Батова“ до СШ- І етап“

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при изпълнение на строително-монтажните работи на обекти:„Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“ -ПОДОБЕКТ 1:„Помпена станция „Царичин“ и ПОДОБЕКТ 2: „Тласкателен водопровод от помпена станция „Батова“ до СШ- І етап“, е задължително упражняване на авторски надзор. Предвид на разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ авторският надзор се упражнява от проектанта. Съществуващите технически инвестиционни проекти са изработени от "ИЗВОР-ВЕК" ЕООД, гр.Ловеч по силата на Договор № 105/ 11.09.2012 год. сключен с Кмета на Община Луковит, по реда на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП. Поради това възлагането на настоящата поръчка на други лица, различни от "ИЗВОР-ВЕК" ЕООД, гр. Ловеч, би довело до нарушаване на авторското право на проектанта, което налага възлагането на обществената поръчка чрез договаряне с покана по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права, (ЗАПСП) проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Съгласно изискванията на чл.160, ал. 1 от ЗУТ „проектантът” - като "физическото или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност" - на инвестиционния проект, по който се изпълнява строителството, е един от участниците в процеса на строителството. В изпълнение на разпоредбите на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ "възложителят" на строителството е задължен да осигури авторски надзор по време на строителството, тъй като „авторският надзор е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително”, като за целта сключи "писмен договор за упражняване на авторски надзор по време на строителството", в който да се определят условията и редът за осъществяване на този надзор. Съгласно чл. 162, ал. 3 от ЗУТ - предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"ИЗВОР-ВЕК" ЕООД, гр. Ловеч, ЕИК 110561680.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: www.cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

В срок до 12: 00 часа на 07.08.2015 г. да ми се представят ценови предложения, според указанията в документацията и приложените образци. Отварянето на офертите на участниците е публично и ще се проведе на 07.08.2015 г. от 15.00 часа на адрес: Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет.4. Прогнозна стойност на поръчката е в размер на 3 500,00 лв без ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Димитров Грънчаров
Длъжност: Кмет на Община Луковит