00267-2015-0061

BG-Пловдив: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Петя Гавазова - главен експерт в дирекция Обществени поръчки, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656751, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150723lILR1856537.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Деловодство, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724, Факс: 032 660751

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Проектиране, упражняване на авторски надзор по време на строителството и изпълнение на строеж в поземлени имоти съставляващи войскови район 1536, гр. Пловдив”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: град Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

С влязъл в сила ПУП - План за регулация и застрояване на кв. „Гладно поле”, одобрен с Решение №64, взето с протокол №8 от 14.04.2005 г. на Общински съвет - Пловдив се предвижда изграждане на нова улична мрежа, която засяга поземлени имоти, съставляващи войскови район (ВР) №1536, с което се нарушава нормалното му функциониране. Подлежат на разрушаване: сграда №174 Контролно-пропускателен пункт (КПП) със застроена площ 42 кв.м, портал и ограда (УПИ І-9 от кв. 10) и ограда в УПИ І-12 от кв. 9. С разрушаването на сграда №174 и изместването на регулационната линия по ул. „Д-р Георги Странски” в участъка от о.т.80 сграда №174 се засягат елементи на инженерната инфраструктура на войсковия район. Прекъсват се комуникационно-транспортна връзка на войсковия район към ул. „д-р Георги Странски” и два броя подземни съобщителни кабели (ТПП50 и ТПП20), свързващи подлежащия на събаряне КПП с телефонна централа, разположена в сграда №201. С изместването на оградата в участъка по ул. „Ген. Радко Димитриев” от о.т. 57 до о.т. 60 се премахва пътен участък, осигуряващ кръгово движение пред сграда №242. Настоящата обществена поръчка е с цел възлагане на проектиране, упражняване на авторски надзор по време на строителството и изпълнение на строеж, за да бъде възстановена инженерната инфраструктура (предвидена за изместване по влезлия в сила ПУП), изграждане на нов КПП и пътна връзка на войсковия район с комуникационно-транспортната система на кв. „Гладно поле”, вътрешни пътни връзки и огради за осигуряване нормалното функциониране на войскови район 1536.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71000000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Подлежат на разрушаване: сграда №174 Контролно-пропускателен пункт (КПП) със застроена площ 42 кв.м, портал и ограда (УПИ І-9 от кв. 10) и ограда в УПИ І-12 от кв. 9. С разрушаването на сграда №174 и изместването на регулационната линия по ул. „Д-р Георги Странски” в участъка от о.т.80 сграда №174 се засягат елементи на инженерната инфраструктура на войсковия район. Прекъсват се комуникационно-транспортна връзка на войсковия район към ул. „д-р Георги Странски” и два броя подземни съобщителни кабели (ТПП50 и ТПП20), свързващи подлежащия на събаряне КПП с телефонна централа, разположена в сграда №201. С изместването на оградата в участъка по ул. „Ген. Радко Димитриев” от о.т. 57 до о.т. 60 се премахва пътен участък, осигуряващ кръгово движение пред сграда №242. Настоящата обществена поръчка е с цел възлагане на проектиране, упражняване на авторски надзор по време на строителството и изпълнение на строеж, за да бъде възстановена инженерната инфраструктура (предвидена за изместване по влезлия в сила ПУП), изграждане на нов КПП и пътна връзка на войсковия район с комуникационно-транспортната система на кв. „Гладно поле”, вътрешни пътни връзки и огради за осигуряване нормалното функциониране на войскови район 1536. Стойността на настоящата обществена поръчката е в размер до 970 000 лв. с ДДС, и е максимална за Възложителя. Ценово предложение надвишаващо посочената стойност няма да бъде допуснато до оценка и класиране.

Прогнозна стойност без ДДС
808333.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

120


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 7 000 лв. (седем хиляди лева). Гаранцията за участие може да бъде представена под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на Община Пловдив: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Пловдив, IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03, BIC: IORTBGSF или банкова гаранция в оригинал, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата подадена от участника. 8.2. Гаранция за изпълнение на договора При подписване на конкретен договор изпълнителят представя гаранция за изпълнението на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на Община Пловдив: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Пловдив, IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03, BIC: IORTBGSF или безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал, в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малко от 8 месеца, считано от датата на сключване на договора. Размерът на гаранцията за изпълнение е 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, при условията и в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. За получаване на авансово плащане за изготвяне на технически проект- Изпълнителят следва да представи банкова гаранция за авансово плащане, която трябва да бъде в пълния размер на авансовото плащане, безусловна и неотменима в полза на Възложителя със срок на валидност 15 (петнадесет) дни след изтичане на срока по чл. 6 от настоящия договор, касаещ срока за изготвяне на технически проект. Банкова гаранция за авансовото плащане за изпълнение на строително-монтажните работи, която трябва да бъде в пълния размер на авансовото плащане, безусловна и неотменима в полза на Възложителя със срок на валидно минимум 90 (деветдесет) дни от откриване на строителната площадка. Изпълнителят се задължава да поддържа валидна банкова гаранция за авансовото плащане до достигане на извършени и платени СМР на стойността на изплатения аванс.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща цената по договора, както следва: 1. Авансово плащане за изготвяне на Технически проект – 20% от стойността по чл. 2, ал. 3 от договора, платимо в срок до 30 (тридесет) дни от датата на предаване от Възложителя на Изпълнителя на изходните данни и представяне на фактура - оригинал, изготвена съгласно изискванията на Закона за счетоводството. За получаване на авансовото плащане Изпълнителят следва да представи банкова гаранция за авансово плащане, която трябва да бъде за пълния му размер, безусловна и неотменима в полза на Възложителя със срок на валидност 15 (петнадесет) дни след изтичане на срока по чл. 6 от договора, касаещ срока за изготвяне на технически проект. 2. Междинно плащане за изготвяне на Технически проект – 60% от стойността по чл. 2, ал. 3 от договора. платимо в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на техническия проект с приемо-предавателен протокол и представяне на фактура - оригинал, изготвена съгласно изискванията на Закона за счетоводството. От междинното плащане за изготвяне на Технически проект ще бъде приспаднат преведения аванс. 3. Окончателно плащане за изготвяне на Технически проект – 20% от стойността по чл. 2, ал. 3 от договора, платимо в срок до 30 (тридесет) дни след издаване на разрешение за строеж и представяне на фактура - оригинал, изготвена съгласно изискванията на Закона за счетоводството. 4. Авансово плащане за извършване на строително-монтажните работи – 20% от стойността по чл. 2, ал. 4 от договора, платимо в срок до 30 (тридесет) дни от датата на откриване на строителна площадка, представяне на фактура – оригинал, изготвена съгласно изискванията на Закона за счетоводството и банкова гаранция за авансовото плащане, която трябва да бъде в пълния размер на авансовото плащане, безусловна и неотменима в полза на Възложителя със срок на валидно минимум 90 (деветдесет) дни от откриване на строителната площадка. Изпълнителят се задължава да поддържа валидна банкова гаранция за авансовото плащане до достигане на извършени и платени СМР на стойността на изплатения аванс. 5. Допускат се междинни плащания за извършване на строително-монтажни работи – до 60% от стойността по чл. 2, ал. 4, платими в срок до 30 (тридесет) дни, след подписването от Изпълнител, Възложител и Консултант на констативен протокол за извършени строителни дейности по съответните части на проекта, придружен с необходимите документи и фактура – оригинал, изготвена съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Минималната стойност на всяко междинно плащане с изключение на последното е 20% от стойността за изпълнение на строително-монтажните работи по чл. 2, ал. 4. От междинните плащания за изпълнение на строително-монтажните работи ще бъде пропорционално приспаднато авансовото плащане. 6. Окончателно плащане за извършване на строително-монтажни работи се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта и представяне на фактура - оригинал, изготвена съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Цената на осъществения авторски надзор по време на строителството ще бъде заплатена на Изпълнителя до 30 (тридесет) дни след подписването на акт образец 15 за обекта и представяне на фактура - оригинал, изготвена съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в обявлението и документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а и т. 5 от Закона за обществените поръчки.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на офертата. 1. Съдържание на плик №1 „Документи за подбор”: 1.1. Документ Оферта – попълнен съгласно приложеното в документацията Приложение №10. 1.2. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие с законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №2 и в) Лицата - участници, подизпълнители и членове на обединение, които ще извършват „изпълнение на строеж”, трябва да представят доказателствата за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2, съобразно дейностите, които ще изпълняват, а именно: - Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър съгласно Закона за камарата на строителите за строежи от минимум четвърта категория (заверено копие) или декларация (в свободен текст), за вписване в Централния професионален регистър на строителя като се посочи и ЕИК, под който може да бъде намерен в електронния портал на сайта на Камарата на строителите в България. Чуждестранните лица представят еквивалентни документи в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени. 1.3. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документи, подписани от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 1.4. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 1.5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението на настоящата обществена поръчка. 1.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложения №3). 1.7. Видовете работи от предмета на настоящата обществена поръчка, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Приложение №4). 1.8. В случаите, когато е приложимо Декларация за съгласие от подизпълнител (Приложение №5) 1.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, приложен към настоящата документация (Приложение №6). 1.10. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника. 1.11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител (Приложение №7). Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по точка 1.2., букви „а” и „б” се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по точка 1.2., буква „в” се представят от участника в обединението, който ще изпълнява съответната дейност, а по точка 1.5. се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието с критериите за подбор. 2. Съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №8 от документацията за участие в настоящата обществена поръчка. 3. Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена”. Плик №3 „Предлагана цена” съдържа попълнено от участника Ценово предложение - Приложение №9 и Приложение №9.1 от документацията за участие в настоящата обществена поръчка.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: - Участникът трябва да представи заверено копие от валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификация „строителство” и „проектиране”. - Участникът трябва да представи заверено копие от валиден сертификат за управление на околната среда, отговаряща на изискванията на международния стандарт ISO 14001:2004 или негов еквивалент, с обхват на сертификация „строителство”. - Участникът трябва да представи заверено копие от валиден сертификат за управление на здравето и безопасността при работа, отговаряща на изискванията на международния стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент. - Участникът трябва да представи заверено копие от валиден сертификат за управление на сигурността на информацията, отговаряща на изискванията на международен стандарт ISO 27001:2005 или еквивалент. - Участникът трябва да представи списък (по чл. 51, ал. 1, т. 1) на услугите, които са с предмет проектиране, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Списъкът следва да съдържа - стойностите, датите и получателите на услугата, заедно с доказателства за извършената услуга (подпечатан и подписан от представляващия участника). -Участникът следва да представи списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата си (подпечатан и подписан от представляващия участника). Към списъка следва да бъдат представени доказателства за успешното изпълнение на сходните и еднаквите обекти с предмета на настоящата обществена поръчка. Участникът преценя кои от изброените в чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП документи или информация да представи, така че от тях да е видно изпълнението на минимално изискуеми от Възложителя брой и вид обекти. - Участникът следва да представи списък на екипа от проектанти, в който са посочени образованието, професионалната квалификация.
Минимални изисквания: - Участникът следва да има внедрена и действаща система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификация „строителство” и „проектиране”. Възложителят ще приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. - Участникът трябва да има внедрена система за управление на околната среда, отговаряща на изискванията на международния стандарт ISO 14001:2004 или негов еквивалент, с обхват на сертификация „строителство”. Възложителят ще приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. - Участникът следва да има внедрена и действаща система за управление на здравето и безопасността при работа, отговаряща на изискванията на международния стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент, с обхват на сертификация „строителство”. Възложителят ще приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. - Участникът следва да има внедрена и действаща система за управление на сигурността на информацията, отговаряща на изискванията на международен стандарт ISO 27001:2005 или негов еквивалент, с обхват на сертификация „строителство”. Възложителят ще приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. - Участникът следва да е изпълнил минимум три услуги през последните три години, чийто предмет е „проектиране” за обекти минимум четвърта категория, считано от датата на подаване на офертата. „Изпълнени услуги” са такива, които са приключили в посочения по-горе период. - Участникът трябва да притежава опит в извършването на строително-монтажни работи, свързани с предмета на поръчката, поради което следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата си, да е изпълнил строителството на най-малко три обекта сходни с предмета на настоящата поръчка, а именно изпълнение на строежи минимум четвърта категория. „Изпълнено строителство” е такова, което е приключило в посочения по-горе период. - Участникът трябва да разполага с проектантски екип от лица с пълна проектантска правоспособност за всяка от отделните проектни части, включени в техническото задание за проектиране.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: „Срок за изпълнение предмета на обществената поръчка”е с максимален брой точки 100; тежест: О,3
Показател: „Цена за изпълнение на обществената поръчка” е с максимален брой точки 100; тежест: О,7

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.09.2015 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.09.2015 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.09.2015 г.  Час: 11:00
Място

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, етаж 3, зала 36

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично е на него могат да присъстват лицата, изброени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ