Версия за печат

00185-2015-0008

BG-Белослав:

РЕШЕНИЕ

Номер: 14 от 24.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23, За: Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: Директор дирекция ИИП, Гл.юрисконсулт

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Изготвяне на работен проект по част „Пътна” на с.Страшимирово” и „Изготвяне на работен проект по част „Пътна” на гр.Белослав- кв.”Акации” и кв.”Младост”.Целта на проектната разработка по част „Пътна” е да се предложи решение за изграждане и реконструкция на уличните настилки и тротоарите, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностни води. Проектното решение да осигури изпълнението на СМР, без да се нанасят щети на съседните имоти и околната среда от натрупване на строителни и битови отпадъци по време на реализацията на проекта. Инвестиционният проект да предвиди по възможност изпълнението на СМР със съвременни техники и технологии и материали, което да гарантира качество и сигурност при строителството и експлоатацията на строежа. Инвестиционния проект да се разработи във фаза работен проект по следните части: част „ГЕОДЕЗИЯ”, част „ПЪТНА”, част „ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО”, част „ПБЗ”, част „ПЛАН ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ”, част „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ“ в обхвата на проекта. Да се изготвят отделни работни проекти „По част „Пътна” на с.Страшимирово” и Работни проекти „По част „Пътна” на гр.Белослав- кв.”Акации” и кв.”Младост”, съгласно Наредба №4 за обем и съдържание на инвестиционните проекти и да включва. Мащабът на чертежите следва да бъде подбран така, че в най-голяма степен да онагледява проектното решение и да дава възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР. Всички части „По част „Пътна” на с.Страшимирово” да съдържат: 1).Обяснителни записки поясняващи предлаганите проектни решения, към тях се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни 2) Количествени сметки - Да се представят подробни количествени сметки, ведомости и таблици за видовете СМР по отделните части. Да се представи количествено - стойностна сметка в EXCEL. 3) Чертежи и детайли - Всички чертежи и детайли да бъдат изработени на български език в реален мащаб. Всички части „По част „Пътна” на гр.Белослав- кв.”Акации” и кв.”Младост” да съдържат: 1)Обяснителни записки поясняващи предлаганите проектни решения, към тях се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни. 2)Количествени сметки - Да се представят подробни количествени сметки, ведомости и таблици за видовете СМР по отделните части. Да се представи количествено - стойностна сметка в EXCEL. 3)Чертежи и детайли - Всички чертежи и детайли да бъдат изработени на български език в реален мащаб. Проектът да се представи на инвеститора в три (4) екземпляра на хартия и на магнитен носител. Изпълнителят следва да осигури авторския надзор по време на изпълнението на изготвения и представен от него инвестиционен проект.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице предпоставки за провеждане на процедури на договаряне или състезателен диалог, вследствие на което се налага прилагането на нормата на чл.16, ал.8, във връзка с чл.14 ал.3 от ЗОП и провеждането на открита процедура по ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Желязко Митев Петров
Длъжност: Кмет на община Белослав