01419-2015-0003

BG-Плевен:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р-ОПАК-05 от 24.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, ул. Чаталджа № 60, За: Цветомира Христова, Република България 5800, Плевен, Тел.: 064 885100, E-mail: dunavbd@bddr.org, Факс: 064 803342

Място/места за контакт: Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bd-dunav.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.bd-dunav.org/content/profil-na-kupuvacha/op-provejdane-na-obucheniia-za-povishavane-na-kvalifikaciiata-i-profesionalizma-i-izpalnenie-na-deynosti-za-informaciia-i-publichnost-po-proekt-usavarshenstvane-na-profesionalnite-umeniia-na-slujitelite-ot-bduvdr-s-centar-gr-pleven-1/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Обществената поръчка е с предмет: „Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионализма и изпълнение на дейности за информация и публичност по проект „Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №14-22-7/29.09.2014 г., Бюджетна линия BG051РО002/14/2.2-16 на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” и включва три обособнеи позиции:Обособена позиция №1"Специализирани обучения и дейности за информация и публичност"; Обособена позиция №2 "Логистика на специализирани обучения" и Обособена позиция № 3 "Изработване на информационни материали". Поръчката в частта за Обособени позици № 2 и № 3 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмета на поръчката е „Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионализма и изпълнение на дейности за информация и публичност по проект „Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №14-22-7/29.09.2014 г., Бюджетна линия BG051РО002/14/2.2-16 на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” и включва три обособнеи позиции:Обособена позиция №1"Специализирани обучения и дейности за информация и публичност", включваща Обучение №1: Обучение на тема „Прилагане на европейското и национално законодателство в процеса на управление на водите на басейново ниво” Обучение №2: Обучение на тема „Интегрирано управление на водите в Дунавски район” Обучение №3: Обучение на тема „Управление на информацията” Обучение №4: Обучение на тема „Взаимодействие с обществеността” Задача №1: Организиране и провеждане на 2 пресконференции. Обособена позиция №2 "Логистика на специализирани обучения", включваща Логистика на обучение № 1 "Обучение на тема "Прилагане на европейското и националното законодателство в процеса на управление на водите на басейново ниво"; Логистика на Обучение № 2: Обучение на тема "Интегрирано упарвление на водите в Дунавски район"; Логистика на Обучение № 3 Обучение на тема "Управление на информацията"; Логистика на Обучение № 4:Обучение на тема "Взаимодействие с обществеността"; Обособена позиция № 3 "Изработване на информационни материали" включващо Задача №1: Изработване на 1 бр. банер Задача №2: Изработване и разпространение на 500 информационни брошури

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

80510000, 80511000, 79820000, 55120000, 22000000, 22150000

Описание:

Услуги по специализирано обучение
Услуги по обучение на персонала
Услуги, свързани с печатането
Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели
Печатни материали и свързани с тях продукти
Брошури

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: Р-ОПАК-03 от 26.02.2015 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

Р-ОПАК-03/26.02.2015г.

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-651092
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1419-2015-3
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

651092

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

24.07.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Установени са нарушения при провеждане на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Нарушенията са свързани с неизпълнение на задължението на назначената Комисия по чл.34 от ЗОП, която е следвало в срок до 01.06.2015г. да приключи своята работа и да състави протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите на участниците в процедурата.Комисията не е приключила своята работа нито в посочения срок в Заповедта - 01.06.2015г., нито към датата на настоящето решение. Предвид обстяотелството, че срокът на договора за безвъзмездна финансова помощ е 29.09.2015г., а няма избран изпълнител, поради горепосоченото нарушение на провеждането на поръчката от страна на назначената комисия, считам, че същата следва да бъде прекратена, тъй като не може да се отстрани допуснатото нарушение, без това да промени условията, при които е обявена прочъката, защото обявения график за провеждане на обученията, респ. сроковете за изпълнение на дейностите по договорите за всяка обособена позиция, не биха могли да бъдат спазени, дори да се назначи нова комисия, която да продължи дейността по избор на изпълнител, а и дори да се стигне до избор на изпълнител, няма да може да се изпълнят заложените дейности до изтичане срока на проекта - 29.09.2015г. При тези обстоятелства, ако се продължи провеждането на процедура, ще следва да се променят условията, при които е обявена проъчката, а това влиза в противоречие на чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Валентина Николова Петракиева
Длъжност: директор дирекция "АФПД", упълномощено лице по чл.8, ал.2 от ЗОП от директора на БДДР Плевен