Версия за печат

00369-2015-0014

BG-Луковит:

РЕШЕНИЕ

Номер: 331 от 24.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл.експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: www.Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.Lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/104-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Осъществяване на авторски надзор на обект: “Строително - ремонти дейности по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в три обособени позиции: 1. В сградата на Детска ясла „Щастливо детство”, 2. В сградата на Начално училище „Инж.Вълков” 3. В сградата на общинска администрация – гр. Луковит“

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при изпълнение на строително-монтажните работи на обекти: „Осъществяване на авторски надзор на обект: “Строително - ремонти дейности по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в три обособени позиции: 1. В сградата на Детска ясла „Щастливо детство”, 2. В сградата на Начално училище „Инж.Вълков” 3. В сградата на общинска администрация – гр. Луковит“, е задължително упражняване на авторски надзор. Предвид на разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ авторският надзор се упражнява от проектанта. Съществуващите технически инвестиционни проекти са изработени от "ЕВРОСТРОЙ РН" ЕООД, гр. Плевен по силата на Договор от 21.01.2012 год. сключен с Директор на Детска ясла "Щастливо детство" гр. Луковит, Догово от 31.01.2012 год сключен с Директор на НУ "Инж. Вълков" гр. Луковит и Договор № 14/ 31.01.2012 год. сключен с Кмета на Община Луковит, по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП. Поради това възлагането на настоящата поръчка на други лица, различни от "ЕВРОСТРОЙ РН" ЕООД, гр. Плевен, би довело до нарушаване на авторското право на проектанта, което налага възлагането на обществената поръчка чрез договаряне с покана по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права, (ЗАПСП) проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Съгласно изискванията на чл.160, ал. 1 от ЗУТ „проектантът” - като "физическото или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност" - на инвестиционния проект, по който се изпълнява строителството, е един от участниците в процеса на строителството. В изпълнение на разпоредбите на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ "възложителят" на строителството е задължен да осигури авторски надзор по време на строителството, тъй като „авторският надзор е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително”, като за целта сключи "писмен договор за упражняване на авторски надзор по време на строителството", в който да се определят условията и редът за осъществяване на този надзор. Съгласно чл. 162, ал. 3 от ЗУТ - предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"ЕВРОСТРОЙ РН" ЕООД, гр. Плевен, ЕИК 114674768.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: www.cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

В срок до 12: 00 часа на 07.08.2015 г. да ми се представят ценови предложения, според указанията в документацията и приложените образци. Отварянето на офертите на участниците е публично и ще се проведе на 07.08.2015 г. от 14.00 часа на адрес: Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет.4.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Димитров Грънчаров
Длъжност: Кмет на Община Луковит